Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Visi, Misi dan Nilai

                                               FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

                                                                              VISI

Visi kami adalah untuk memupuk individu pintar dan berbakat dengan minda ingin tahu bagi memastikan mereka dapat menyumbang kepada pembentukan modal insan yang bakal menjadi pemimpin dunia, pemikir, dan pencipta masa hadapan.

                                                                             MISI

Untuk menjadi pelopor dalam menginspirasikan pendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Mathematik (STEM) dan penyelidikan kepada pelajar pintar dan berbakat.

 

                                                                             NILAI

Nilai-nilai berikut, yang  dikongsi bersama oleh setiap warga kerja,  merupakan tulang belakang semua aktiviti yang dijalankan di pusat ini.

Passionate (bersemangat dan mempunyai iltizam yang tinggi)

Inspirational (menjadi sumber inspirasi kepada yang lain)

Nurturing (sentiasa memberi panduan, bantuan dan tunjuk ajar)

Teamwork (kerja berpasukan, tidak mementingkan diri sendiri)

Awareness (peka terhadap alam sekeliling

Respectful & Responsible (sentiasa hormat menghormati dan bertanggugjawab)