Journal of Contemporary Islamic Law

No eISSN: 0127-788X
I

2019 4(2)

15 DECEMBER 2019

Interaksi Mualaf India dengan Keluarga Bukan Islam Berkaitan Upacara Pengebumian Jenazah
The Interaction of Indian Muslim Converts with Non-Muslim’s Family Regarding Funeral Rites
Mohd Faqih Baharudin, Zuliza Mohd Kusrin
2019, Vol. 4(2), pp. 1-10.  |  PDF
Received: 16 May 2019 | Accepted: 25 November 2019 | Published: 15 December 2019

Analisis Konsep Ganjaran di dalam Sistem Transaksi Matawang Digital Menurut Perspektif Islam
An Analysis of the Concept of Reward in the Digital Currency Transactions System from Islamic Perspective
Sheikh Ameer Shaik Mohd Zeferi, Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani
2019, Vol. 4(2), pp. 11-21.  |  PDF
Received: 27 May 2019 | Accepted: 25 November 2019 | Published: 15 December 2019

Prospek Aplikasi Modal Teroka Islam dalam Koperasi di Malaysia: Satu Tinjauan Literatur
Prospects of Islamic Venture Capital Application in Cooperatives in Malaysia: A Literature Review
Azlin Alisa Ahmad, Khairul Fatihin
2019, Vol. 4(2), pp. 22-33.  |  PDF
Received: 05 April 2019 | Accepted: 10 October 2019 | Published: 15 December 2019


Kedudukan dan Implikasi Perkara 3(1) Perlembagaan Persekutuan Ke Arah Memartabatkan Kedaulatan Islam
The Position and Implication of Article 3(1) Federal Constitution Towards Strengthening the Sanctity of Islam
Mohd Zuhdi Ahmad Khasasi, Ahmad Dahlan Salleh, Mohammad Zaini Yahaya,
Muhammad Adib Samsudin
2019, Vol. 4(2), pp. 34-45.  |  PDF
Received: 16 May 2019 | Accepted: 25 November 2019 | Published: 15 December 2019


Analisis Syariah Terhadap Kedudukan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran
Sharia Analysis of the Bitcoin Status As Payment Method
Muhammad Amir Husairi Che Rani, Ahmad Dahlan Salleh
2019, Vol. 4(2), pp. 46-64.  |  PDF
Received: 02 May 2019 | Accepted: 01 October 2019 | Published: 15 December 2019