Hubungi JIAM

Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi, Selangor
Email: jiamfpi@ukm.edu.my
Tel.: +603-8921 5262 | Fax: +603-8925 3902