Jabatan Sains Matematik UKM

 Department of Mathematical Sciences

BERITA TERKINI

KEPAKARAN KAMI

Matematik

  • Teori Kumpulan
  • Mekanik Bendalir
  • Kaedah Berangka
  • Sistem Dinamik
  • Kriptografi
  • Matematik Pengkomputeran

Statistik

  • Pemodelan Statistik
  • Pengukuran Kualiti dan Prestasi Organisasi
  • Pelombongan Data
  • Statistik Multivariat
  • Sains Data
  • Pembelajaran Mesin

Sains Aktuari

  • Pemodelan Aktuari dan Risiko
  • Pengurusan Risiko dan Insurans
  • Statistik Gunaan dalam Ekonomi dan Kewangan
  • Kewangan Kuantitatif dan Pelaburan

Senarai Pensyarah

Kalendar Akademik

Buku Panduan Prasiswazah

Panduan Pelajar

Pautan