Issue logo

Jurnal Ekonomi Malaysia

57 (3) 2023 131 – 161


Kesan FDI terhadap Kompleksiti Ekonomi bagi Negara-negara APEC: Kesan Pemangkin Pendigitalan dan Modal Manusia
Effect of FDI on Economic Complexity in APEC Countries: Catalyst Effect of Digitalization and Human Capital

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor, MALAYSIA.

azma@ukm.edu.my

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor, MALAYSIA.

azlan@ukm.du.my

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor, MALAYSIA.

zak1972@ukm.edu.my

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor, MALAYSIA.

ida@ukm.edu.my

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor, MALAYSIA.

nafisah@ukm.edu.my

Abstract

Objektif kajian ini adalah bertujuan untuk menyediakan bukti empirikal kesan aliran masuk pelaburan langsung asing (FDI) terhadap indeks kompleksiti ekonomi (ECI). Kajian ini menggunakan data 17 negara anggota APEC terpilih dalam tempoh 1995-2020. Bersesuaian dengan objektif dan struktur data, kajian ini mengaplikasikan kaedah penganggar panel ARDL-PMG. Keputusan penganggaran merumuskan aliran masuk FDI secara langsung tidak signifikan mempengaruhi ECI negara APEC dan seterusnya mempunyai implikasi yang negatif dalam jangka panjang. Walau bagaimanapun, perkembangan teknologi pendigitalan dan kualiti modal manusia bertindak sebagai pemangkin kesan positif aliran masuk FDI terhadap ECI. Kajian ini menyumbang kepada literatur dengan menganalisis kesan pemangkin faktor keupayaan penyerapan tempatan (ABC) dalam mempengaruhi hubungan FDI-ECI. Oleh itu, kajian ini menyediakan bukti empirikal tentang kepentingan faktor ABC untuk menyerap limpahan teknologi asing daripada aliran masuk FDI dan seterusnya mentransformasi struktur produktif ke arah ekonomi yang lebih kompleks. Aspek modal manusia dan pembangunan pendigitalan merupakan faktor ABC yang signifikan sebagai pemangkin kesan positif FDI untuk mentransformasi struktur produktif ke arah ekonomi yang lebih kompleks bagi negara kumpulan APEC. Justeru, perlaksaan dasar yang lebih terpilih terhadap aliran masuk FDI dan polisi yang lebih menyeluruh ke arah pemerkasaan sumber manusia dan pembangunan pendigitalan adalah wajar bagi merealisasikan limpahan teknologi asing daripada kehadiran FDI seterusnya mencapai ekonomi yang lebih kompleks.  

 

Kata kunci: Kompleksiti ekonomi; FDI; keupayaan penyerapan; APEC; PMG-ARDL.

 

ABSTRACT

 

This study aims to provide empirical evidence on the effect of foreign direct investment (FDI) inflows on the economic complexity index (ECI). This study uses data from 17 selected APEC member countries from 1995-2020. This study applies the ARDL-PMG panel estimation method following the objective and data structure. The estimation results conclude that the direct effect of FDI inflows does not significantly affect the ECI of APEC countries and subsequently has negative implications in the long term. However, the development of digitization technology and the quality of human capital act as catalysts for the positive effect of FDI inflows on ECI. This study contributes to the literature by analyzing the catalytic effect of local absorptive capacity (ABC) factors in influencing the FDI-ECI relationship. Therefore, this study provides empirical evidence of the importance of ABC factors in absorbing foreign technology spillovers from FDI inflows and further transforming the productive structure towards a more complex economy. Human capital and digitization development is a significant ABC factor as a catalyst for the positive effects of FDI to transform the productive structure towards a more complex economy for APEC countries. Therefore, the implementation of a more selective policy on the inflow of FDI and a more comprehensive policy towards the empowerment of human resources and the development of digitization is desirable for the realization of the spillover of foreign advanced technology from the presence of FDI and further achieve a more complex economy.

 

Keywords: Economics complexity; FDI; absorptive capabilities; APEC; PMG-ARDL.

Keywords

APEC; FDI; keupayaan penyerapan; Kompleksiti ekonomi; PMG-ARDL.

JEL Codes

F14, F15, F2, F21, F23

Bibliography

Export Bibliography

Jauhari, A., Zaidi, M. A. S., Abdul Karim, Z., Mohd Salleh, N. H., & Mohammed, N. (2023). Kesan FDI terhadap Kompleksiti Ekonomi bagi Negara-negara APEC: Kesan Pemangkin Pendigitalan dan Modal Manusia. Jurnal Ekonomi Malaysia, 57(3), 131–161. http://dx.doi.org/10.17576/JEM-2023-5703-10

@article{jauhari2023kesan,
  title={Kesan FDI terhadap Kompleksiti Ekonomi bagi Negara-negara APEC: Kesan Pemangkin Pendigitalan dan Modal Manusia},
  author={Jauhari, Azmafazilah and Zaidi, Mohd Azlan Shah and Abdul Karim, Zulkefly and Mohd Salleh, Norlida Hanim and Mohammed, Nafisah},
  journal={Jurnal Ekonomi Malaysia},
  volume={57},
  number={3},
  pages={131—161},
 

year={2023},
}


Receive updates when new articles are published.