Journal of Contemporary Islamic Law

No eISSN: 0127-788X

2017 2(1)

1 JUNE 2017

Transaksi Jual Beli Emas Melalui Pemasaran Berbilang Tingkat (Multi-Level Marketing) dalam Islam: Sorotan Literatur
Gold Transaction Through Multi-Level Marketing in Islam: A Literature Review

Mohamad Syahir Bin Mohamad, mhmd_syahir@siswa.ukm.edu.my
Postgraduate Student, Department of Sharia Law, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Salmy Edawati Bt Yaacob, salmy1001@ukm.edu.my
Department of Sharia Law, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Azlin Alisa Bt Ahmad, azlinalisa@ukm.edu.my
Department of Sharia Law, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Received: 6 April 2017 | Accepted: 30 May 2017 | Published: 1 June 2017                                                           

2017, Vol. 2(1), pp. 60-76. | PDF

Emas merupakan logam yang bernilai dan dikenali oleh orang ramai. Emas juga merupakan salah satu barangan ribawi. Islam menggariskan syarat-syarat yang harus dipatuhi apabila melakukan transaksi jual beli emas. Pada masa kini emas dijadikan produk syarikat yang menjalan sistem pemasaran berbilang tingkat atau Multi-Level Marketing (MLM). Isu yang timbul sejauh mana transaksi jual beli emas melalui pemasaran berbilang tingkat memenuhi tuntutan syara’ atau sebaliknya. Satu tinjauan literatur dilakukan bagi meneliti kajian lepas yang menyentuh transaksi jual beli emas melalui pemasaran berbilang tingkat dalam Islam. Justeru itu, artikel ini bertujuan untuk menyoroti kajian lepas berkaitan transaksi jual beli emas melalui pemasaran berbilang tingkat dalam Islam. Analisis literatur dilakukan untuk  mengenal pasti sejauh mana transaksi jual beli emas melalui pemasaran berbilang tingkat seiring dengan tuntutan syara’. Hasil sorotan literatur ini mendapati bahawa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan transaksi jual beli emas melalui pemasaran berbilang tingkat bercanggah dengan tuntutan syara’ seperti serah terima (taqabud) pembayaran wang dan penerimaan emas tidak berlaku dalam satu masa, wang wadi’ah digunakan oleh penjual tanpa kebenaran atau pembeli menetapkan syarat pinjaman wang wadi’ah yang boleh membawa kepada riba’, konsep lock price menjanjikan berlakunya urus niaga pada masa hadapan dan juga penjual menjual emas yang belum dimilikinya. Implikasinya satu kajian perlu dilakukan berkaitan dengan transaksi emas dalam MLM menurut pandangan Islam.

Kata Kunci: Emas, jual beli, pemasaran berbilang tingkat, barangan ribawi.

Gold is included in the category of valuable and well-known metal among society. It is also one of ribawi items. Islam has enumerated conditions that have to be obeyed while dealing with the transaction of buying and selling gold. Currently, gold is regarded as one of the company’s product through marketing system in Multi-Level Marketing (MLM). The issue that arises is to what extent is the transaction of buying and selling of gold through Multi-Level Marketing (MLM) system is operated according to the Sharia guideline or vice versa. A literature review is conducted in order to analyse previous studies done related to the transaction of buying and selling gold through multi-level marketing in Islam. Thus, this article aims to study previous research related to the transaction of buying and selling gold through MLM in Islam. A literature review was made to identify to what extent is the buying and selling of gold through MLM has been conducted according to Islamic law. The results of this literature discovers that there are several factors that cause the buying and selling of gold transaction through MLM to contradict with the Sharia requirements, such as  handover and acceptance (taqabud) of the payment of money and the receipt of gold were not completed at the same time, wadi’ah money is used by the seller without the buyer’s consent or the buyer setting up conditions upon the wadi’ah money loan that might lead to usury, the concept of locking price that promises on the transaction will be completed in future and seller is selling the gold that does not belong to him yet.

Keywords: Gold, selling and buying, multi-level marketing, ribawi item,

Al-Quran al-Karim

Abu Dawud, Sulaiman al-`Ashath al-Sajistaniy. 2009. Sunan Abi Daud. Jil. 5.  Shuaab al- Arnaut dan Muhammad Kamil Qarah Baliliy. Damsyik: al-Risslah al-Alamiyyah.

Ahmad Sufian Bin Che Abdullah & Mohammad Badruzzaman Bin Hassan. 2015. Pelaburan Halal: Isu-Isu Shariᶜah Dalam Pelaburan Emas Di Masa Kini. Proceedings The 2nd International Convention On Islamic Management, hlm. 182-190.

Anon. Bank Negara Malaysia. 2010. Resolusi Shariᶜah Dalam Kewangan Islam. Edisi ke-2. Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia.

Anon. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK). 1993. Garis Panduan: Permohonan Lesen Jualan Langsung. http://www.kpdnkk.gov.my/index.php/my/29-peniaga/572- [November 3, 2016].

Anon. Majm’a al-Fiqh al-Islamiy. 1990. al-Qabd: Shurah wa bi Khassah al-Mustajidah Minha wa Ahkamuha. http://www.iifa-aifi.org/1792.html [November 4, 2016].

Anon. Majm’a al-Fiqh al-Islamiy. 2009. Min Qararat al-Majm’a al-Fiqhiy Hawl al-Umlah al-Waraqiyyah. http://ar.islamway.net/fatwa/31639/ الورقية-العملة-حول-الفقهى- المجمع- قرارات-من  [Oktober 13, 2016].

Anon. MLM Smart Resources Sdn. Bhd. The Direct Selling License & Approval Letter In Malaysia. http://mlmsmartresources.com/page/the-industry [February 26, 2017].

Anon. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). 2011. Parameter Pelaburan Emas. http://e-muamalat.islam.gov.my/keputusanmuzakarah/parameter-pelaburan-emas [Oktober 20, 2016].

Anon. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). 2013. Garis Panduan Peniagaan Jualan Langsung Secara Pemasaran Berbilang Tingkat (Multi-Level Marketing) Menurut Syariah. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

Anon. Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. 2006. Keputusan Majlis Penasihat Shariᶜah Suruhanjaya Sekuriti. Edisi ke-2. Kuala Lumpur: Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

Anon. Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. 2014. Keputusan Majlis Penasihat Shariᶜah Suruhanjaya Sekuriti. Kuala Lumpur: Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

Anon. World Federation of Direct Selling Associations. World Federation of Direct Selling Associations reports record-setting 2015 retail sales of USD 183.7 billion. http://wfdsa.org/world-federation-of-direct-selling-associations-reports-record-setting-2015-retail-sales-of-usd-183-7-billion/ [February 26, 2017].

Azman Mohd Noor. 2014. Jual Beli Emas Melalui “Lock In” Harga Dan Dikenakan Denda Bagi Pembatalan,  http://drazman.net/2014/10/jual-beli-emas-melalui-lock-harga-dan-dikenakan-denda-bagi-pembatalan/ [Oktober 24, 2016].

Azman Mohd Noor. 2014. Soalan: Bolehkah saya membeli emas dengan cara lock in harga, duit diserahkan dahulu sebagai wadiah kepada syarikat penjual emas, emas diserahkan kemudian ketika akad dilaksanakan pada hari penyerahan? http://drazman.net/2014/09/soalan-bolehkah-saya-membeli-emas-dengan-cara-lock-in-harga-duit-diserahkan-dahulu-sebagai-wadiah-kepada-sharikat penjual-emas-emas-diserahkan-kemudian-ketika-akad-dilaksanakan-pada-hari-penyeraha/ [Oktober 15, 2016].

Aznan Bin Hasan. 2008. Pengertian al-Wa’d, al-Wa’dan dan al-Muwa’adah. Kertas kerja. Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara Kali Ke-2. Anjuran International Shari’ah Research Academy For Islamic Finance (ISRA). Kuala Lumpur: 27-28 Februari.

al-Duwaisy, Ahmad Bin Abdurrazaq (pnys.). 2009. Fatwa-Fatwa Jual Beli. Terj. M. Abdul Ghoffar. Ulang cetak. Bogor: Pustaka al-Shafi’i.

Engku Muhammad Tajuddin Engku Ali, Mahadi Mohammad dan Ahmad Tarmizi Taha. 2015. Panduan Syara’ Tentang Emas. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Husin Bin Salamon dan Nurul Nadia Binti Abdul Wahab. 2010. Penglibatan Pelajar Sebagai Ejen MLM: Kajian Terhadap Pelajar SPI. Artikel, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia UTM.

Ibn Faris, Ahmad Bin Faris. 1979. Maqayis al-Lughah. Jil. 2. ͨAbd al-Salam Muhammad Harun (pnyt.). Bayrut: Dar al-Fikr.

al-Jaziriy, Abdul al-Rahman. 2003. al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arbaah. Ulang cetak. Jil. 2. Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilamiyyah.

Lokmanulhakim Hussain, Mohamed Fairooz Abdul Khir, Mohd Badruddin Badri dan Apnizan Abdullah. 2012. Analisis Shariᶜah Terhadap Produk-Produk Emas Di Malaysia. Research Paper di International Shariᶜah Research Academy For Islamic Finance (ISRA) 36: 1-48.

Marjan Muhammad, Hakimah Yaacob dan Shabana Hasan. 2011. The Bindingness  And Enforceability Of A Unilateral Promise (Wa’d): An Analysis From Islamic Law And Legal Perspectives. Research Paper di International Shari’ah Research Academy For Islamic Finance (ISRA) 30: 1-90.

Md. Faruk Abdullah dan Asmak Ab Rahman. 2015. Is Wa’dan Any Different To Muwa’adah Empirical Evidence From Malaysia. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management 8(3): 310-328.

Mohd Bahroddin Bin Badri. 2015. Qabd (Possession): An Overview. International Shariᶜah Research Academy For Islamic Finance (ISRA) Jun: 1-2.

Mohd Nazri Chik. 2011. Pendirian Syariah Terhadap Penggunaan Wang Kertas (Fiat Money). Kertas Kerja Konvensyen Kewangan Islam. http://www.bankislam.com.my/en/news/Pages/Shariah%E2%80%99s%20PrinPrinc%20Towards%20The%20Usage%20of%20Paper%20Money%20(Notes)%20(Bahasa%20Malaysia).pdf [Mei 26, 2017].

Mohd Noor Azman. 2014. Halal Dan Haram Dalam Peniagaan Emas. Kertas Kerja Wacana Kewangan Islam. Anjuran Masjid Hasanah. Bangi. 1 November.

Muhamad Zuhaili Saiman dan Ahmad Dahlan Salleh. 2015. Kajian Konsep Al-Wa’d Dan Al-Wa’dan Menerusi Kaedah “Lock Price” Dalam Urusniaga Bertangguh Emas Fizikal. Prosiding Persidangan Antarabangsa Fiqh Semasa & Perundangan Islam 2015 (PAFSPI 2015), hlm. 300-314.

Muslim, Muslim al-Hajaj. 1991. Sahih Muslim. Jil. 5. Muhammad Fu`ad ᶜAbd al-Baqiy (pnyt.). Bayrut: Dar al-`Ihya`a al-Turath al-Arabiy.

al-Nawawiy, Abi Zakaria Mahy al-Din Sharaf. t.th. al-Majmuk Sharh al-Muhazzab al-Shairaziy. Muhammad Najib al-Mutiiyy (pnyt.). Arab Saudi: Maktabah al-Irshad.

Nur al-Din, Ali Bin Abi Bakr. 2001. Majma al-Zawa’id  Manba al-Fawa’id. Jil. 4. Muhammad Abdul al-Qsdir Ahmad Ata (pnyt). Bayrut: Dar al-Kutub Ilmiyyah.

Randal Liandra. 2015.  Rasionalitas Member Dalam Bisnis Multi Level Marketing. Tesis Universiti Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2015/08/NASKAH-PUBLIKASI-PDF.pdf [November 4, 2016].

Salmy Edawati Binti Yaacob, Sanep Bin Ahmad, Wan Kamal Bin Mujani. 2015. Dilema Dinar Emas. Selangor: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Sanep Bin Ahmad dan Salmy Edawati Binti Yaacob. 2012. Dinar Emas: Sejarah dan Aplikasi Semasa. Selangor: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

al-Sharbini, Shams al-Din Muhammad Bin al-Khathib. 1997. Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah Ma’ani al-Faz al-Minhaj. Jil. 3. Bayrut: Dar al-Marifah.

Siti Nurul Ain Bin Jamil dan Najib Bin Mohamamed. 2012. Revolusi MLM. Cetak ulang. Selangor: True Wealth Sdn. Bhd.

al-Suyutiy, Jalal al-Din Abdul al-Rahman. 1983. al-`Asbah wa al-Naza’ir fi Qawa’id wa Furuu Fiqh al-Shafiiyyah. Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilamiyyah.

al-Tirmizi, Abi Isa Muhammad Bin Isa. 1998. Sunan al-Tirmizi. Jil. 6. Bashar Awwad Mᶜaruf (pnyt.). Bayrut: Dar al-Ghorb al-Islamiy.

Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM). 2014. Emas Bukan Sekadar Perhiasan. Kuala Lumpur: Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM).

Yusni Mohamad Bin Yusak dan Mat Noor Bin Mat Zain. 2011. Perolehan Dalam MLM Menurut Perspektif Islam. Prosiding Kolokium Siswazah Jabatan Syariah Universiti Kebangsaan Malaysia, hlm. 1-14.

Zaharuddin Abd Rahman. 2009. Wang, Anda dan Islam: Halal dan Haram Dalam Kewangan Pembankan. Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd.

Zaharuddin Abd Rahman. 2010. Keingkaran Menempah Ancaman Riba dan Isu Kewangan Semasa. Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd.

al-Zuhailiy, Wahbah. 2004. al-Fiqh al-Islamiy  wa ‘Adillatuh. Cetak ulang. Jil. 5. Damsyik: Dar al-Fikr.

al-Zuhailiy, Wahbah. 2011.al-Muktamad fi al-Fiqh al-Shafiiy. Cetak ulang. Jil. 2. Bayrut: Dar al-Shamiyyah.