Journal of Contemporary Islamic Law

No eISSN: 0127-788X

2019 4(2)

15 DECEMBER 2019

Mohd Faqih Baharudin, faqihbaharudin@gmail.com
Postgraduate Student, Research Centre for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Zuliza Mohd Kusrin, zuli@ukm.edu.my
Research Centre for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Received: 16 May 2019 | Accepted: 25 November 2019 | Published: 15 December 2019

2019, Vol. 4(2), pp. 1-10.  |  PDF

Setiap bangsa di dunia ini memiliki sistem budaya yang tersendiri, termasuklah amalan upacara kematian yang diamalkan. Budaya kematian setiap kaum adalah berbeza-beza untuk dipersembahkan kerana masing-masing berpegang kepada asas kepercayaan agama tersendiri. Islam melarang serta memberi amaran tegas supaya tidak melakukan perbuatan yang menyerupai agama lain dan bertentangan dengan syarak. Namun begitu larangan Islam tidak secara total, bahkan masih terdapat ruang-ruang yang dibenarkan untuk mualaf mengadakan perhubungan yang baik dengan ahli keluarga bukan Islam tetapi mestilah tidak melakukan perkara yang boleh merosakan akidah umat Islam. Mualaf yang memiliki ahli keluarga bukan Islam sudah tentu berhadapan dengan keadaan yang berbeza sekiranya berlaku kematian kerana sebahagian mereka terikat dengan syariat Islam. Justeru, kajian ini adalah untuk melihat bagaimanakah interaksi mualaf dengan ahli keluarga bukan Islam sewaktu upacara pengkebumian jenazah. Kajian ini berbentuk kualitatif yang menggunakan kaedah analisis kandungan dan temu bual separa struktur bersama 13 orang mualaf berbangsa India yang mengikuti pengajian di Kompleks Darul Hidayah (KDH), Sentul. Data terkumpul dianalisis secara diskriptif dan tematik. Hasil kajian ini mendapati sebahagian mualaf sudah tidak terlibat dengan upacara-upacara keagamaan yang dilarang oleh Islam tetapi masih menghadirkan diri ke majlis pengebumian. Disamping itu, kajian juga mendapati ketika berlaku kematian masih terdapat mualaf yang melakukan upacara-upacara kematian. Begitu juga masih terdapat mualaf yang mendoakan keampunan buat ahli keluarga bukan Islam yang telah meninggal dunia. Selain itu, hasil kajian juga menunjukkan ketika mualaf menziarahi kematian hubungan yang harmoni akan terjalin sekiranya pihak keluarga memahami perbezaan agama. Manakala hubungan tegang akan terbentuk sekiranya pihak keluarga tidak memahami keterikatan mualaf sehinggakan keluarga bertindak memaksa mualaf melakukan upacara yang bercanggah dengan Islam dan memulaukan mualaf. Kajian ini diharapkan sebagai pendedahan kepada pihak bertanggungjawab untuk membantu mualaf dalam isu kekeluargaan berkaitan upacara kematian.

Kata kunci: interaksi, upacara, kematian, mualaf India.

Every religious belief has its own religious practice, including the practice of funeral rites. Their funeral rites practices are different for each one as it is based on their own religious beliefs. Islam prohibits any religious actions that resembles of any non-Islamic religions. In the case of funeral rites, generally Mualafs faces dilemma regarding their commitment to the funeral rites of their non-Muslim family. Therefore, this study aims to analyse the mualaf’s interaction with his non-Muslim family members during the funeral rites. This is a qualitative study, using content analysis methods and semi-structured interviews with 13 Indian nationals who are studying at the Darul Hidayah Complex (KDH), Sentul. The data collected was analyzed descriptively and thematically. The study discovered that some of the mualaf are no longer involved in religious ceremonies prohibited by Islam but are still attending their non-muslim family’s funeral rites. However there are also some muallaf whom continuously perform the funeral rites ceremonies. Some of them are also praying forgiveness for their non-muslim’s family members death. As a conclusion, the research implication suggested that harmonious relationship between the muallaf and his non-muslim family members will exist if both parties understand the concept of differences between both religious belief that should be respected.

Keywords : interacts, rituals, funeral, Indian mualaf

al-Qur’ān Karīm

cAbd Allah al-Sacd al-Ghāmidī, t.th. Taḥdhir al-Muslimin min al-Tashabbuh bi al-Maghdub calayhim wa la’ al-Ḍāllīn. t.t.p.: al-Kitābiyāt al-Islāmiyyah.

cAbd al-Raḥmān al-Suyūṭī. 1938. al-Ashbāh wa al-Naẓā’ir. Kaherah: Musṭafā al-Ḥalabī.

A’dawiyah Ismail, 2011. Konsep Keluarga Berkualiti Menurut Islam. Al-Hikmah 3 2011: 121-144

Ahmad Ibn ‘Abdillah, al-Dawayhi. 2007. Qācidah al-Aṣl fi al-ashyā’ al-bāḥah. Riyadh: Jāmicat al-Imām Muḥammad Ibn Sucūd.

Ahmad Sunawari Long. 2009. Pengenalan Penyelidikan Islam. Bangi: UKM.

al-Aṣbahī, Malik bin Anas. 1994. al-Mudawwanah al-Kubrā. Beirut: Dār al-Kutub al-cIlmīyah.

Azarudin Bin Awang, 2015. Bentuk-Bentuk Hubungan Muslim- Non Muslim Selepas Pemelukan Agama: Kajian Kes Dalam Kalangan Mualaf Cina Terengganu. Jurnal Kemanusiaan Bil.23.

Fauzi Bin Yusoh, 2004. Hubungan Kemasyarakatan Di antara Orang Islam Dengan Orang Bukan Islam Menurut Pandangan Islam. Tesis Sarjana Universiti Kebangsaan Malaysia.

al-Hāfiz, Ibn Rushd. 2004. Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid. Kaherah: Dār al-Ḥadīth.

al-Haitamī, Ibn Hajar. 2014. Tuhfah al-Muhtāj bi syar al-Minhāj. Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-cArabi.

Lam Yuen Yu, Joy. 2005. Religious Conversion and Reconstruction of Indentities: The Case of Chinese Muslim Convert in Malaysia. Singapore: Southeast Asian Studies Programme National University of Singapore.

M. Rajantheran & S. Manimaran. 1994. Perayaan Orang India. Selangor: Fajar Bakti.
al-Maqdisī, Ibn Quḍāmah.1997. al-Mughnī. Riyadh: Dar Kutub Ilmu.

Mohammad Nidzam Abdul Kadir. 2017. Fiqah Hubungan Etnik. Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd.

Mohd Farhan Md Ariffin et al, 2014. Larangan Tasyabbuh Dan Aplikasinya Dalam Interaksi Sosial Dengan Orang Bukan Islam Di Malaysia Masa Kini. Prosiding Pemikiran Islam IV, hlm. 72-81.

al-Nawawī, Abu Zakarīyā. 1991. Rauḍah at-Ṭālibīn wa Umdah al-Muffin. Beirut: al-Maktab al- Islami.

al-Nawawī, Abu Zakarīyā. t.th. al-Majmūc Sharh al-Muhadhdhab. Beirut: Dār al-Fikr.

al-Nawawī, Abu Zakarīyā. t.th. al-Majmūc Sharh al-Muhadhdhab. Beirut: Dār al-Fikr.

Nazneen Binti Ismail et. al. 2018. Pendekatan Fiqh Ta’ayusy dalam Menangani Konflik Antara Agama. Jurnal Islamiyyat 40 (2). 151-160.

Noor Erma Azila Binti Pawzi, 2015. Aplikasi Terhadap Tingkah Laku Dalam Surah al-‘Araf Oleh Saudara Baru di Hidayah Centre Foundation. Disertasi Master Pengajian Islam. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nurul Huda Che Abdullah, & Ramlee Mustapha, M. 2009. Kajian Kes Usahawan Tani Industri Kecil Sederhana (IKS) Bumiputera di Negeri Terengganu. Jurnal Pendidikan Malaysia 34(2), 143-165.

Razaleigh Muhamat@Kawangit & Salawati Saringat, 2014. Dakwah among Indian Mualaf in Malaysia. Islamiyyat 36(2) (2014): 91 – 96.

Sarip bin Abdul. 2015. Kefahaman Fiqah Interaksi Kekeluargaan Antara Mualaf dan Ahli Keluarga Bukan Islam di Sabah. Tesis Phd Universiti Kebangsaan Malaysia.

al-Shirāzi, Ibrahim bin ‘Alī. 1992. al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imām al-Shafici. Beirut: Dār al- Shāmīah.

Siti Nurul Izza Hashim et.al. 2017. Kelangsungan Budaya Masyarakat Chetti Melaka Era Globalisasi. Proceedings 2nd International Islamic Heritage Conference, hlm. 209-221.

Suhaila Abdullah, 2006. Pemikiran dan Sistem Kepercayaan Masyarakat Peranakan Cina di Melaka Tengah. Kuala Lumpur : Akademi Pengajian Islam.

Suraya S., 2012. Dialog Kehidupan Dalam Hubungan Antara Agama di Sabah: Kajian Pengalaman Saudara Baru. Tesis Phd Universiti Malaya.

Syamsul Azizul Marinsah et al. 2018. Pengambilkiraan ‘Urf dan Adat Dalam Fatwa Semasa: Analisis Terhadap Adat Kematian Banjau di Sabah. Jurnal of Fatwa Management and Research. Vol.12 No.1

Syarul Azman Shaharuddin. 2017. Cabaran dan Permasalahan Mualaf dan Penyelesaiannya Oleh Hidayah Centre Foundation (HCF).

al-Uthmānī, Muhammad bin Abdul Rahman. 2012. Rahmātūl Ummah fi Ikhtīlāf al-Acimah. Beirut: Dār al-Kutub al-cilmīyah.

al-Wizārah al-Awqaf wa al-Shu’un al-Islam̄miyyah al-Kuwaīt. 2004. al-Mawsucah al-Fiqhiyyah al-Kuwaītiyyah. Kuwaīt: Wizarah al-Awqaf wa Shu’un Isla m̄miyyah.

Zahari Mahad Musa, 2011. Hak-Hak Mengamalkan Ajaran Agama Masyarakat Bukan Islam Dalam Sebuah Negara Islam. Dlm Abdul Karim Ali & Rumaizi Ahmad al-Mustapha. Fiqh Masyarakat Bukan Islam Di Malaysia.

Zawiah Ahmad & Suziana Che Wil. 2005. Budaya Masyarakat India. Malaysia: Caberawet Publishing Sdn Bhd.

Zulkifli Mohd al-Bakri. 2018. Irsyad al-Fatwa #151: Hukum Menghadiri Majlis Pengebumian BukanIslam. https://muftiwp.gov.my/ms/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum/1422-irsyad-al-fatwa-siri-ke-151-hukum-menghadiri-majlis-pengebumian-bukan-muslim. [28 November 2016].