Journal of Contemporary Islamic Law

No eISSN: 0127-788X

2017 2(2)

30 DECEMBER 2017

Perkaitan Realiti Sosial Kehidupan Manusia Dengan Penetapan Hukum Syarak: Satu Penelitian Terhadap Al-Sunnah
The Connection of Social Human Reality with the Determination of Islamic Legal Rulings: A Study of al-Sunnah

Mohd Akram Bin Dahaman@Dahlan, akram@uum.edu.my
Jabatan Tamadun & Falsafah, Pusat Pengajian Bahasa, Tamadun & Falsafah, Universiti Utara Malaysia.
Muhamad Khadafi Bin Rofie, khadafi@uum.edu.my
Jabatan Tamadun & Falsafah, Pusat Pengajian Bahasa, Tamadun & Falsafah, Universiti Utara Malaysia.
Mohd Nizho Bin Abdul Rahman, nizho@uum.edu.my
Jabatan Tamadun & Falsafah, Pusat Pengajian Bahasa, Tamadun & Falsafah, Universiti Utara Malaysia.
Muhamad Amar Bin Mahmad, m.amar@uum.edu.my
Jabatan Tamadun & Falsafah, Pusat Pengajian Bahasa, Tamadun & Falsafah, Universiti Utara Malaysia.
Received: 23 September 2016 | Accepted: 3 December 2017 | Published: 30 December 2017

2017, Vol. 2(2), pp. 47-60.  |  PDF

Al-Sunnah yang merupakan sumber kedua selepas al-Quran adalah kalam Allah yang diungkap oleh Rasulullah SAW sama ada dalam bentuk percakapan, perbuatan dan pengakuan. Mempunyai peranan yang cukup besar dalam aspek penetapan hukum sama ada menyetujui hukum sedia ada, memperincikan sesuatu hukum atau menetapkan hukum syarak untuk dilaksanakan oleh manusia. Kedudukan kehidupan manusia pula adalah berbeza mengikut zaman, tempat, realiti dan keadaan masing-masing. Kegagalan memahami sesuatu perintah Allah yang mengambilkira keadaan kehidupan masyarakat manusia merupakan sesuatu yang menyalahi objektif syarak itu sendiri. Hal ini akan melahirkan situasi hukum syarak yang disandarkan dengan dalil berada pada satu tempat, manusia yang merupakan pelaksana hukum tersebut berada pada tempat yang lain. Berdasarkan kes-kes daripada al-Sunnah, satu analisis awal dilakukan bagi meneliti pengambilkiraan realiti kehidupan manusia yang berbeza dalam memahami teks hadith Rasulullah SAW. Berdasarkan analisis, wujud perkaitan yang signifikan antara al-Sunnah dengan realiti sosial kehidupan manusia melibatkan aspek sosiospiritual, sosioekonomi dan sosioteknologi. Hasil daripada dapatan ini mampu membuktikan bahawa sumber al-Sunnah bukan sesuatu yang terpisah daripada kehidupan manusia, malah perlu dibaca secara bersama di dalam menyelesaikan isu-isu kontemporari dan akhirnya mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul.

Kata kunci: Kajian al-Sunnah, Usul al-Fiqh, Sosiologi Agama, Penentuan Hukum Syarak, Sumber Perundangan Islam

al-Sunnah, the second source in Islam after the al-Quran is the word of God is revealed by the Prophet SAW either in the form of conversation, action and recognition. Have a significant role in the determination of hukm whether approving the existing hukm, detailing a hukm or setting a new hukm to be implemented by humans. The position of human life is also varies depending on their time, place, reality and circumstances. Failure to understand God’s commandments which is included circumstances that underlie human social life is something that is against the objectives of the hukm itself. This would produce a situation that the hukm placed in one place, people who are implement the hukm is at a different place. Based on the cases of al-Sunnah, a preliminary analysis conducted to examine the connection of the different realities of human life in understanding the text of the hadith of the Prophet Muhammad SAW. Based on that analysis, a significant connection existed between al-Sunnah with the social reality of human life involves socio-spiritual, socio-economic and socio-technology. As a result of these findings could prove that the source of al-Sunnah is not something separate from human life, but should be read together in solving contemporary issues and finally able to solve the problems that arise.

Keywords: al-Sunnah Studies, Usool al-Fiqh, Sociology of Religion, Determination of Islamic Legal Rulings, Sources of Islamic Law

‘Abdullah Nasih ‘Ulwan. 1997. Silsilah Madrasah al-Du’ah. Kaherah: Dar al-Salam.

Abd al-Karim Zaydan. 1996. al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. Beirut: Mu‘assasah al-Risalah.

Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash‘ath al-Sajisstani. 1996. Sunan Abu Dawud. Riyad: Maktabah al-Ma‘arif.

Abuddin Nata. 2013. Metodologi Studi Islam. Jakarta: Rajawali Press.

Ahmad ibn Shu‘ayb ibn ‘Ali al-Nasa’i. 1996. Sunan al-Nasa’i. Riyad: Maktabah al-Ma‘arif.

Arifuddin Ahmad. 2013. Metodologi Pemahaman Hadis. Makassar: Alauddin University Press.

al-Ashqar, ‘Umar Sulayman. 1991. Tarikh al-Fiqh al-Islami. Amman: Dar al-Nafa’is.

al-Ashqar, ‘Umar Sulayman et al. 1997. Masa’il fi al-Fiqh al-Muqarin. Amman: Dar al-Nafa’is.

al-Bukhari, Muhammad ibn Isma‘il Abu ‘Abd Allah. 1997. Sahih al-Bukhari. Riyad: Dar al-Salam.

Ibn Abu Shaybah. 2004. al-Musannaf. Riyad: Maktabah al-Rushd.

Ibn ‘Abidin. t.th. Majmu‘ah  Rasa’il ibn ‘Abidin. Beirut: ‘Alam al-Kutub.

Ibn ‘Abd al-Barr. 1996. Sahih Jami’ Bayan al-‘Ilm. Kaherah: Maktabah Ibn Taymiyah.

Ibn Hajar al-‘Asqalani. 1997. Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari. Damsyik: Maktabah Dar al-Fayha’.

Ibn Rushd al-Andalusi. 1996. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ibn Khaldun. 1993. Muqaddimah. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Isma‘il Kuksal. 2000. Taghayyur al-Ahkam fi al-Shari‘ah al-Islamiyyah. Beirut: Mu’assasah al-Risalah.

Jamal al-Din al-Qasimi. 1987. Qawa’id al-Tahdith. Beirut: Dar al-Nafa’is.

al-Khatib al-Baghdadi. t.th. Tarikh al-Baghdad. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

al-Khudari Bik, Muhammad. 1969. Tarikh al-Tashri’ al-Islami. Beirut: Dar al-Fikr.

Mahmood Zuhdi Abdul Majid. 1992. Sejarah Pembinaan Hukum Islam. Kuala Lumpur: Jabatan Penerbitan Universiti Malaya.

Malik ibn Anas. 1998. al-Muwatta’. Beirut: Dar al-Ma’rifah.

Manna’ al-Qattan. 1996. Tarikh al-Tashri’ al-Islami. al-Riyadh: Maktabah al-Ma’arif.

al-Mawdudi. 1969. Nazariyyah al-Islam wa Hadyih. Lahore: Dar al-Fikr.

Mehmet Erdogan. 1994. İslâm Hukukunda Ahkâmin Degişmesi. Istanbul: Marmara Universitesi.

Mohd Akram Dahaman. 2012. Pengaruh perubahan sosial dalam penetapan fatwa di Malaysia dan Singapura: kajian terhadap fatwa-fatwa Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan (MJFK) dan Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS). Tesis Ph.D, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Muhammad Abu al-Layth al-Khayr Abadi. 2004. Manhajiyyah al-ta‘amul ma‘a al-bu‘dayn al-zamani wa al-makani fi al-sunnah ‘inda al-muhaddithin. Islamiyyah al-Ma‘rifah 9(37-38).

Muhammad Amin Bani ‘Amir. 1996. Asalib al-Da’wah wa al-Irshad. Irbid: Jami’ah al-Yarmuk.

Muhammad Muhammad Abu Zahw. 1984. al-Hadith wa al-Muhaddithun. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi.

Mujiyono Abdillah. 2003. Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Sebuah Refleksi Sosiologi atas Pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Muslim ibn al-Hajjaj al-Naysaburi. 2006. Sahih Muslim. Riyad: Dar Tayyibah.

Noor Naemah Abd. Rahman. 1995. Pengaruh perubahan (al-taghayyur) dalam pembinaan hukum: tinjauan terhadap konsep dan realiti di Zaman Rasulullah s.a.w. Jurnal Syariah 3(2).

al-Qaradawi, Yusuf. 1993. al-Marja’iyyah al-‘Ulya fi al-Islam li al-Quran wa al-Sunnah. Beirut: Mu’assasah al-Risalah.

al-Qaradawi, Yusuf. 1993. Ijtihad Mu‘asir Bayn al-Indibat wa al-Infitah. Kaherah: Dar al-Tawzi’ wa al-Nashr.

al-Qaradawi, Yusuf. 1998. Fiqh al-Zakah. Beirut: Mu’assasah al-Risalah.

Safwan Adnan Dawudi. 1999. al-Lubab fi Usul al-Fiqh. Damsyik: Dar al-Qalam.

al-Sarakhsi, Shams al-Din. t.th. Kitab al-Mabsut. Beirut: Dar al-Ma’rifah.

al-Shawkani, Muhammad ibn Ali. 2003. Irshad al-Fuhul. Damsyik: Dar Ibn Kathir.

al-Siba’i, Mustafa. 1985. al-Sunnah wa Makanuha fi al-Tashri’ al-Islami. Beirut: al-Maktabah al-Islami.

al-Syafie, Muhammad ibn Idris. t.th. al-Risalah. Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah.

al-Shawkani. 1995. Nayl al-Awtar. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

al-Tirmidhi, Muhammad ibn ‘Isa ibn Surah. 1996. Sunan al-Tirmidhi. Riyad: Maktabah al-Ma‘arif.

Yahya ibn Muhammad ibn Hubayrah. 1996. al-Ifsah ‘an Maani al-Sihah. Beirut: Dar al-Kutub al’Ilmiyyah.

al-Zuhayli, Wahbah. 1986. Usul al-Fiqh al-Islami. Damsyik: Dar al-Fikr.

al-Zuhayli, Muhammad Mustafa. 2000. al-Tadarruj fi al-Tashri‘ wa al-Tatbiq fi al-Shari‘ah al-Islamiyyah. Kuwait: Idarah al-Buhuth wa al-Dirasat.