Unit Fasiliti

FUNGSI

1. Menguruskan tempahan kemudahan dan peralatan sukan

2. Menguruskan kemudahan sukan dan penyelenggaraan kemudahan

2.1 Menyediakan kemudahan yang baik dan selamat sebelum digunakan
2.2 Menyediakan laporan bulanan dan tahunan penggunaan kemudahan sukan
2.3 Menyemak status bayaran samada percuma atau berbayar
2.4 Merancang bajet untuk kerja-kerja naik taraf dan pembangunan kemudahan baru
2.5 Menyediakan fail dan rekod tempahan kemudahan sukan

3. Menguruskan penyelenggaraan kemudahan sukan

3.1 Memantau kerja-kerja penyelenggaraan kemudahan padang oleh kontraktor yang dilantik
3.2 Mengawasi kemudahan sukan apabila digunakan
3.3 Membuat laporan kerosakan
3.4 Membaikpulih kerosakan kecil sekiranya perlu

4. Memberikan khidmat nasihat berkaitan penyediaan kemudahan sukan sesuatu kejohanan serta persiapan bagi melancarkan pengurusan kejohanan dalaman dan luaran

5. Menguruskan tempahan peralatan sukan

5.1 Menyediakan peralatan yang baik dan selamat sebelum digunakan
5.2 Menyediakan laporan bulanan dan tahunan penggunaan peralatan sukan
5.3 Membuat pemeriksaan ke atas peralatan yang dipulangkan
5.4 Membuat semakan pemulangan peralatan sukan yang dipinjam
5.5 Menyediakan anggaran pembelian peralatan dan cadangan pembelian peralatan tambahan
5.6 Menguruskan hal-hal berkaitan denda dan gantirugi peralatan
5.7 Menyediakan fail dan rekod pinjaman peralatan sukan

6. Menyediakan maklumat aset dan inventori peralatan Pusat Sukan

6.1 Menguruskan pendaftaran aset dan inventori
6.2 Menyediakan laporan aset dan inventori serta pelupusan