Pusat GENIUS@Pintar Negara, UKM

 Mengilham Harapan, Mencipta Masa Depan

SAINS FIKSYEN (FICTION SCIENCE)

Sinopsis Kursus

Course Synopsis

Kursus ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan kemahiran kepada pelajar tentang aspek fiksyen dan hubungannya dengan sains yang terdapat dalam kehidupan manusia. Antara aspek yang dibincangkan ialah pengenalan kepada fiksyen sains, teori kewujudan manusia, alam semesta, fenomena alam dari perpekstif sains, kehancuran dunia retorik dan realliti, fenomena kepanasan global planet marikh dan bulan : manusia dan masa depan, teknologi masa depan , fenomena alam di malaysia dan lawatan sambal belajar. Ini juga bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar berkomunikasi dengan berkesan bagi menghayati dan melahirkan fikiran tentang ilmu pengetahuan dalam fiksyen dan sains serta memupuk daya pengembangan berfikir. Pelajar diharapkan dalam menguasai kecekapan memberikan justikasi dalam sesuatu isu melalui penulisan pada masa yang sama menguasai tatacara yang betul dalam melontarkan idea yang kritis dan bernas.

This course aims to provide students with knowledge and skills about aspects of fiction and its relationship with science found in human life. Among the aspects discussed are the introduction to science fiction, the theory of human existence, the universe, natural phenomena from a scientific perspective, the destruction of the world of rhetoric and reality, the global warming phenomena of Mars and the moon: humans and the future, technology, the natural phenomena in Malaysia and study sambal tours. It also aims to provide exposure to students to communicate effectively to appreciate and express thoughts about knowledge in fiction and science as well as foster the development of thinking. Students are expected in mastering the competence to provide justification in an issue through writing at the same time mastering the correct procedure in presenting critical and thoughtful ideas

Ketua Modul (Key Instructor)
Mior Muhammad Saiful Nizan bin Mohd Saali
e-mel: mior87@ukm.edu.my

Instruktor (Instructor)
Dr. Idahwati binti Sarudin

Pembantu Pengajar (Teaching Assistant)
Muhammad Suffian bin Sazali

Pembantu Pelajar (Student Assistant)
Muhammad Khairulnazhif bin Norbi

PPCS Weekly Award