Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

#FEPterkedepan

Maizatulakma Abdullah

Emel: maizatul@ukm.edu.my Telefon: 603 8921 5732

Jawatan Semasa: Pensyarah Kanan

Pengkhususan: Pelaporan dan Tadbir Urus Korporat

Biografi:
Maizatulakma Abdullah merupakan pensyarah kanan di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau memiliki ijazah sarjana muda dan PhD dalam bidang perakaunan dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau juga merupakan pemegang Ijazah Sarjana Perakaunan dari University of Gothenburg, Sweden. Beliau merupakan Penyelidik Pelawat di  The University of Edinburgh Business School, United Kingdom dari November 2018 hingga November 2020. Beliau kini merupakan ahli lembaga editorial Jurnal Pengurusan UKM. Bidang penyelidikan beliau adalah pelaporan maklumat pengurusan risiko, tadbir urus korporat dan pelaporan ESG.

Kelayakan
BAcc (UKMalaysia); Msc in Accounting (Gothenburg University, Sweden), PhD in Accounting (UKMalaysia)

Bidang Penyelidikan
Pelaporan maklumat pengurusan risiko, alam sekitar, sosial dan tadbir urus korporat.

Research/Consultation/Expansion

Penerbitan Jurnal

 1. Maizatulakma Abdullah, Noradiva Hamzah, Mohd Helmi Ali, Ming-Lang Tseng, Matthew Brander. 2020. The Southeast Asian haze: The quality of environmental disclosures and firm performance. Journal of Cleaner Production 246, 118958:1-10
 2. Maizatulakma Abdullah, Noradiva Hamzah, Intan Maiza Abd Rahman. 2020. Pengaruh Pemilikan Asing ke atas Pendedahan Maklumat Alam Sekitar dalam Industri Sawit di Indonesia. Asian Journal of Accounting and Governance 14:141-153
 3. Mara Ridhuan Abdul Rahman, Maizatulakma Abdullah, Mazni Yahya. 2019. Information Gap in Corporate Occupational Safety and Health Disclosure. International Journal of Business & Management Science 9 (3):391-406
 4. Mara Ridhuan Abdul Rahman, Mazni Yahya, Maizatulakma Abdullah. 2018. Occupational Health and Safety Reports: A Comparative Study between Malaysia and the United Kingdom. Asian Journal of Accounting and Governance. 10:11-22.
 5. Noradiva Hamzah, Maizatulakma Abdullah. 2018. Stakeholder power towards corporate social and environmental responsibility disclosure: Evidence from Malaysia. Asian Journal of Accounting and Governance 10: 1-10
 6. Maizatulakma Abdullah,,Ainol Basirah Abdul Wahab, Noorsakinah Abdul Wahab, Muhammad Azim Ismail. 2018. Faktor yang Mempengaruhi Penilaian Pelajar terhadap Prestasi Pengajaran Pensyarah. Jurnal Personalia Pelajar 21(1): 1 - 9 1.
 7. Maizatulakma Abdullah, Zaleha Abdul Shukor.2017. The comparative moderating effect of risk management committee and audit committee on the association between voluntary risk management disclosure and firm performance. Jurnal Pengurusan (UKM Journal of Management) 51:159-172
 8. Maizatulakma Abdullah, Zaleha Abdul Shukor, Mohd Mohid Rahmat.2017. The Influences of Risk Management Committee and Audit Committee towards Voluntary Risk Management Disclosure. Jurnal Pengurusan (UKM Journal of Management) 50: 83-95
 9. Maizatulakma Abdullah, Zaleha Abdul Shukor, Zakiah Muhammadun  Mohamed, Azlina Ahmad. 2015. Risk management disclosure: A study on the effect of voluntary risk management disclosure toward firm value. Journal of Applied Accounting Research. 16(3):400-432

Prosiding

 1. Maizatulakma Abdullah, Zaleha Abdul Shukor . 2016. Peranan jawatankuasa pengurusan risiko dan jawatankuasa audit dalam mempengaruhi pendedahan maklumat sukarela pengurusan risiko , Proceedings of 8th International Management and Accounting Conference (IMAC8) Leveraging Governance Towards Sustainability Langkawi Island, Malaysia.
 2. Mara Ridhuan Che Abdul Rahman, Mazni Yahya and Maizatulakma Abdullah. 2015. Memperkasakan maklumat kesihatan dan keselamatan pekerjaan dalam laporan tahunan korporat syarikat, Seminar Kebangsaan 2015: Keselamatan Sosial dan Industri Pekerjaan: Polisi dan Perundangan
 3. Maizatulakma Abdullah, Zaleha Abdul Shukor, Azlina Ahmad, Zakiah Muhammadun Mohamed. 2014. Voluntary Risk Management Disclosure and Firm Value: Evidence from Malaysian listed Companies. The Proceedings in Finance and Risk Series ‘14. Oxford, United Kingdom. Sept 22-24, 2014. ISBN 978-3-9503518-2-8 (electronic)

Buku

Maizatulakma Abdullah. 2018. Pengurusan Risiko dan Perakaunan. FEP-UKM. Bangi.

Artikel dalam Antologi/Bab dalam Buku

Mara Ridhuan Che Abdul Rahman, Mazni Yahya, Maizatulakma Abdullah.2018. Kesihatan, Kebajikan dan Keselamatan Pekerja : Polisi dan Perundangan, Maklumat pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam laporan tahunan korporat. FEP-UKM. Bangi.

Monograf, Kertas Kerja dan Penerbitan Bukan berkala

1. The Association between Committees Responsible for Risk Management and The Disclosure Level of Financial Instruments Information among Listed Companies in Malaysia. Gothenburg University. 2010.

Seminar

 1. Maizatulakma Abdullah. 2020. Oil palm industry, biodiversity loss and the Sustainability Policy Transparency Toolkit (SPOTT). UEBS A&F Brown Bag Seminar.The University of Edinburgh Business School, UK.
 2. Warda Alsheikh, Romlah Jaffar, Mohamat Sabri Hassan, Maizatulakma Abdullah, Awatif Alsheikh. 2020. Islamic governance and risk disclosure in Saudi Arabia: the role of corporate life cycle , Simposium Penyelidikan Perakaunan, Kewangan dan Tadbir Urus 2020 (Research Symposium in Accounting, Finance and Governance 2020) Safag 2020, Port Dickson.
 3. Maizatulakma Abdullah, Matthew Brander, Noradiva Hamzah . 2019 . The southeast asian haze: The quality of environmental disclosures and firm performance.  The Henley Centre of Accounting Research & Practice Seminar 2019 , Henley Business School, University of Reading,UK.
 4. Maizatulakma Abdullah , 2016 , Voluntary risk management disclosure and firm performance and the role of committees responsible for risk management , British Accounting and Finance Association (BAFA) Conference , 20/03/2016-23/03/2016 , University of Bath, UK .
 5. Maizatulakma Abdullah , 2016 , Pengaruh Jawatankuasa Pengurusan Risiko dan Jawatankuasa Audit terhadap Pendedahan Maklumat Sukarela Pengurusan Risiko , 8th International Management and Accounting Conference (IMAC8), Langkawi.
 6. Maizatulakma Abdullah , 2014 , Voluntary Risk Management Disclosure and Firm Value: Evidence from Malaysian listed Companies , 14th FRAP - Finance, Risk and Accounting Management Perspectives Conference , Oriel College of the University of Oxford, UK.

Anugerah

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang. 2018. Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Universiti Kebangsaan Malaysia

Penyeliaan

Maizatulakma sedang menyelia 3 orang pelajar PhD

Khidmat Pentadbiran/Jawatankuasa

Reports: Technical/Research/Consultation

Geran Penyelidikan

Mengajar

Kursus yang diajar diperingkat sarjana muda: Prinsip Perakaunan, Perakaunan dan pelaporan Korporat serta Perakaunan dan Pelaporan Kewangan