Sains Malaysiana 48(1)(2019): 173–181

http://dx.doi.org/10.17576/jsm-2019-4801-20

 

Effect of Alkali Treatment on Interfacial and Mechanical Properties of Kenaf Fibre Reinforced Epoxy Unidirectional Composites

(Kesan Rawatan Alkali kepada Sifat Antara Muka dan Mekanik Komposit Uniarah Serabut Kenaf Memperkukuh Epoksi)

ZILONG REN1,2,3, CHUNHONG WANG1,2,3*, QI ZUO1,2,3, SHERAZ HUSSAIN SIDDIQUE YOUSFANI4, NOOR INTAN SAFFINAZ ANUAR5,6, SARANI ZAKARIA5 & XIAOLING LIU7

 

1School of Textile, Tianjin Polytechnic University, 300387 Tianjin, China

 

2Key Laboratory of Advanced Textile Composite Materials, Tianjin Polytechnic University, 300387 Tianjin, China