URUS SETIA

Terdapat tiga modul utama yang dibangunkan untuk urus setia (penganjur) latihan seperti yang dipaparkan dalam gambar rajah di bawah.
  • Pemakluman status latihan kepada pemohon

  1. Bagaimana mengemaskini kehadiran peserta?
  2. Bagaimana menyemak jam latihan peserta yang telah mengikut latihan?
  3. Bagaimana cara untuk mencetak senarai peserta?
  4. Bagaimana cara untuk mencetak senarai peserta (selain PDF)?
  5. Bagaimana cara menyemak data latihan menggunakan UKM Per?