IR_Collaborate with Us

Contact us for more information

Pusat Pemerkasaan Remaja (PERKASA)

Aras 2, Bangunan Pusanika,
Universiti Kebangsaan Malaysia,
43600 Bangi, Selangor.

Tel: 03-8921 3626
Fax: 03-8921 4895
E-mail: perkasa@ukm.edu.my

Follow us on social media

Impian Remaja

@impian.remaja

016-6732123


Have any question?