Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

JABATAN SAINS MAKANAN

Dr. Mohamed Yusuf Mohamed Nazir

  • yusufnazir@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Kepakaran: Ketoksikan, Nutrigenomik (Toxicology, Nutrigenomics) CV: Google scholar , UKM Sarjana, UKM Experts