Sains Ma1aysiana 26(3&4): 1-13 (1997)                                                                                      Pengajian Kuantitatif/

                                                                                                                                                                Quantitative Studies

 

Status Kegiatan Pembangunan Perisian di Malaysia

(Status of software development in Malaysia)

 

 

Aziz Bin Deraman

Jabatan Sains Komputer

Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat

Universiti Kebangsaan Malaysia

43600 UKM Bangi Selangor D.E.

 

Ahmad Shukri Bin Yahaya

Unit Perkhidmatan Akademik

Universiti Sains Malaysia

Kampus Cawangan Perak

31750 Tronoh Perak D.R.

 

 

ABSTRAK

 

Satu kajian terhadap status pemakaian dan kegiatan pembangunan perisian gunaan di Malaysia telah dijalankan. Kajian ini menunjukkan yang aspek pemakaian sangat diberi penekanan oleh organisasi. Manakala proses perolehan perisian gunaan pula terbahagi secara setara di antara buat sendiri dengan menggunakan pihak ketiga. Namun begitu yang ketara ialah kadar penggunaan teknologi dan teknik terkini dalam kegiatan pembangunan perisian masih berkurangan. Oleh itu disarankan supaya aspek latihan teknik kakitangan teknologi maklumat organisasi perlu dipertingkatkan secara berterusan. Di samping itu kajian ini memaparkan beberapa aspek amalan pembangunan perisian yang boleh diperbaiki lagi.

 

ABSTRAK

 

A study was conducted to examine the usage of application software and its development practices in Malaysia. The study has shown that the use of application software is greatly emphasized by organizations in their respective businesses. And for most organizations, the application software is supplied by a vendor or through in house development. For the software development practices, the deployment of a current technique and technology is still inadequate. Therefore, most of the existing information technology practitioners should be given additional training on the latest techniques of software development. Other aspect of improvement on software development practices is also discussed.

 

RUJUKAN/REFERENCES

 

Coyle, F.P. 1996. COBOL: And Oled Dog, New Tricks. American Programmer 9 (9): 6-10.

Mazza C., Fairclough, J., Melton, B., Pablo, D., Schefer, A . & Stevens, R. 1994. Software Engineering Standards. Prentice Hall.

Sayles, J. 1996. COBOL and the real world: Dealing with the Enterprise Business Application Programming Legacy. American Programmer 9(9): 29-33.

Selamat, M.H., Rahim, M. M. & Yusof, R. 1996: Perception of selected Malaysian information system practitioners towards software prototyping: An exploratory study. Malaysian Journal of Computer Science 9(2): 14-28.