Prasiswazah FST

 Fakulti Sains & Teknologi

Program Sains Aktuari

UK-6-462-002 – Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Aktuari) – mod pengajian 3 laluan

* mod pengajian 3 laluan adalah laluan Kesarjanaan, Industri dan Keusahawanan dalam silibus program.