Pusat GENIUS@Pintar Negara, UKM

 Mengilham Harapan, Mencipta Masa Depan

SAINS PENERBANGAN (FLIGHT SCIENCE)

Sinopsis Kursus

Course Synopsis

Kursus ini memberi pendedahan awal dan pengetahuan asas mengenai sains penerbangan. Modul 10 hari dalam kursus ini dirancang dengan baik dan dibina untuk meningkatkan minat pelajar terhadap fizik dan kejuruteraan. Pelajar akan diperkenalkan mengenai prestasi pesawat pada hari pertama kelas sehingga mereka dapat mengikuti perjalanan pembelajaran dengan memahami faktor-faktor yang akan mempengaruhi prestasi penerbangan. Mereka akan diperkenalkan kepada kekuatan yang bertindak di atas pesawat untuk memahami pergerakan pesawat semasa penerbangan yang mempunyai kuantiti skalar dan vektor. Seterusnya, pelajar akan mempelajari Hukum Gerak Newton untuk memahami pergerakan penerbangan di udara. Kemudian, pelajar akan melakukan eksperimen berdasarkan Prinsip Bernoulli untuk menguji peningkatan dalam penerbangan. Pelajar kemudian akan memperkenalkan dan mengeksperimen jenis penerbangan lain seperti Penerbangan Aerodinamik-iaitu pesawat, Penerbangan Buoyant, Penerbangan Balistik dan Penerbangan Mekanikal. Sepanjang 10 hari perjalanan pembelajaran ini, pelajar akan dapat mengalami proses dan pedagogi pembelajaran baru, seperti ujian pra dan pasca, bahagian berfikir, perkongsian kumpulan, persembahan individu dan kumpulan, aktiviti langsung setiap hari, tinjauan filem , kerja makmal, penulisan laporan, persembahan akhir dan juga lawatan lapangan!

This course provides an early exposure and fundamental knowledge about flight science. The 10-day modules in this course are well planned constructed and created to boost students’ interest in physics and engineering. Students will be introduced about the plane’s performance during the first day of class so that they will be able to follow the learning journey by understanding the factors that will effect on a flight performance. They will be introduced to the forces act on a plane to understand the motion of a plane during flight that has scalar and vector quantities. Next, student will learn Newton’s Law of Motion to understand the motion of a flight in the air. Then, students will conduct experiment based on Bernoulli’s Principle to test out lift in a flight. The students will then introduced and experiment other types of flight such as Aerodynamics Flight-which is airplane, Buoyant Flight, Ballistic Flight and Mechanical Flight. Throughout this 10-day learning journey, students will able to experience new learning processes and pedagogy, such as pre- and post-test, think-pair-share, group discussion, individual and group presentation, daily hands-on activities, movie review, laboratory works, report writing, final presentation as well as field trip!

Ketua Modul (Key Instructor)
Emma Zulaiha binti Zulkifli

Instruktor (Instructor)
Lim Chee Ho

Pembantu Pengajar (Teaching Assistant)
Muhamad Fikri bin Zaini

Pembantu Pelajar (Student Assistant)
Nur Arif bin Zainudin

PPCS Weekly Award