Pelajar Semasa

Kepada semua pelajar
Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

Sistem Pementoran Akademik FKAB

Pementoran merupakan satu kaedah bimbingan akademik dalam meningkatkan tahap kompetensi pelajar. Pementoran ini melibatkan kesemua pelajar tanpa mengira prestasi pencapaian mereka. Setiap pelajar yang mendaftar di FKAB telah ditentukan mentor mereka masing-masing oleh pihak jabatan.

Bermula semester 1 Sesi Pengajian 2017/2018 semua pelajar perlu berjumpa dengan mentor mereka untuk mendapat bimbingan dan khidmat nasihat supaya prestasi akademik pelajar sentiasa meningkat. Pertemuan ini adalah WAJIB dan perlu dilakukan pada awal semester. Borang Mentor-Mentee (Rujuk Lampiran) telah disediakan dan pelajar perlu membawa borang ini untuk diisi oleh mentor masing-masing dan seterusnya menyerahkan borang tersebut kepada Pejabat Dekan atau bersama-sama dengan borang tambah dan gugur kursus sebelum minggu ke-4.

Semua pelajar perlu membawa slip keputusan peperiksaan semester 2 Sesi 2016/17 untuk bertemu dengan mentor bagi tujuan pemantauan. Pelajar program kejuruteraan tahun 1 dan tahun 2 pada sesi tersebut pula perlu membawa Portfolio Akademik Pelajar bagi memudahkan mentor menilai dan memantau pencapaian atribut mereka.

 

Sekian terima kasih

PROF. IR. DR. MOHD SYUHAIMI AB RAHMAN
Timbalan Dekan Prasiswazah
Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

 

Pekeliling Akademik Bil. 1/2017: Pemerkasaan Kompetensi Pelajar (Student)

Pekeliling Akademik Bil. 1/2017: Pemerkasaan Kompetensi Pelajar (Lecturer)

Borang Pengesahan Perjumpaan Mentor-Mentee

Harap maklum bahawa Sistem Penilaian Pengajaran dan Penyeliaan (SPPP) dan Sistem Aduan dan Maklum Balas UKM (e-FaCt) dibentuk untuk memberi kemudahan kepada para pelajar. Kedua-dua sistem ini mempunyai tujuan dan peranan yang berbeza, yang mesti dipilih oleh pelajar untuk mengisi sistem perkaitan mengikut situasi. Fakulti memandang serius setiap cadangan daripada pelajar di mana mereka dinasihatkan untuk menggunakan kedua-dua sistem ini secara beretika sehingga dapat memberi manfaat kepada semua orang.

 

SISTEM PENILAI PENGAJARAN DAN PENYELIAAN (SPPP)

SPPP adalah sistem yang menilai kualiti pengajaran dari perspektif pelajar. Ini adalah salah satu sistem maklum balas pelanggan rasmi yang digunakan untuk menilai kecekapan dan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001: 2008 Pengurusan Pengajian Prasiswazah dan Siswazah (melalui kerja kursus). Di samping itu, semua input yang diperoleh daripada pelajar melalui sistem ini juga digunakan untuk program peningkatan kualiti yang berterusan. Sebagai contoh, pelajar diminta untuk mengisi borang maklum balas untuk menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang telah berlaku pada semester terakhir supaya sebarang penambahbaikan dapat dilakukan untuk sesi berikutnya.

 

Sistem ini boleh diakses di https://smp.ukm.my/sppk/index.cfm