Pusat Jaminan Kualiti (Kualiti-UKM)

 Kualiti Pemacu Inovasi

Contact Us

Centre for Quality Assurance (Kualiti UKM)
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM, Bangi Selangor,
MALAYSIA.

Telephone : 603 8921 5077/4901
Fax : 603 8921 3552
E-mail : pghpjk@ukm.edu.my/urusetiapjk@ukm.edu.my