Journal of Contemporary Islamic Law

No eISSN: 0127-788X

2018 3(1)

1 JUNE 2018

Masa Depan Pengawalseliaan Ar-Rahnu di Malaysia Menurut Perspektif Perundangan
Future Regulatory of Al-Rahn in Malaysia in Law Perspective

Asiah Alkharib Shah, mohdasyrafezani@yahoo.com
Postgraduate Student, Centre for Contemporary Fiqh and Sharia Compliance, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Nurhafilah Binti Musa, hafilah@ukm.edu.my
Faculty of Laws, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Salmy Edawati Binti Yacob, salmy1001@ukm.edu.my
Centre for Contemporary Fiqh and Sharia Compliance, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Received: 24 March 2018 | Accepted: 23 April 2018 | Published: 1 June 2018

2018, Vol. 3(1), pp. 27-34.  |  PDF

Kerancakan pertumbuhan institusi Ar-Rahnu atau pajak gadai Islam dalam kalangan institusi kewangan dan bukan kewangan telah menuntut satu bentuk pengawalseliaan dalam bentuk perundangan. Sepanjang tempoh 26 tahun (1992-2018) Ar-Rahnu berkembang di Malaysia, pelbagai usaha penyelarasan menerusi mekanisme garis panduan telah dilaksanakan oleh pelbagai agensi pengawal Ar-Rahnu di Malaysia. Walau bagaimanapun, usaha tersebut tidak mencapai matlamat penyeragaman tadbir urus dan pengawalseliaan Ar-Rahnu kerana ketiadaan dokumen undang-undang yang dirujuk bagi semua industri Ar-Rahnu. Sehubungan dengan itu, antara beberapa mekanisme undang-undang yang dicadangkan di peringkat kerajaan, industri dan ahli akademik adalah berbentuk akta khusus, garis panduan, pindaan kepada Akta 81 sedia ada mahupun mengguna pakai Akta Perihal Dagangan 1972. Justeru, kertas ini dihasilkan untuk membuat analisis secara kritikal terhadap mekanisme perundangan sedia ada di Malaysia yang mampu menjamin kelangsungan tadbir urus aktiviti Ar-Rahnu di Malaysia. Kajian kualitatif dengan pendekatan analisis perbandingan ke atas dokumen undang-undang, temu bual dan pemerhatian telah digunakan untuk mendapatkan hasil kajian. Hasil kajian mendapati masa depan tadbir urus Ar-Rahnu di Malaysia memerlukan sebuah akta Ar-Rahnu atau akta pajak gadai Islam yang komprehensif.

Kata Kunci : Akta Ar-Rahnu, garis panduan, pindaan, bidang kuasa, pengawalseliaan

 

The vigorous growth of the Ar-Rahnu of Islamic pawnbroking among financial institutions and non-financial institutions demand one form of supervision in the form of legislation. In the span of 26 years (1992-2018) of Ar-Rahnu growth in Malaysia, various efforts to coordinate have been made by Ar-Rahnu regulators through guidelines mechanism. However, these efforts did not achieved the standardization objective among the various groups of Ar-Rahnu service providers. Amongst several law mechanism documents been suggested by government, industries and academician are forming an act, guidelines, amendment of Act 81 or using Akta Perihal Dagangan 1972. Hence, this paper is written to critically analyse on legal mechanism document for Ar-Rahnu which would be able to ensure continuity of Ar-Rahnu activities in Malaysia. Qualitative study with the approach of comparative studies and collecting data for the analysis of documents, interviews and observation were used to obtain the result. The result showed that the future regulatory of Ar-Rahnu in Malaysia requires a comprehensive legislation through an act.

Keywords : Ar-Rahnu act, guidelines, amendment, jurisdictions, supervision

Abdul Ghafar Ismail & Shahida Shahimi. 2013. Regulation. Dlm. Selamah Maamor & Abdul Ghafar (pnyt.).

Ar-Rahnu : Islamic Pawn broking, hlm. 121–136. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Abdul Ghafar Ismail, Widiyanto Mislan Cokro & Selamah Maamor 2007. A comparative study of the relative efficiency of conventional and Islamic pawnshop. Kertas kerja di Workshop in Islamic Financial Markets and Institutions. Anjuran Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi, Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia, 28 Februari.

Abdul Halim Zulkifli. 2015. Kontrak hubungan penggadai dan pemegang gadaian dalam pelaksanaan Ar-Rahnu di Malaysia. Tesis Dr. Fal, Fakulti Undang-Undang, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ahmad Ibrahim. 1997. Legal framework of Islamic banking in Malaysia.  IKIM Law Journal 1(1): hlm. 1-29.

Ahmad Saufi Abdul Rahman. 2007. Development of consumer credit laws in Malaysia. Journal of International Commercial Law and Technology 2(2): 68–72.

Ahmad Saufi Abdul Rahman. 2007. Development of consumer credit laws in Malaysia. Journal of International Commercial Law and Technology 2(2): 68–72.

Akta Pemegang Pajak Gadai 1972 [Akta 81]

Ani Salina Salji. 2016. Temu bual cabaran bagi industri Ar-Rahnu. Habib Jewels Sdn. Bhd., Kuala Lumpur. Temu bual, 30 Mac.

Asiah Alkharib Shah. 2016. Pengaruh Cabaran Penyedia Perkhidmatan Ar-Rahnu di Malaysia. Dlm. Azreen Hamiza Abdul Aziz (pnyt.). Isu-Isu Kontemporari Pengurusan Aset Islam, hlm.127–142. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.

Asiah Alkharib Shah dan Dziauddin Sharif. 2017. Penasihat Syariah di penyedia perkhidmatan Ar-Rahnu: tinjauan semula terhadap garis panduan dan pelaksanaan. Jurnal Muamalat 10: 1-17

Azila Abdul Razak, Nurul Huda Md Yusuff & Fidlizan Muhammad. 2014. Kemapanan dan daya saing pajak gadai Islam di Malaysia. Prosiding PERKEM ke-9 2014, hlm. 9: 551–560.

BNM. 2015. http://w2.bnm.gov.my/guidelines /05_shariah/Rahn%20Exposure%20Draft%2020150930.pdf [5 Disember 2016]

Catatan pemerhatian. 2015. Pra Mesyuarat Pengawalseliaan Aktiviti Ar-Rahnu Bil. 1/2015. 14 September 2015. Putrajaya

David, F. 2013. Strategic Management, Concept And Cases. Ed. 14th. Pearson Prentice Hall.

Garis Panduan Pelaksanaan Perniagaan Pajak Gadai Secara Islam (ar-rahnu). 2004. Diluluskan di bawah Akta Pemegang Pajak Gadai 1972 [akta 81] dan Peraturan-Peraturan Pemegang Pajak Gadai (kawalan dan pelesenan) 2004. Putrajaya.

Khairul Nizan Che Nik. 2016. Temu bual cabaran bagi industri Ar-Rahnu. Pos Malaysia Berhad, Kuala Lumpur. Temu bual, 25 Mac.

Khoh Joo Bee. Temu bual bidang kuasa KPKT terhadap kawal selia Ar-Rahnu.. Putrajaya, Wilayah Persekutuan. Temu bual, April 18.

KPKT. (2014). Catatan Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Bagi Akta Pajak Gadai Islam (Ar-Rahnu) Bil. 1/2014. Putrajaya.

Mahmud Saedon Awang Othman. 1993. Akta Pajak gadai (1972) dari pandangan Islam dan hubungannya dengan Al-Rahn. Kertas Kerja Seminar Kebangsaan Pajak gadai Islam (Ar-Rahn). Anjuran Persatuan Ulamak Malaysia dengan kerjasama MAE Escapades Sdn. Bhd. Hotel Subang Merlin, Subang Jaya, 13 November.

Mohamad Ali Hasan. 2016. Temu bual cabaran bagi industri Ar-Rahnu. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur. Temu bual, 17 Mac.

Mohamad Nor Suhairy Zainal. 2016. Temu bual cabaran bagi industri Ar-Rahnu. Agro Bank, Kuala Lumpur. Temu bual, 8 Mac.

Mohamad Sollehin Mohamad Hair. 2012. Ar-Rahnu : Kajian perbandingan antara Islam dan konvensional di Bank Rakyat dan YaPEIM. Disertasi Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohd Hamdan Adnan. 2014. Pajak gadai dari sudut pengguna. Dlm. YaPEIM (pnyt.) Skim Ar-Rahnu : Sumbangan & Cabaran Dalam Pembangunan Sosioekonomi Ummah, hlm. 134–147. Kuala Lumpur: Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM).

Mohd Sadad bin Mahmud & Radiah Abd Kadir. 2012. Perkembangan takaful di Malaysia : satu kajian undang-undang kewangan Islam. Kanun Jurnal Undang-Undang Malaysia 24 (2): 252–259.

Nor Mohamed Yakcop. 1996. Teori, Amalan dan Prospek Sistem Kewangan Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Nur Azura Sanusi & Selamah Maamor. 2004. Pajak gadai Konvensional dan Ar-Rahn: Terjaminkah Hak Pengguna? Kertas kerja Seminar Kebangsaan Fakulti Ekonomi 2004 : “Daya saing ekonomi dan sosial ke arah pemantapan pembangunan Ekonomi”. Anjuran Universiti Utara Malaysia. Kedah, t.th.

Nur Azura Sanusi & Selamah Maamor. 2004. Pajak gadai Konvensional dan Ar-Rahn: Terjaminkah Hak Pengguna? Kertas kerja Seminar Kebangsaan Fakulti Ekonomi 2004 : “Daya saing ekonomi dan sosial ke arah pemantapan pembangunan Ekonomi”. Anjuran Universiti Utara Malaysia. Kedah, t.th.

Nur Hayati Rasmin & Ruzian Markom. 2014. An overview on implementation of Ar-Rahnu in Malaysia.

Proceedings of PERKEM ke-9, hlm.561–570.

Nurul Huda Md Yusuff, Azila Abdul Razak & Fidlizan Muhammad. 2015. Kepatuhan proses gadaian dalam sistem pajak gadai Islam di Malaysia. Labuan e-Journal of Muamalat and Society 9: 57–74.

Salleh Bakar. 2016. Temu bual cabaran bagi industri Ar-Rahnu. Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, Kuala Lumpur. Temu bual, 8 Mac.

Shamsiah Mohamad & Safinar Salleh. 2008. Upah Simpan Barang Dalam Skim Ar-Rahnu: Satu Penilaian Semula. Jurnal Fiqh 5: 47–65.

Shamsiah Mohamed. 2016. Temu bual cabaran bagi industri Ar-Rahnu. Islamic Sharicah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), Kuala Lumpur. Temu bual, Mac 11.

SKM. 1993. Suruhanjayakoperasi Malaysia gpxx: GarisPanduanAktivitiPajakGadai Islam (Ar-Rahnu)(GP25).

Malaysia: Suruhanjaya Koperasi Malaysia.

Uzaimah Ibrahim, Safinar Salleh & Ahmad Ibrahim. 2006. The objectives of al-rahn and their achievement in charge/mortgage in Islamic home financing: an analysis. Proceedings of The International Conference on Islamic Jurisprudence and the Challenges of the 21st Century. hlm.1–13

Uzaimah Ibrahim, Safinar Salleh & Ahmad Ibrahim. 2006. The objectives of al-rahn and their achievement in charge/mortgage in Islamic home financing: an analysis. Proceedings of The International Conference on Islamic Jurisprudence and the Challenges of the 21st Century. hlm.1–13

Wan Farid Imran Wan A.Latif. 2016. Temu bual cabaran bagi industri Ar-Rahnu. Ar-Rahnu MAIDAM, Kuala Terengganu. Temu bual secara bertulis, 17 Julai.