Timbalan-timbalan Dekan


Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Inovasi)
PROF. MADYA DR. AHMAD MUNAWAR ISMAIL

Sm.P.I. (Kep.), S.P.I., Dr. Fal. (UKMalaysia)

 

Timbalan Dekan (Siswazah)
PROF. MADYA DR. SHOFIAN HAJI AHMAD

B.A. (Hons)(al-Azhar), M.A. (Jordan), Ph.D (Malaya)

 

Timbalan Dekan (Prasiswazah)
DR. HAZIYAH HUSSIN

B.Us. (Hons.), M.Us. (Malaya), Ph.D (UIAM)

 

Timbalan Dekan (Jaringan dan Penjanaan)
DR. AZMUL FAHIMI KAMARUZAMAN
B.Sh.(Hons.)(Yarmouk), M.A. (Wales), Ph.D (UPM)