PENGETUA

DR. NUR SHAKILA MAZALAN

Email : shakila@ukm.edu.my

Phone : 03-89213231