Journal of Contemporary Islamic Law

No eISSN: 0127-788X

2017 2(1)

1 JUNE 2017

Risiko Terhadap Keuntungan dalam Instrumen Transaksi Masa Kini Menurut Fiqh Muamalat
Risks Towards Profit in Current Transactions According to Fiqh Muamalat 

Muhamad Zuhaili Bin Saiman, abezuh_saiman@yahoo.com
Postgraduate Student, Department of Sharia Law, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Ahmad Dahlan Salleh, dahlan@ukm.edu.my
Department of Sharia Law, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Received: 19 July 2016 | Accepted: 27 May 2017 | Published: 1 June 2017          

2017, Vol. 2(1), pp. 31-44. | PDF

Risiko sinonim dengan dunia ekonomi dan kewangan kerana ia merupakan satu cabaran bagi memperoleh sesuatu keuntungan. Risiko yang gagal diuruskan boleh menyebabkan berlakunya kerugian dalam sesuatu kontrak yang dijalankan. Pengurusan risiko yang baik menjadikan ia sebagai satu mekanisme dalam meraih keuntungan hasil produktiviti yang dilakukan. Justeru, kajian ini menyentuh kaitan risiko dengan keuntungan menurut fiqh mucamalat. Kajian juga membincangkan risiko yang menghalang keuntungan bagi kontrak jual beli yang dijalankan. Seterusnya kajian ini menunjukkan gambaran risiko dalam kewangan Islam ke atas beberapa intrumen terkini. Kajian ini merupakan kajian kualitatif yang menggunakan pendekatan analisis kandungan. Hasil kajian mendapati, menurut fiqh mucamalat, risiko diakui sebagai satu elemen yang menjustifikasikan untuk memperoleh keuntungan. Walau bagaimanapun, keuntungan yang diperoleh tadi bergantung kepada jenis-jenis kontrak kerana Islam tidak membenarkan pemindahan risiko berlaku dengan membebankan sebelah pihak sahaja kerana ia menyebabkan berlaku unsur kezaliman yang bercanggah dengan prinsip di dalam Islam iaitu kebajikan dan keadilan. Selain itu, atas prinsip Islam inilah akan didapati bahawa kewangan konvensional hanya mensasarkan keuntungan sebelah pihak tanpa mengambil kira kezaliman yang dibebani oleh sebelah pihak yang berurusan dengannya. Hasil kajian ini akan menjelaskan keuntungan yang diperoleh berasaskan wujudnya risiko yang ditanggung oleh pihak berakad. Secara kesimpulannya, risiko yang wujud perlu diuruskan dengan prinsip keadilan agar tidak berlaku kezaliman disebabkan semata-mata keuntungan yang disasarkan.

Kata kunci: Risiko, Keuntungan, Kontrak, Kewangan, Keadilan.

Risk is synonymous with economic and finance as it is one of many challenges in gaining profits. Failure to administer the risk might lead to lost in certain contract made. A good management of risk acts as a good mechanism in obtaining profits from the productivity made. Thus, this research deals with the relation of risk with profits according to fiqh muamalat. This research also discusses on the risk that prevents profits coming in, in selling and buying transaction. Furthermore, it shows description of risk in the Islamic finance upon several current instruments. This is a qualitative research that applies content analysis approach. The research outcomes discover that according to fiqh muamalat, the risk is recognised as an element to justify profits acquired. However, the profits gained as mentioned above is based on types of the contracts made, as Islam prohibits any kind of transferring risk by burdening the other party only because it will lead to injustice that contradicts with the Islamic principle, that is upholding welfare and just. Besides that, based on this Islamic principle, it is discovered that conventional finance merely aims to grant profits on one party only without considering the burden caused to the other party in the transaction. As a conclusion, the risk should be administer based on justice principle in order to avoid any injustice occurring based on transaction that merely aims to gain profits.

Keywords: Risk, Profits, Contract, Finance, Justice

Ab Rahim Ibrahim. 2012. Riba dan Ribh Menurut Kewangan Islam: Mekanisme Penentuan Kadar Keuntungan Pembiayaan Jangka Panjang dalam Perbankan Islam. Tesis Ph.D, Jabatan Syariah dan Pengurusan, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.

Abu Dawud. Sunan Abi Dawud (syarah oleh ‘Aun Ma’bud). 1995. Damshiq : Dar al-Fikr.

‘Affanah, Husam al-Din bin Musa. 2005. Fiqh al-Tajir al-Muslim wa Adabuhu. Palestin: Maktabah Dandis.

Fadl Ilahi. 1991. al-Tadabir al-Waqiyyah min al-Riba’ fi al-Islam. Riyadh: Maktabah al-Muayyad.

al-Hakim, Muhammad bin Abdullah. 1998. al-Mustadrak ala al-Sahihayn. Beyrut: Dar al-Ma’rifah.

‘Immarah, Muhammad. 2009. Qamus al-Mustalahat al-Iqtisadiyyah. al-Qahirah: Dar al-Salam.

al-Jarjawi, ‘Ali Ahmad. 2007. Hikmah al-Tashri’wa Falsafatuh. Damshiq: Dar al-Fikr.

al-Jumu’ah, ‘Ali Muhammad. 2000. Mu’jam al-Mustalahat al-Iqtisadiyyah wa al-Islamiyyah. al-Qahirah: Maktabah al-‘abikat

al-Khuwaytir, Tariq Muhammad. 2006. Al-Mudarabah fi al-Shari’ah al-Islamiyyah. Riyadh: Kanuz Ishbiliya.

al-Kibbi, Sa’d al-Din Muhammad. 2002.Al-Mu’amalat al-Maliyyah al-Mu’asirah. Beirut: al-Maktab al-Islami.

Muhammad Bakr Ismacil. 1999. Bayn al-Sa’il wa al-Faqih. al-Qahirah : Dar al-Manar li al-Nashr wa al-Tawzic.

al-Qaradawi, Yusuf. 2014. Hal li Ribh al-Tujjar Had A’la?. http://www.qaradawi.net/new/Articles-6354 [2 Jun 2017]

Markaz Pengajian Fiqh Dan Ekonomi. 2009.Mausu’ah Fatawa al-Mu’amalat al-Maliyyah li al-Masarif

wa al-Muassasah al-Maliyyah al-Islamiyyah. Jilid ke-7&9. al-Qahirah: Dar al-Salam.

Mohd Nizho bin Abdul Rahman & Mohd Shukri bin Hanapi. 2008. Etika Perniagaan dari Perspektif al-Quran: Satu Tinjauan. Kertas Kerja Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan.

Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha &cAli al-Sahrbaji. 2007. Al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madhhab al-Imam al-Shafi’i. Damshiq: Dar al-Qalam

al-Nadwi, Ahmad. 2000. Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah. Damshiq: Dar al-Qalam.

al-Qughah Daghi,Ali Mahyuddin. 2009. Ta’rif bi al-ribh wa dawabituh. http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=454:2009-07-11-09-41-35&catid=66:2009-07-11-09-31-01&Itemid=13 [1 September 2015]

Rahisam Ramli & Ahmad Dahlan Salleh. 2013. Ketidakseimbangan Pemilikan Dalam Aplikasi Musharakah Mutanaqisah: Kajian Di Institusi Perbankan Islam. Kertas kerja dalam pembentangan Kolokium Siswazah Jabatan Pengajian Islam UKM pada 23 Disember 2013.

Ridzwan Ahmad&Azizi Che Seman. 2009. Pemakaian Maslahat Terhadap Konsep Nilai Masa Wang dalam Sistem Perbankan Islam Di Malaysia. Jurnal Fiqh, No. 6, 87-106.

Sa’id Sa’d Maratan. 1996. Madkhal li al-Fikr al-Iqtisadi fi al-Islam. Beirut: Muassasah al-Risalah.

al-Salami, Nasr Muhammad. 2008. Al-Dawabit al-Shar’iyyah Li al-Istithmar. Al-Iskandariyyah: Dar al-Iman.

Shamsiah Mohamad. 2002. Ciri-ciri Keuntungan Menurut Perspektif Islam. Jurnal Syariah, 10: 1, 121-137.

Surtahman Kastin Hasan & Sanep Ahmad. 2005. Ekonomi Islam Dasar dan Amalan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Tengku Iskandar et al. 1994. Kamus Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zaharuddin Abd Rahman. 4 September 2007. Bank Islam Menipu & Bank Konvensional Sebenarnya Lebih Mahal. Lihat: http://zaharuddin.net/perbankan-&-insuran/587-bank-islam-menipu-a-bank-konvensional-sebenarnya-lebih-mahal.html.

Zaharuddin Abd Rahman. 14 Oktober 2010. Perbankan Islam dan BFR. Lihat: http://zaharuddin.net/soal-jawab-a-isu-pilihan/969-perbankan-islam-dan-bfr.html.

Zaharuddin Abd Rahman. 2010. Riba dan Isu Kewangan Semasa. Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn Bhd.

Zaharuddin Yahya. 1995. Memilih Perniagaan: Ke arah Pembentukan Usahawan & Pengujudan Perniagaan Berdayamaju. Kota Bahru: Al-Kafilah Enterprise.