Program Sains Bahan

Sains Bahan UK-6-545-003 – Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Bahan) – mod pengajian 3 laluan

* mod pengajianĀ  3 laluan adalah laluan Kesarjanaan, Industri dan Keusahawanan dalam silibus