Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu

Jilid 4 (Terbitan Khas) Bil.1

1) Kaitan Antara Hidrokarbon Polisiklik Beraroma daripada Asap Kenderaan dalam Partikel Udara dan Daun Pokok di Pinggir Lebuhraya Johor, Malaysia
Azliyana Azhari, Mohd Noh Dalimin & Seow Ta Wee


PDF
 2) Potensi biosensor sebagai Sebuah Alat Amaran Awal bagi Pengurangan Risiko Bencana di Peringkat Wilayah
Ooi Lia, Lee Yook Heng & Goh Choo Ta


 PDF
 3) Pembinaan Wetland untuk Rawatan Air Sisa: Satu Kajian Kes di Frangipani Resort, Langkawi
Mohd Shafiq Asnawi Md. Akhir, Ahmad Aldrie Amir, Mazlin Mokhtar & Anthony Wong Kim Hooi


 PDF
 4) Anggaran Dua Spesies Tumbuhan Bandar untuk Pemendapan Zarah Airborne: Pengaruh Parameter Meteorologi dan Sumber Pencemar
Nur Dina Shazani Mohd Azam, Ahmad Ainuddin Nuruddin, Luqman Chuah Abdullah & Shaharuddin Mohamad Ismail


 PDF
 5) Penetapan Kriteria dan Petunjuk untuk Bandar Taman Malaysia: Bandar Hijau Putrajaya sebagai Kajian Kes
Amat RamsaYaman & Abdullah Mohd


 PDF
 6) Gambaran Nilai Warisan Melalui Mekanisme Inovatif
Ahmad Shuib & Nithanan Koshy Mathew


 PDF
 7) Membangunkan Semula Strategi Kelestarian Pengurusan Air Banjir
Mohd Faiz Musa, Ismawi Hj. Zen & Izawati Tukiman


 PDF
 8) Penyertaan Masyarakat dalam Tadbir Urus bagi Kelestarian Pengurusan Pasaran Tumbuhan Ubatan di Kawasan Perbandaran
Jurry Foo, Abdul Latiff Mohamad, Mustafa Omar & Ahmad Aldrie Amir


 PDF
 9) Kaji Selidik Etnobotani terhadap Dagangan Tumbuhan Perubatan di Tamu dalam Kawasan Bandar Sabah
Jurry Foo, Abdul Latiff Mohamad, Mustafa Omar & Ahmad Aldrie Amir


 PDF
 10) Pelepasan karbon daripada Sumber Kenderaan di Kawasan Perindustrian Terpilih di Malaysia
Azliyana Azhari, Ahmad Fariz Mohamed & Mohd Talib Latif


 PDF
 11) Pelepasan Karbon daripada Bangunan: Satu Penggunaan Penilaian Kitaran Hayat
Murnira Othman & Ahmad Fariz Mohamed


 PDF
 12) Tenaga Solar untuk Kesejahteraan Sosioekonomi di Kawasan Bandar, Malaysia
Rashidah Zainal Alam, Md. Anowar Hossain Bhuiyan, Chamhuri Siwar & Norasikin Ahmad Ludin


 PDF
 13) Kerjasama Institusi untuk Pengurusan Eco-Pelancongan di Taman Negeri Royal Belum (RBFSP), Malaysia
Zainah Othman, Ahmad Fariz Mohamed,Abdul Samad Hadi & Shaharuddin Ismail


 PDF
Translate »