Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains dan Teknologi

Timbalan Dekan (Jaringan dan Alumni)

Prof. Madya Dr. Ma’aruf Abd Ghani

Bidang Tugas

Menyelaras semua aktiviti Fakulti berkaitan industri, alumni, komuniti dan pengantarabangsaan


Prof. Madya Dr. Ma’aruf Abd. Ghani

UKM Sarjana