Issue logo

Jurnal Ekonomi Malaysia

55 (3) 2021 137 – 148


Kesan Persepsi Risiko dan Motivasi Melancong Terhadap Gelagat Pelancong Tempatan Semasa Pandemik COVID-19
The Effect of Risk Perception and Travel Motivation on Domestic Tourists’ Behaviour During the COVID-19 Pandemic

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor
MALAYSIA.

riayati@ukm.edu.my

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi Selangor
MALAYSIA.

azyulail.azra@gmail.com

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi Selangor
MALAYSIA.

ida@ukm.edu.my

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi Selangor
MALAYSIA.

suhaili@ukm.edu.my

Abstract

Kajian ini mengkaji kesan persepsi tentang risiko dan motivasi melancong terhadap niat untuk melancong di dalam negara semasa pandemik COVID-19. Dengan menggunakan Teori Gelagat Terancang (TPB) lanjutan, kajian ini memberi fokus kepada gelagat pelancong tempatan berdasarkan maklum balas daripada 407 responden di Malaysia. Data telah dikumpulkan melalui soal selidik yang dijalankan dalam talian yang terdiri daripada enam konstruk utama. Data ini telah dianalisis dengan menggunakan teknik analisis faktor konfirmatori dan analisis jalur. Penemuan kajian menunjukkan bahawa persepsi tentang risiko mempunyai hubungan tidak langsung dengan niat untuk melancong melalui perantara sikap terhadap tingkah laku. Konstruk utama TPB, iaitu sikap terhadap tingkah laku, norma subjektif dan kawalan tingkah laku pula menunjukkan hubungan positif yang ketara dengan niat untuk melancong. Manakala, motivasi pelancongan tidak memberi kesan kepada hubungan antara persepsi tentang risiko dan niat untuk melancong. Kajian ini memberi sumbangan dalam merangka pelan tindakan dan pembangunan langkah keselamatan yang berkesan dalam sektor pelancongan.

Keywords

Covid-19; risk perception; theory of planned behaviour; Tourism; travel motivation

JEL Codes

L83; D12

Bibliography

Export Bibliography

Ahmad, R., Samsuddin, A. A., Mohd Salleh, N. H., & Alma’amun, S. (2021). Kesan Persepsi Risiko dan Motivasi Melancong Terhadap Gelagat Pelancong Tempatan Semasa Pandemik COVID-19. Jurnal Ekonomi Malaysia, 55(3), 137–148. http://dx.doi.org/10.17576/JEM-2021-5503-10

@article{ahmad2021kesan,
  title={Kesan Persepsi Risiko dan Motivasi Melancong Terhadap Gelagat Pelancong Tempatan Semasa Pandemik COVID-19},
  author={Ahmad, Riayati and Samsuddin, Azyulail Azra and Mohd Salleh, Norlida Hanim and Alma’amun, Suhaili},
  journal={Jurnal Ekonomi Malaysia},
  volume={55},
  number={3},
  pages={137—148},
 

year={2021},
}


Receive updates when new articles are published.