Pusat GENIUS@Pintar Negara, UKM

 Mengilham Harapan, Mencipta Masa Depan

PENGENALAN KEPADA MATEMATIK PERNIAGAAN (INTRODUCTION TO BUSINESS MATHEMATICS)

Sinopsis Kursus

Course Synopsis

Kursus ini memberi pendedahan awal dan pengetahuan asas mengenai matematik perniagaan. Modul selama 10 hari di dalam kursus ini dirancang dan dibina bagi meningkatkan minat pelajar terhadap matematik perniagaan. Pelajar akan diperkenalkan dengan konsep matematik perniagaan termasuklah faedah mudah, faedah kompaun, nota janji, dagangan dan diskaun tunai, peningkatan dan penurunan harga. Pelajar boleh memahami dan mengetahui dengan lebih lanjut konsep tersebut dalam kehidupan sebenar. Pelajar boleh menerangkan konsep faedah mudah dan menggunakan formula faedah mudah untuk mengira faedah dan kadar faedah. Kemudian pelajar boleh menggunakan formula amaun kompaun untuk mencari nilai masa depan dan faedah kompaun. Seterusnya pelajar dapat menerangkan mengenai nota janji dan dapat menerangkan item penting yang perlu diketahui. Pelajar dapat mencari nilai sekarang dan nilai masa hadapan bagi nota janji. Pelajar juga dapat menerangkan mengenai diskaun perdagangan dan mengaplikasikan dalam kiraan untuk mencari harga bersih bagi barang yang dibeli.Kemudian pelajar perlu menerangkan mengenai diskaun berantai dan diskaun tunai. Pelajar seharusnya boleh menerangkan menganai harga runcit, harga kos, kenaikan harga dan penurunan harga.

This course provides early exposure and fundamental knowledge about Business Mathematics. The 10-day modules in this course are well planned constructed and created to boost students’ interest in Business Mathematics. Students will be introduced to the concept of Business Mathematics such as simple interest, compound interest, promissory notes, trade and cash discounts, mark-up and markdown. The students will be able to understand and will make them know more about the concept that happened in real life. The students should be able to explain the concept of simple interest and use the simple interest formula to calculate interest and interest rates. Then the student should be able to use the compound amount formula to find the future value and compound interest. Then the students should be able to explain the meaning of a promissory note, list the main features of a promissory note and compute the face and maturity values of a promissory note. Then the students should be able to explain trade discount terms and calculate trade discount and the net price of goods purchased. Then the students should be able to explain chain discount and explain cash discount terms. Then students should be able to explain the retail price, cost price, mark-up and mark-down.

Ketua Modul (Key Instructor)
Mohd Hafizul Azrie bin Othman
E-mel: mhao@ukm.edu.my

 

Instruktor (Instructor)
Nor Aznida binti Md Suhaimi

Pembantu Pengajar (Teaching Assistant)
Tariq Ziad bin Abdul Razak

Pembantu Pelajar (Students Assistant)
Aliaa binti Anzian

PPCS Weekly Award