UKMShape

(Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional)

Tatacara Permohonan

TATACARA PERMOHONAN
  1. Sila lengkapkan permohonan di Sistem JoinUKM berdasarkan maklumat seperti berikut:
Pengambilan Tahap Pengajian (Sistem eSPEED) Fakulti Mod Pengajian / Status Pendaftaran

Februari

 • Prasiswazah (Separuh masa)
 • FTSM, FUU
 • Kerja Kursus
 • Separuh Masa
 • Pelajar Tempatan
 • Sarjana
 • Kerja Kursus
 • Separuh Masa/Sepenuh Masa & Modular
 • Pelajar Tempatan & Antarabangsa
 • Sarjana (Antarabangsa)
 • Semua Fakulti/Institut
 • Kerja Kursus & Disertasi/Penyelidikan
 • Sepenuh Masa
 • Pelajar Antarabangsa
 • Doktor Falsafah  (Antarabangsa)
 • Penyelidikan
 • Sepenuh Masa
 • Pelajar Antarabangsa
Mac
 • Prasiswazah (Separuh masa)
 • FEP
 • Kerja Kursus / Penyelidikan
 • Separuh Masa
 • Pelajar Tempatan
 • Sarjana
 • FEP, FKAB, FPI, FST
Jun
 • Sarjana (Antarabangsa)
 • FPER
 • Klinikal
 • Sepenuh Masa
 • Pelajar Antarabangsa

September

 • Prasiswazah (Antarabangsa)
 • Semua Fakulti/Institut
 • Kerja Kursus
 • Sepenuh Masa
 • Pelajar Antarabangsa
 • Prasiswazah (Sepenuh Masa)
 • Semua Fakulti/Institut
 • Kerja Kursus
 • Sepenuh Masa
 • Pelajar Tempatan
 • Prasiswazah (Separuh masa)
 • FTSM, FEP
 • Kerja Kursus / Penyelidikan
 • Sepenuh Masa/ Separuh Masa
 • Pelajar Tempatan & Antarabangsa
 • Prasiswazah PBJJ
 • FPI, FSSK
 • Sarjana
 • FPI, FST, FPER, FKAB, FEP, FTSM, FPEND, FUU
 • Sarjana (Antarabangsa)
 • Semua Fakulti/Institut
 • Kerja Kursus & Disertasi/Penyelidikan/Campuran
 • Sepenuh Masa
 • Pelajar Antarabangsa
 • Doktor Falsafah  (Antarabangsa)
 • Penyelidikan
 • Sepenuh Masa
 • Pelajar Antarabangsa
September (Tempoh Permohonan Dis - Jan)
 • Sarjana Antarabangsa
 • FGG
 • Klinikal
 • Sepenuh Masa
 • Pelajar Antarabangsa
Disember
 • Sarjana Antarabangsa
 • FPER
 • Klinikal
 • Sepenuh Masa
 • Pelajar Antarabangsa

 

2. Anda dikehendaki melampirkan dokumen berkaitan ke dalam Sistem JoinUKM. Sila rujuk Senarai Semakan Butiran.

3. Sebarang permohonan yang dibuat selepas tempoh yang dinyatakan akan dinilai untuk pengambilan yang berikutnya. (Tertakluk kepada penawaran program).

4. Keputusan permohonan boleh disemak melalui Sistem JoinUKM dalam tempoh empat (4) ke lapan (8) minggu selepas tamat tempoh.

5. Yuran proses tidak akan dikembalikan.

SENARAI SEMAKAN BUTIRAN

Sila muat naik dokumen berikut:

 1. Gambar berukuran passport terkini dalam format jpeg dengan saiz tidak melebihi 100KB. [Klik sini panduan gambar pelajar]
 2. Resit bayaran pemprosesan sebanyak RM50.00 (Warganegara). Bayaran hendaklah dibuat melalui deposit ke akaun Pusat Kembangan Pendidikan (Nombor Akaun CIMB 8002233817).
 3. Salinan Ijazah/Diploma/Sijil berkaitan akademik yang disahkan di menu maklumat akademik.
 4. Borang Penyokong Akademik bagi program jenis pengajian tesis/penyelidikan di menu dokumen sokongan. Muat turun [Borang Penyokong (Tesis)] & rujuk [Maklumat Cadangan Penyelidikan/Proposal Penyelidikan].
 5. Surat pengesahan bekerja yang dikeluarkan oleh majikan/ketua jabatan(jika berkaitan).

Nota:
• Semua salinan dokumen hendaklah disahkan dalam bentuk pdf dengan saiz tidak melebihi 2MB.
• Sijil yang tidak berkaitan dengan akademik tidak perlu dimuat naik.

TEMPOH PERMOHONAN 2022
Pengambilan Tempoh Permohonan
Februari/Mac Julai - November
Jun Oktober - Februari
September Februari - Mei
Disember Mac - Ogos
SENARAI PETUNJUK FAKULTI
No. Singkatan Fakulti
1 FEP Ekonomi & Pengurusan
2 FTSM Teknologi & Sains Maklumat
3 FST Sains & Teknologi
4 FKAB Kejuruteraan dan Alam Bina
5 FPI Pengajian Islam
6 FPEND Pendidikan
7 FUU Undang-Undang
8 FSSK Sains Sosial dan Kemanusiaan
9 FSK Sains Kesihatan
10 FGG Pergigian
11 FPER Perubatan
12 FFAR Farmasi