Journal of Contemporary Islamic Law

No eISSN: 0127-788X

2020 5(2)

15 DECEMBER 2020

Implikasi Marad Al-Mawt Ke Atas Akad Hibah

Implications of Marad Al-Mawt Over Hibah Agreement

Noor Lizza Mohamed Said, lizza@ukm.edu.my
Research Centre for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Adnan Mohamed Yusoff, adnan@usim.edu.my
Faculty of Quranic and Sunnah Studies, Islamic Science University of Malaysia.
Received: 09 Oktober 2020 | Accepted: 23 November 2020 | Published: 15 Disember 2020

2020, Vol. 5(2), pp. 22-28.  |  PDF

Merancang dan mengurus harta yang dimiliki adalah amalan yang digalakkan dalam Islam bagi menjamin kesejahteraan kehidupan diri, keluarga, kaum kerabat dan masyarakat Islam umumnya. Hibah adalah salah satu bentuk instrumen yang dapat memenuhi kehendak pemilik harta dalam merancang pelupusan harta kepada individu atau pihak lain yang dikehendakinya berkuat kuasa ketika hidup selain daripada instrumen wakaf dan sedekah. Namun begitu, marad al-mawt menjadi salah satu sekatan yang menyebabkan hibah tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh pemilik harta. Apakah yang dimaksudkan dengan marad al-mawt dan bagaimanakah pandangan fuqaha dalam membincangkan isu ini? Justeru, artikel ini bertujuan untuk membincangkan ciri-ciri marad al-mawt dari perspektif fuqaha dan undang-undang bertulis di Malaysia. Pandangan dan hujahan fuqaha dianalisis bagi melihat implikasi marad al-mawt ke atas akad hibah yang dibuat oleh pemilik harta serta hikmah di sebalik sekatan tersebut. Kajian mendapati, Islam telah mensyariatkan hibah sebagai salah satu instrumen perancangan dan pengurusan harta bagi memenuhi keperluan hifz al-mal. Ia perlu dilaksanakan ketika pemilik harta berada dalam keadaan sihat fizikal dan mental. Sekatan hibah ketika marad al-mawt menjadikan akad hibah yang dibuat tertakluk kepada hukum wasiat bertujuan untuk menjaga hak waris-waris pemilik harta selaras dengan keperluan hifz al-mal dalam maqasid syariah. 

Kata kunci: Hibah, wasiat, marad al-mawt, perancangan dan pengurusan harta, hifz al-mal 

Planning and managing property is highly encouraged practice in Islam to guarantee the well-being of one’s life, family, race and Islamic community. Hibah is one form of instruments that is able to meet the owner’s desires in planning property disposal to an individual or other trusted party during lifetime instead of instruments of wakaf and donation. However, marad al-mawt has become one of hindrance that can cause hibah unable to be implemented as desired by the owner of the property. What is meant by marad al-mawt and how fuqaha’s views in discussing this issue? Thus, the purpose of this article is to discuss on the characteristics of marad al-mawt from the perspective of fuqaha and the written laws in Malaysia. The perspective and argument of fuqaha are analysed to identify the implications of marad al-mawt on hibah agreement that has been done by the owner of the property and the advantages beyond the mentioned limitation. The research has discovered that Islam has stated hibah as one of the instruments in property planning and management to fulfil the needs of hifz al-mal. It needs to be implemented when the owner of the property is deemed to be fit physically and mentally. The restriction of hibah during marad al-mawt will cause the hibah solemnization to subjected to the rules of wasiat in order to preserve the rights of the descendants of the inherited property as it is in line with the needs of hifz al- mal in maqasid syar’iah. 

Keywords: Hibah, will, marad al-mawt, property planning and management, hifz al-mal 

Al-Quran

al-Bayhaqi, Ahmad bin al-Husin. 1414H/1994M. Sunan al-Bayhaqi al-Kubra. Juz. 6. Mekkah: Maktabah Dar al-Baz.

al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 1407H/1987M. Sahih al-Bukhari. Cet.3. Beyrut: Dar Ibn Kathir.

Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Perak) 2004

Enakmen Wasiat Orang Islam (Selangor) (Pindaan) 2016

Enakmen Wasiat Orang Islam (Negeri Pahang) 2017

Enakmen Wasiat Orang Islam (Negeri Sabah) 2018

Ibn Rushd, Muhammad bin Ahmad. 1416H/1996M. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. Jil. 5. Beyrut: Dar al-Kutub al-cIlmiyyah.

Ibn Qudāmah, cAbd Allah bin Ahmad. t.th. al-Mughni. Juz. 6. Beyrut: Dār al-Kitāb al-cArabi.

Jurnal Hukum. 2001. Putrajaya: Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. X1V(II): 165.

Muhammad Yusof cAmr. 2008. Al-Mirath wa al-Hibah Dirasah Muqaranah. cAmman: Dar al-Hamid.

Mukhtar Abdullah. 2016. Aplikasi & Tuntutan Hibah di Mahkamah Syariah di Malaysia. Kuala Terengganu: Mukhtar Bin Abdullah.

Muslim bin al-Hajjaj. t.th. Sahih Muslim. Beyrut: Dar Ihya’ al-Turath al-cArabi.

Noor Lizza Mohamed Said. 2014. Analisis Fiqah terhadap Undang-undang Hibah dan Wasiat di Negara-negara Islam. Ph.D Thesis. Jabatan Syariah. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor D. E.

Ibn Majah, Muhammad bin Yazid al-Qazwini. t.th. Sunan Ibn Majah. Beyrut: Dar al-Fikr.

al-Zuhayli, Wahbah. 1989. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Cet.3. Damshiq: Dar al-Fikr.

al-Zuhayli, Wahbah. 2007. Al-Uqud al-Musamah fi Qanun al-Muacamalat al-Madaniyah al-Imarati wa al-Qanun al-Madani al-Urduni. Beyrut: Dar al-Fikr al-Macasir.