Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

Dr. (PhD.) Mizhanim Mohamad Shahimin

  •  Pensyarah Kanan
  •  +6013-339 7574
  •  mizhanim@ukm.edu.my
  •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Eye tracking