Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Institut Perubahan Iklim

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

Prof. Madya Dr. Zaini Sakawi

Expertise

Pengurusan Alam Sekitar, Geografi Fizikal, Pengurusan Sisa Buangan (Pengukuran Bau dan Analisis)


Dr. Mokhtar Jaafar

Expertise

Kajian Guna Tanah, Geomorfologi, Kajian Kepenggunaan Tanah, Aplikasi GIS


Dr. Lam Kuok Choy

Expertise

Geomorfologi, Kajian Fenologi Tumbuhan, Aplikasi Penderiaan jauh