Pusat GENIUS@Pintar Negara, UKM

 Mengilham Harapan, Mencipta Masa Depan

Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Visi, Misi & Moto

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

 

VISI

Untuk memupuk individu pintar dan berbakat dengan minda ingin tahu untuk menyumbang sebagai pemimpin dunia, pemikir dan pencipta masa depan yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan.

 

MISI

Untuk menjadi pelopor dalam menginspirasikan pendidikan STEM dan penyelidikan kepada pelajar pintar dan berbakat.

 

MOTO

Teroka, Cipta, Bitara.

 

NILAI

Nilai-nilai berikut, yang  dikongsi bersama oleh setiap warga kerja,  merupakan tulang belakang semua aktiviti yang dijalankan di pusat ini.

Passionate (bersemangat dan mempunyai iltizam yang tinggi)

Inspirational (menjadi sumber inspirasi kepada yang lain)

Nurturing (sentiasa memberi panduan, bantuan dan tunjuk ajar)

Teamwork (kerja berpasukan, tidak mementingkan diri sendiri)

Awareness (peka terhadap alam sekeliling)

Respectful & Responsible (sentiasa hormat menghormati dan bertanggugjawab)