18 Inisiatif Strategik (TEKAD 18)

Pengurusan Universiti dengan persetujuan Lembaga Pengarah Universiti akan menggerakkan 18 inisiatif strategik melibatkan semua Bidang Keberhasilan Strategik (KRA)  bagi tahun 2018 dalam usaha meningkatkan lagi kecemerlangan Universiti. Inisiatif ini dijenamakan sebagai TEKAD 18. Senarai inisiatif ini dapat dilihat di bawah.

GRADUAN BERASPIRASI KEBANGSAAN, KOMPETEN, BERDAYA SAING DAN INOVATIF
KRA 1 1: Program Citra Silang Disiplin
Memperkenalkan Program Ijazah Sarjana Muda Sains Citra (Konsep Pendidikan Fleksibel).
2: Pendidikan 4.0
Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di UKM selaras dengan keperluan Gen-Z dan cabaran Revolusi Perindustrian ke-4.
3: Hub Keusahawanan Digital
Menyediakan platform keusahawanan bagi penyelesaian masalah berteraskan teknologi digital.

 

PENYELIDIKAN DAN INOVASI YANG BERIMPAK TINGGI
KRA 2 4: Malim Tersohor
Melahirkan kesarjanaan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa.
5: Jiwa Penyelidik 
Menginstitusikan agenda penyelidikan – setiap pensyarah adalah penyelidik.
6: IDEA UKM
Menjuarai cabaran perdana untuk negara.

 

PERKONGSIAN PINTAR DAN KETERLIBATAN STRATEGIK
KRA 3 7: 100 Usahawan@UKM
Mengadakan kerjasama dengan 100 usahawan yang berjaya merentas penyelidikan, pendidikan dan khidmat di UKM.
8: Impak Komuniti 360o
Mengukuh dan memantapkan jaringan kerjasama UKM dengan komuniti merentas disiplin.
9: Jaringan 21
Mendapatkan 3 rakan strategik yang bereputasi tinggi bagi setiap 7 Cabaran Perdana UKM.

 

SUMBER MANUSIA DAN INSTITUSI CEMERLANG
KRA 4 10: Universiti Digital
Pengoperasian Universiti Secara Digital.
11: Teraju UKM
Memperkasakan program pembangunan diri pentadbir akademik dan pentadbir perkhidmatan.
12: Pentadbir Pakar
Memperkukuhkan program pembangunan staf P&P secara strategik berdasarkan bidang kepakaran.

 

PENJANAAN KEKAYAAN SECARA OPTIMUM & STRATEGIK
KRA 5 13: Pembangunan Health Technopolis
Memulakan fasa pelaksanaan projek.
– Projek bernilai RM1.4 billion
14: Kampus Antarabangsa UKM
Membuka kampus antarabangsa.
– Meninjau segmen pasaran baru
15: Endowmen 50
Mendapatkan dana berjumlah RM50 juta.
– Mencapai sasaran elusive

 

PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSI
KRA 6 16: UKM Apps
Merekabentuk dan mempertingkatkan persekitaran pembelajaran abad ke 21 yang  emfokuskan kepada penggunaan sistem aplikasi mobil secara menyeluruh.
17: Kampus Lestari
Membentuk suatu komuniti bertujuan menambahbaik keberkesanan penggunaaan tenaga, memelihara sumber dan mempertingkatkan kualiti persekitaran.
18: UKM 2030
Menyediakan pelan induk UKM sehingga 2030.

POSTER TEKAD di sini

 

Sebarang pertanyaan boleh dirujuk kepada nama-nama yang dicatatkan di bawah.

BIL TEKAD PENERANGAN RINGKAS PEGAWAI YANG BOLEH DIHUBUNGI
1 Program Citra Silang Disiplin Menjayakan perlaksanaan Program Sarjana Muda Pengajian Sains Citra (Konsep Pendidikan Fleksibel). Encik Muhammad Walid Osman

Timbalan Pengarah

Pusat Pengurusan Akademik

 

Tel : 0389118025

Hp :0192822648

e-mel : walid@ukm.edu.my

2 Pendidikan 4.0 Memperkasakan pengajaran dan pembelajaran 4.0 selaras dengan keperluan Gen-Z dan cabaran Revolusi Perindustrian ke-4
3 Hub Keusahawanan Digital Menyediakan platform keusahawanan pelajar bagi penyelesaian masalah berteraskan teknologi digital
4 Malim Tersohor Melahirkan kesarjanaan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Haji Zanudin bin Mohd. Daud

Pengurus Kanan

Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi (CRIM)

Tel : 0389215128

Hp : 013331 8998

e-mel : zmd@ukm.edu.my

5 Jiwa Penyelidik Menginstitusikan agenda penyelidikan

– setiap pensyarah adalah penyelidik.

6 Idea UKM Menjuarai cabaran perdana untuk negara.
7 100 Usahawan@UKM Melaksanakan aktiviti kerjasama dengan 100 usahawan yang berjaya merentas penyelidikan, pendidikan dan khidmat di UKM. Encik Mohammad Hanafiah Bin Omar

Pengurus Kanan

Pejabat hubungan Industri

 

Tel : 0389214695

Hp : 019366 2044

e-mel : mohd.h.o@ukm.edu.my

8 Impak Komuniti 360º Mengukuh dan memantapkan jaringan kerjasama UKM dengan komuniti merentas disiplin
9 Jaringan 21 Mendapatkan 3 rakan strategik yang bereputasi tinggi bagi setiap 7 Cabaran Perdana UKM.
10 Universiti Digital Memperluaskan pengoperasian universiti secara digital  

Haji Musa Zainal Abidin Osman

Pemangku Timbalan Pengarah Kanan

Bahagian Sumber Manusia

Jabatan Pendaftar

 

Tel :0389118221

Hp : 0133360888

e-mel : asum@ukm.edu.my

11 Teraju UKM Memperkasakan program pembangunan diri pentadbir akademik dan pentadbir perkhidmatan.
12 Pentadbir Pakar Memperkukuhkan program pembangunan staf P&P secara strategik berdasarkan bidang kepakaran.
13 Pembangunan Health Technopolis Mentransformasi kampus Cheras menjadi sebuah teknopolis kesihatan terkehadapan. Encik Mohd Azli Mohd Kasirun

Timbalan Pengarah Kewangan

Jabatan Bendahari

 

Tel : 0389215024

Hp : 0193911552

e-mel : azlimk@ukm.edu.my

14 Kampus Antarabangsa UKM Membuka kampus antarabangsa

– Meninjau segmen pasaran baru

15 Endowmen 50 Mendapatkan dana berjumlah RM50 juta
16 UKM Apps Meningkatkan penggunaan sistem aplikasi mobil yang berkaitan dengan urusan pelajar. Puan Najwa Ahmad Zawawi

Pengurus Kanan

Jabatan Perkhidmatan Pelajar

 

Tel : 0389215055

Hp : 0123319792

e-mel : najwa@ukm.edu.my

17 KAMPUS LESTARI Menambah baik keberkesanan penggunaan tenaga, memelihara sumber dan mempertingkatkan kualiti persekitaran.
18 UKM 2030 Mentransformasi kampus Bangi supaya mendahului zaman.