Pusat GENIUS@Pintar Negara, UKM

 Mengilham Harapan, Mencipta Masa Depan

KRIPTOLOGI LANJUTAN (ADVANCED CRYPTOLOGY)

Sinopsis Kursus

Course Synopsis

Kursus ini memberi pendedahan awal dan pengetahuan asas mengenai kriptologi. Modul 10 hari dalam kursus ini dirancang dengan baik dan dibuat untuk meningkatkan minat pelajar terhadap matematik. Pelajar akan diperkenalkan mengenai konsep kriptografi dan kriptanalisis pada hari pertama kelas, sehingga mereka dapat mengikuti perjalanan pembelajaran dengan memahami tentang salah satu komponen terpenting dalam kehidupan – matematik. Mereka kemudian akan diterokai banyak teknik awal untuk membuat penulisan rahsia seperti roda cipher, Caeser Shift, penggantian monoalphabetic dan Vigenére cipher. Selain itu, mereka akan diajar mengenai teknik moden termasuk kriptosistem kunci awam RSA. Di samping itu, pelajar juga akan meneroka bagaimana data yang dihantar oleh komputer dapat diamankan dengan enkripsi digital. Pelajar juga akan diperkenalkan mengenai kelemahan setiap sistem penyulitan yang menyebabkan serangan dan penyahsulitan menggunakan teknik seperti analisis frekuensi. Kemudian, pelajar dapat mengaplikasikan apa yang mereka pelajari untuk menyulitkan dan menyahsulitkan tulisan rahsia mereka sendiri. Sepanjang perjalanan pembelajaran 10 hari ini, pelajar akan dapat mengalami proses pembelajaran dan pedagogi baru, seperti pra-dan pasca-ujian, think-pair-share, perbincangan kumpulan, persembahan individu dan kumpulan, aktiviti langsung setiap hari, tontonan filem, penulisan laporan, persembahan akhir dan juga lawatan lapangan!

This course provides an early exposure and fundamental knowledge about cryptology. The 10-day modules in this course are well planned constructed and created to boost students’ interest in mathematics. Students will be introduced about the concept of cryptography and cryptanalysis during the first day of class, so that they will be able to follow the learning journey by understanding about one of the most important components in life – mathematics. They will then be explored many early techniques for creating secret writing such as cipher wheel, the Caeser Shift, monoalphabetic substitution and the Vigenére cipher. Besides that, they will be taught about modern techniques including RSA public key cryptosystem. In addition, students will also explore how data transmitted by computer can be secured with digital encryption. Students will also be introduced about the vulnerabilities of each encryption system which lead to attack and decrypt using techniques such as frequency analysis. Then, students can apply what they learn to encrypt and decrypt their own secret writing. Throughout this 10-day learning journey, students will able to experience new learning processes and pedagogy, such as pre- and post-test, think-pair-share, group discussion, individual and group presentation, daily hands-on activities, movie review, report writing, final presentation as well as field trip!

Ketua Modul (Key Instructor)
Dr. Normahirah binti Nek Abd Rahman
e-mel: normahirah@ukm.edu.my

Instruktor (Instructor)
Azizah binti Ramli

Pembantu Pengajar (Teaching Assistant)
Siti Nabila binti Khalid

Pembantu Pelajar (Students Assistant)
Muhammad Sariy Syazani bin Kamarudin

PPCS Weekly Award