Ketua Program Siswazah

.  Prof. Madya Dr. Nazlina Ibrahim
Ketua Program Doktor Falsafah
+603-8921 4461
nazlina@ukm.edu.my
 

Prof. Dr. Abd Ghafur Ahmad
Ketua Program Sarjana
+603-8921 3717
ghafur@ukm.edu.my