Penggunaan Teknologi Digital dalam Kalangan Usahawan Luar Bandar dalam Era Pandemik Covid-19
Digital Technology Adoption among Rural Entrepreneurs during the Covid-19 Pandemic

Jabatan Pengurusan
Fakulti Perniagaan dan Ekonomi
Universiti Malaya
50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA

aida_idris@um.edu.my

Pusat Kajian Kecemerlangan Melayu
Universiti Malaya
50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA

jannabukhari@gmail.com

Jabatan Sosio-Budaya Melayu, Akademi Pengajian Melayu
Universiti Malaya
50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA

marzudi@um.edu.my

Fakulti Pengurusan Perniagaan
Universiti Teknologi Mara (UiTM) Cawangan Pahang
Kampus Jengka
26400 Bandar Tun Razak Jengka, Pahang, MALAYSIA

haiful71@uitm.edu.my

Abstract

Semasa pandemik Covid-19, teknologi digital menjadi antara medium terpenting untuk memacu semula perniagaan yang merosot. Bagi usahawan luar bandar, isu ini amat signifikan kerana teknologi digital berpotensi menghubungkan perniagaan dengan pasaran yang lebih besar di kawasan bandar. Kajian ini bertujuan untuk meneroka faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan penggunaan teknologi digital dalam kalangan usahawan luar bandar di Malaysia. Menggunakan kaedah kualitatif, data dikumpul melalui temubual bersama 30 orang dari lima sektor perniagaan. Transkrip temubual kemudiannya dianalisa menggunakan kaedah analisis tematik untuk menghubungkaitkan teori dan dapatan kajian. Bagi kajian ini, teori yang digunakan terhasil daripada integrasi antara model TAM dan TOE. Seterusnya, tema kajian dianalisis menggunakan perisian Atlas.ti bagi melalui proses penjaringan. Hasil analisis kajian memperlihatkan bahawa jenis perniagaan menjadi penentu kepada penggunaan teknologi digital manakala faktor umur pula menentukan kadar penggunaannya sama ada rendah mahupun sebaliknya. Penemuan ini dijangka membantu usahawan luar bandar untuk memanfaatkan penggunaan teknologi digital bagi meningkatkan keuntungan perniagaan dan menggunakannya untuk bersaing dalam persekitaran ekonomi digital selain membantu agensi kerajaan dalam menyediakan bantuan berbentuk latihan dan infrastuktur yang bersesuaian dengan keperluan usahawan.

Keywords

faktor dalaman dan luaran; pandemik Covid-19; penggunaan teknologi digital; Usahawan luar bandar

Citation

Idris, A., Bukhari, N. J., Md Yunus, M., & Abdul, S. A. (2023). Penggunaan Teknologi Digital dalam Kalangan Usahawan Luar Bandar dalam Era Pandemik Covid-19. Jurnal Pengurusan, 67, 143–156. https://doi.org/10.17576/pengurusan-2023-67-12

@article{idris2023penggunaan,
  title={Penggunaan Teknologi Digital dalam Kalangan Usahawan Luar Bandar dalam Era Pandemik Covid-19},
  author={Idris, Aida and Bukhari, Nur Jannah and Md Yunus, Marzudi and Abdul, Shaiful Azlan},
  journal={Jurnal Pengurusan},
 

volume={67},
  number={},
  pages={143—156},
  year={2023},
  doi={https://doi.org/10.17576/pengurusan-2023-67-12},
  publisher={Penerbit UKM},
}

Export Bibliography:


   

Article received:  
Accepted for publication:  
Available online: 

Issue logo

67 (2023) 143 – 156


Share via:


Receive updates when new articles are published