Journal of Contemporary Islamic Law

No eISSN: 0127-788X

2017 2(2)

30 DECEMBER 2017

Faktor-faktor Dorongan Kesalahan Khalwat di Negara Brunei Darussalam
Driving Factors of Khalwat Offences in Negara Brunei Darussalam

Nabilah Rosmasayu Binti Metusin, ayumetusin@gmail.com
Postgraduate Student, Department of Sharia Law, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Mohd Al Adib Bin Samuri, al_adib@ukm.edu.my
Department of Sharia Law, Faculty of Islamic Studies, & Institute of Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Received: 1 March 2017 | Accepted: 7 November 2017 | Published: 30 December 2017

2017, Vol. 2(2), pp. 36-46.  |  PDF

Negara Brunei Darussalam telah memperkenalkan undang-undang hudud secara berperingkat pada tahun 2012, yang merupakan suatu langkah yang mendapat kritikan masyarakat antarabangsa. Namun, biarpun hukuman hudud telah mula berkuatkuasa, kesalahan khalwat iaitu kesalahan yang bersifat ‘muqaddimah zina’ masih mendominasi kesalahan jenayah Syariah yang lain di Brunei. Maka, artikel ini bertujuan untuk merungkai faktor-faktor dorongan yang mempengaruhi jenayah khalwat dalam kalangan penduduk di Brunei Darussalam. Kajian ini menganalisis dokumen fail-fail kes khalwat yang telah didaftarkan di Mahkamah Rendah Syariah Brunei iaitu sebanyak tiga puluh buah fail. Namun begitu, atas dasar kesalahan khalwat ini merupakan hal yang sensitif kepada kerajaan Brunei sehingga dilarang untuk menyiarkan mahupun menerbitkan sebarang laporan media tentangnya, maka kajian ini tidak mampu untuk memberikan contoh bagi menggambarkan faktor yang diperolehi. Walau bagaimanapun, kajian ini mendapati bahawa antara faktor-faktor yang mendorong pelaku untuk cenderung melakukan khalwat ialah tidak menitikberatkan soal pergaulan yang telah ditetapkan oleh syarak, faktor ibu bapa serta keluarga dan faktor hukuman yang dilaksanakan.

Kata Kunci : Khalwat, Jenayah Syariah, Islam di Brunei Darussalam, Mahkamah Syariah, Kesalahan Moral.

In 2012, Negara Brunei Darussalam has introduced ‘hudud’ legislation in stages which is a step that criticizes the international community. However, even though the ‘hudud’ sentence has come into forces, khalwat’s offence which is a ‘muqaddimah zina’ offence, is still dominating other Syariah offences in Brunei. Therefore, this article aims to undermine the impetus factors that affect khalwat’s offence among the people in Negara Brunei Darussalam. This study analyzes thirty documents of khalwat case files that have been registered in the Brunei Syariah Lower Court. However, this study found among the khalwat’s factors that motivate the perpetrators is not emphasizing the ways of socialization that has been established by the syarak, the parents and family factors and ineffective sentencing.

Keywords: Khalwat, Shariah offences, Islam in Negara Brunei Darussalam, Shariah Court, Moral Offences

 

 

 

 

Ahmad ‘Azam Mohd. Shariff & Mazupi Abdul Rahman. 2005. Siasatan kes jenayah syariah di bawah Akta Prosedur Jenayah Syariah (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1997. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat 9: 1-18.

Ainul Bashirah Ismail. 2012. Tahap kefahaman masyarakat terhadap kesalahan khalwat dan perbuatan tidak sopan di Daerah Kerian. Disertasi Sarjana, Jabatan Syariah, Universiti Kebangsaan Malaysia.

al-Bukhari, Abu ᶜAbdullah Muhammad bin Ismaᶜil. 2002. Sahih al-Bukhari. Beirut: Dar Ibn Kathir.

Farahwahida Mohd. Yusof & Norazila Sugiman. 2011. Persepsi pelajar Institusi Pengajian Tinggi Awam terhadap amalan seks. Journal of Education Psychology and Counseling 1: 94-114.

Hajah Hayati binti Haji Mohd Salleh. 2014. The enforcement of the Syariah Penal Code Order, 2013 for phase one. Special Lecture in Conjunction with the Declaration Ceremony ot the Enforcement of the Syariah Penal Code Order, 2013, International Convention Centre, Berakas, 30 April. http://www.agc.gov.bn/AGC%20Images/downloads/speech/english.pdf [28 Febuari 2017].

Hashim Haji Bedu, Khairulhelmi Katip, Mohd Fahmi Mohd Sahid & Syed Mohamed Syafeq Syed Mansor. 2008. Keruntuhan akhlak dan gejala sosial dalam keluarga: Isu dan cabaran. Kertas kerja Seminar Kaunseling Keluarga. Anjuran Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

Kementerian Hal Ehwal Ugama Brunei. 2014. Himpunan Titah 2006-2012. Brunei: Pusat Dakwah Islamiah.

Lily Suryati Mohd Jamil, Noor ‘Ashikin Hamid, Shariffah Nuridah Aishah Syed Nong Mohamad & Nur Amani Pauzai. 2015. Khalwat dalam kalangan remaja di Malaysia dan Aceh: Kajian terhadap pematuhan syariah. Jurnal Kanun 27(2): 297-313.

Maria Awaluddin, S., Noor Ani Ahmad, Noridah Mohd Saleh, Tahir Aris, Noraida Mohd Kasim, Noor Azlin Muhammad Sapri & Nik Rubiah Nik Abdul Rashid. 2015. Prevalence of sexual activity in older Malaysian adolescents and associated factors. Journal of Public Health Aspects 1(2): 1-7.

Media Permata. 2013. 29 Mei.

Media Permata. 2016. 4 April. http://mediapermata.com.bn/?s=pembuangan+anak+ damit [4hb Ogos 2016].

Muhammad Fathi Yusof & Nazri Mansur. 2014. Perlaksanaan undang-undang jenayah Islam di Kelantan dan Brunei. Dlm. Azhar Yahya (pnyt.). Pelaksanaan Kanun Jenayah Syariah: Teori dan Realiti, hlm. 133-150. Selangor: KUIZM Publication.

Musa Awang. 2015. Di manakah kita dalam pemantapan pentadbiran keadilan jenayah syariah. Jurnal Kanun 27(1): 55-84.

Nasimah Hussin. 1992. The execution of hudud punishments (with special reference to zina and sariqa). Tesis Disertasi Sarjana, Kulliyyah Undang-undang Ahmad Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Noor ‘Ashikin Hamid, Fachri Bey Jamaris, Shariffah Nuridah Aishah binti Syed Nong Mohamad & Mursidin. 2013. Kesalahan khalwat dalam kalangan remaja di Malaysia: Kajian perbandingan dengan Acheh, Indonesia. International Seminar on Islamic Jurisprudence in Contemporary Society 2013.

Ramizah Wan Muhammad. 2015. Khalwat as a moral crime in Malaysia: Issues and realities. Journal of Islam, Law and Judiciary 1(2): 1-25.

Suhaimi Haji Gemok. 2010. Penguatkuasaan kesalahan jenayah Islam di Brunei Darussalam. Disertasi Sarjana, Jabatan Syariah dan Undang-undang, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

The Brunei Times. 2016. 1 Ogos. http://bt.com.bn/news-national/2016/08/01/over-400-children-born-%E2%80%98out-wedlock%E2%80%99 [13hb Ogos 2016].

Wen, Jui Han, Miller, D.P. & Waldfogel, J. 2010. Parental work schedules and adolescent risky behaviors. National Institutes of Health Public Access 46(5): 1245-1267.

Zainab binti Awang Haji Tuah. 2009. Perkembangan pentadbiran mahkamah syariah di Negara Brunei Darussalam. Disertasi Sarjana, Jabatan Syariah dan Undang-undang, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Zainudin Sharif & Norazmah Mohamad Roslan. 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi remaja terlibat dalam masalah sosial di Sekolah Tunas Bakti, Sungai Lereh, Melaka. Journal of Education Psychology and Counseling 1: 115-140.

Zuliza Mohd Kusrin, Ainul Bashirah Ismail & Mat Noor Mat Zain. 2012. Kesalahan khalwat dan perbuatan tidak sopan dan hukumannya menurut Islam. Jurnal Hadhari 4(2): 65-88.

Zulkifli Haji Mohd Yusoff. 2004. Gejala sosial dalam komuniti: Satu sorotan penyelesaian dari perspektif wahyu. Seminar Antarabangsa Nilai dalam Komuniti Pasca Modenisme (SIVIC 2004). Hotel City Bayview, Langkawi, 4-6 September.

Zulkifli Hasan. 2007. Isu undang-undang jenayah Islam di Malaysia dan sejauh manakah perlaksanaannya. Dlm. Azman Ab Rahman, Najwa Hayaati Mohd Alwi & Mushaddad Hasbullah (pnyt.). Isu-isu Semasa Global Sempena Kemerdekaan ke-50, hlm. 51-74. Negeri Sembilan: Pusat Pengajian Umum, Universiti Sains Islam Malaysia.

 

Undang-undang yang dirujuk

Akta Majlis Ugama Islam Dan Mahkamah-mahkamah Kadi 1984 (Brunei).

Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah, 2013 (Brunei).

 

Kes

Pendakwa Syar’ie v Mohamad Masliham bin Md Dali [2014] MRHS/J/BM37/2014.

Pendakwa Syar’ie v Ali Yusof bin Jumat [2013] MRHS/J/BM43/2013.

Pendakwa Syar’ie v LLP 16275 Abdul Aziz bin haji Kabon [2012] MRHS/J/BM50/2012.

Pendakwa Syar’ie v Mawar binti Matali [2011] MRHS/J/BM98/2011.