Journal of Contemporary Islamic Law

No eISSN: 0127-788X

2020 5(1)

15 JUNE 2020

Rangkaian Guru-guru Shaykh Muhammad Yasin Al-Fadani dalam Membentuk Keperibadian Seorang Tokoh Usul Fiqh

The Network Teachers of Shaykh Muhammad Yasin al-Fadani in Personal Formation of A Scholar Islamic Jurisprudent

Mohd Hanafi Mohd Razali, arabmalay90@gmail.com
Postgraduate Student, Research Centre for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Muhammad Adib Samsudin, adib@ukm.edu.my
Research Centre for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Received: 15 January 2020 | Accepted: 14 April 2020 | Published: 15 June 2020

2020, Vol. 5(1), pp. 16-25.  |  PDF

Shaykh Muhammad Yasin al-Fadani merupakan salah seorang tokoh ilmuan Nusantara yang begitu disegani dunia Islam pada abad ke-20. Ini disebabkan kerana nama beliau begitu sinonim dan terkenal sebagai ahli hadith dan sanad di seluruh dunia. Akan tetapi perkara ini tidak menafikan bahawa beliau mempunyai penguasaan ilmu yang luas dalam setiap disiplin ilmu. Antara ilmu yang beliau kuasai ialah ilmu usul fiqh. Sehubungan itu, artikel ini akan mengkaji mengenai rangkaian guru-guru beliau yang telah membentuk kredibiliti dan ketokohan beliau dalam bidang usul fiqh sehingga layak bergelar seorang al-Usuli. Kajian ini adalah sebuah kajian kualitatif yang dilakukan melalui pengumpulan data keperpustakaan dan dianalisis menggunakan pendekatan induktif dan historikal. Hasil kajian mendapati bahawa Shaykh Yasin al-Fadani benar-benar merupakan seorang ahli usul yang terkemuka. Perkara ini dapat dilihat dengan jelas melalui sejarah pembelajaran beliau daripada guru-gurunya dan hasil karya penulisan yang ditinggalkan dalam ilmu usul fiqh. Sehubungan dengan itu, kajian ini akan memberi suatu dimensi baru terhadap kajian keilmuan Shaykh Yasin al-Fadani dan tidak mengkhususkan beliau dalam sesuatu disiplin ilmu sahaja.

Kata kunci: ulama melayu; usul fiqh; guru; Yasin al-Fadani; kitab

Shaykh Muhammad Yasin al-Fadani is one of the respected scientific figures in archipelago of the Islamic world in the 20th century. This is because his name is so prominent and well known as a scholar of hadith and sanad globally. However, this does not deny the fact that he has extensive knowledge in every discipline of science. Among the knowledge mastered by him is the science of Islamic jurisprudence. Thus, this article will study the networking of his teachers who have shaped up his credibility and leadership character in the field of Islamic jurisprudence, to qualify as an al-Usuli. This is a qualitative study, conducted through the collection of library research data and then analyzed using inductive and historical approaches. The results show that Shaykh Yasin al-Fadani is indeed a leading scholar of Islamic jurisprudence. This can be seen clearly through the history of his learning process, from his teachers and his work of writing left in the science of Islamic jurisprudence. Accordingly, this study will provide a new dimension to the study of the science of Shaykh Yasin al-Fadani’s and not limit him in any knowledge of discipline.

Keywords: malay scholars; usul fiqh; teachers; Yasin al-Fadani; the book

cAbd Rahman Salih. 1973. Tarikh Al-Taclim Fi Makkah Al-Mukarramah. First. Beirut: Dar al-Fikr.

cAli Jumcah. 2015. Tarikh Usul Al-Fiqh. First. Cairo: Dar al-Muqattam li al-Nashar.

Abu Dawud. 1998. Sunan Abi Dawud. Muhammad cAwwamah (pnyt.). Mu’assasah al-Rayyan.

Al-Ansari, Zakariyya. 2007. Hashiyah Zakariyya Al-Ansari cAla Sharh Al-Imam Al-Mahalli cAla Jamc Al-Jawamic. cAbd al-Hafiz Al-Jaza’iri (pnyt.). Cetakan Pe. Riyad: Maktabah al-Rushd.

Al-Bahathin, Yacqub. 2015. Usul Al-Fiqh : Al-Nash’ah Wa Al-Tatawwur. First Edit. al-Riyad: Maktabah al-Rushd.

Al-Bannani, cAbd al-Rahman. 2006. Hashiyah Al-Bannani. Muhammad cAbd al-Qadir Shahin (pnyt.). Cetakan Pe. Beirut: Dar al-Kutub al-cIlmiyyah.

Al-Fadani, Muhammad Yasin. 1986. Al-Maslak Al-Jaliy Fi Asanid Muhammad cAli Bin Husayn Bin Ibrahim Al-Maliki Al-Makki. Second Edi. Dar al-Basha’ir al-Islamiyyah.

Al-Fadani, Muhammad Yasin. 1996. Al-Fawa’id Al-Janiyyah Hashiyah Al-Mawahib Al-Saniyyah. Ramzi Sacd al-Din Dimashqiyyah (pnyt.). Second Edi. Dar al-Basha’ir al-Islamiyyah.

Al-Fadani, Muhammad Yasin. 2005. Muqaddimah al-Rawd al-Fa’ih wa Bughyat al-Ghadi wa al-Ra’ih bi Ijazat Fadilat al-Ustadh Muhammad Riyad al-Malih. Dlm. Yusuf al-Mircashli (pnyt.). al-Rawd al-Fa’ih wa Bughyat al-Ghadi wa al-Ra’ih bi Ijazat Fadilat al-Ustadh Muhammad Riyad al-Malih, Beirut: Dar al-Basha’ir al-Islamiyyah.

Al-Falimbani, Muhktar al-Din. 1988. Bulugh Al-Amani Fi Al-Tacrif Bi Shuyukh Wa Asanid Musnid Al-cAsr Al-Shaykh Muhammad Yasin Bin Muhammad cIsa Al-Fadani Al-Makki (2). First Edit. Dar al-Qutaybah.

Al-Mahalli, Jalal al-Din. t.th. Sharh Al-Mahalli cAla Jamc Al-Jawamic. cAbd al-Rahman Al-Shirbini & Muhammad cAli Al-Maliki (pnyt.). Cetakan Pe. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Makki, Mahmud Siraj. 2014. Musnid Al-cAsr Al-Shaykh Muhammad Yasin Al-Fadani (1335H-1410H). First. Makkah al-Mukarramah.

Al-Maliki, Sayyid cAlawi. 1960. Fayd Al-Khabir Wa Khulasat Al-Taqrir cAla Nahj Al-Taysir Sharh Manzumat Al-Tafsir. Second Edi. Matbacah al-Fijalah al-Jadidah.

Al-Maraghi, cAbdullah Mustafa. 1947. Al-Fath Al-Mubin Fi Tabaqat Al-Usuliyyin. Cetakan Pe. Kaherah.

Al-Mashshat, Hasan. 1990. Al-Jawahir Al-Thaminah Fi Bayan Adillat cAlim Al-Madinah. cAbd al-Wahhab Abu Sulayman (pnyt.). Second. Lubnan: Dar al-Gharab al-Islami.

Al-Sariri, Mawlud. 2002. Mucjam Al-Usuliyyin. Cetakan Pe. Beirut: Dar al-Kutub al-cIlmiyyah.

Al-Shawi, Nucman Mundhir. 2011. Al-Fawa’id Al-Badicah Li Tullab cUlum Al-Shariciyyah. First Edit. Kuwait: Dar al-Dhiya’ Li al-Nashar Wa al-Tawzic.

Al-Shirazi, Abu Ishaq. 2013. Al-Lumac Fi Usul Al-Fiqh. cAbd al-Qadir al-Khatib al-Hasani (pnyt.). First Edit. Maghribi: Dar al-Hadith al-Kattaniyah.

Al-Subki, cAbd al-Wahhab. 2011. Jamc Al-Jawamic Fi cIlm Al-Usul Al-Fiqh. cAqilah Husayn (pnyt.). Cetakan Pe. Beirut: Dar Ibn Hazm.

Al-Turkistani, Khalid. 2013. Al-Fath Al-Rabbani Bi Tarjamah Wa Asanid Shaykhuna Ibrahim Dawud Fatani Wa Bacd Talamidhatih. First Edit. Dar al-Basa’ir.

Al-Wahhab, Akram cAbd. 1983. Al-Imdad Sharh Manzumat Al-Isnad. al-Maktabah al-Naqshabandiyyah.

Baqa, Muhammad Muzhir. 1993. Mucjam Al-Usuliyyin. Cetakan Pe. Saudi Arabiah.

Dar al-Ifta’ al-Masriyyah. 2011. Al-Usuli wa al-Usuliyyah. https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatawaConcept.aspx?ID= 58 .

Husni Ginting. 2009. Memperingati dua puluh tahun wafatnya Shaykh Fadani. http://allangkati.blogspot.com/2009/12/memperingati-dua-puluh-tahun-wafatnya.html .

Jannatul Husna. 2012. Shaykh Yasin Padang dan ilmu tafsir: sorotan terhadap Fayd al-Khabir.375–88. http://repository.um.edu.my/21613/1/(375-388).pdf.

Jaylani, Asif cAbd-Qadir. 2012. Riyadat Al-cUqul Fi Idah Ghayat Al-Usul. Second Edi. Tarim,Yaman: Dar al-Dhahabi.

Mahlayan Muhammad Taha. 2010. Thabat Al-Arbacin Fi Sanad Al-Ahadith Al-Arbacin Wa Yalih Asanid Al-Sawlatiyyah Al-Muttasilah Ila Khayr Al-Bariyyah. First. Makkah al-Mukarramah: al-Madrasah al-Sawlatiyyah.

Mamduh, Mahmud Sacid. 2013. Tashnif Al-Asmac Bi Shuyukh Al-Ijazah Wa Al-Simac. Second Edi. Muassasah al-Sofa.

Mamduh, Mahmud Sacid. 2017. Al-Ittijahat Al-Hadithiyyah Fi Al-Qarn Al-Rabic cAshar. Second Edi. Dar al-cUlum al-Diniyyah.

Mohd Khafidz & Mohd Norzi Nasir. 2010. Ketokohan Shaykh Muhammad Yasin al-Fadani dan sumbangannya dalam disiplin periwayatan sanad.

Muhammad cAwwamah. 2013. Macalim Irshadiyyah Li Sinacat Talib Al-cIlm. First. Jeddah: Dar al-Minhaj.

Muhammad Hasan Hitou. 2014. Al-Wajiz Fi Usul Al-Tashric Al-Islami. First. Mu’assasah al-Risalah.

Mullajiyun, Ahmad. 2011. Nur Al-Anwar Sharh Risalat Al-Manar. Idarah Maktabah al-Bushra (pnyt.). Fourth Edi. Pakistan: Maktabah al-Bushra.

Ramzi Dimashqiyyah. 1996. Muqaddimah al-Fawa’id al-Janiyyah Hashiyah al-Mawahib al-Saniyyah. Dlm. al-Fawa’id al-Janiyyah Hashiyah al-Mawahib al-Saniyyah, hlm. 17. Beirut: Dar al-Bashair al-Islamiyyah.

Sholah Sukarnawadi. 2007. Mengenang Shaykh Yasin al-Fadani. http://solahnawadi.blogspot.com/2007/06/yasin-padang.html .

Yamani, Muhammad cAli. t.th. Al-Shaykh Muhammad Yasin al-Fadani (1335H-1410H).https://www.makkawi.com/Articles/show.aspx?Id=323 .

Zakariyya Bila. 2006. Al-Jawahir Al-Hisan Fi Tarajim Al-Fudala’ Wa Al-Acyan Min Asatidhah Wa Khillan. cAbd al-Wahhab Ibrahim Abu Sulayman & Muhammad Ibrahim Ahmad cAli (pnyt.). First Edit. Muassasah al-Furqan Li al-Turath al-Islami.