OBJEKTIF PEMBELAJARAN PROGRAM (PEO)

PROGRAMME EDUCATIONAL OBJECTIVES (PEO)

Berdasarkan input yang diperoleh daripada pihak yang berkepentingan, Fakulti telah membangunkan Objektif Program Pendidikan berikut yang perlu dicapai oleh setiap graduan beberapa tahun selepas mereka tamat pengajian:

In this curriculum, based on inputs collected from the stakeholders, the faculty has developed the following Programme Educational Objectives in order to be achieved by the graduates several years after graduation:

01

PEO1

Jurutera/Arkitek yang mempunyai sahsiah dan etika, serta profesionalisma yang tinggi dan menyumbang kepada Aspirasi Kebangsaan.

Engineer / Architect who has character and ethics, as well as high professionalism and contributes to the National Aspirations.

02

PEO2

Jurutera/Arkitek yang kompeten dalam amalan bidang masing-masing bersesuaian dengan keperluan semasa dan masa depan.

Engineer / Architect who is competent in respective engineering practices that meets current and future needs.

03

PEO3

Jurutera/Arkitek yang mempunyai daya kreatif dan inovatif, ciri keusahawanan dan sifat kepimpinan yang bersifat glokal.

Engineer / Architect who has a creative and innovative, entrepreneurial and leadership qualities that are glocal.