Journal of Contemporary Islamic Law

No eISSN: 0127-788X

2020 5(2)

15 DECEMBER 2020

Kawalan Undang-undang terhadap Pembinaan Rumah Ibadat di Malaysia

Legal Controls Towards Construction of Houses of Worship in Malaysia

Nurul Faezah Md Ahair, p95429@ukm.edu.my
Postgraduate Student, Research Centre for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Zuliza Mohd Kusrin, zuli@ukm.edu.my
Research Centre for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Received: 11 March 2020 | Accepted: 23 July 2020 | Published: 15 December 2020

2020, Vol. 5(2), pp. 53-64.  |  PDF

Pembinaan rumah ibadat termasuk hak mengamalkan agama dalam Perkara 11(1) Perlembagaan Persekutuan, namun undang-undang berkaitan tidak dipatuhi sepenuhnya kerana wujud penganut agama membina rumah ibadat tanpa mengikut piawaian dan tidak berdaftar. Tindakan tersebut bersandarkan pemahaman bahawa pembinaan rumah ibadah adalah termasuk dalam hak mengamalkan ajaran agama yang dijamin oleh Perlembagaan.Artikel ini bertujuan menganalisis tuntutan pembinaan rumah ibadat menurut ajaran agama-agama dan kawalan undang-undang yang disediakan bagi pembinaan rumah ibadat orang Islam dan bukan Islam di Malaysia. Hasil kajian mendapati rumah ibadat menjadi keperluan kepada penganut setiap agama berdasarkan kepada tuntutan ibadah yang memerlukan tempat berhimpun untuk melaksanakan aktiviti keagamaan. Namun terdapat agama yang tidak menyatakan tuntutan secara bertulis dalam kitab-kitab suci mereka terhadap keperluan mendirikan rumah ibadat. Kajian juga mendapati peruntukan perundangan dan garis panduan bagi pembinaan rumah ibadat yang telah dinyatakan melalui Perlembagaan Persekutuan, Akta atau Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam Negeri-negeri, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 dan Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974, Garis Panduan Tokong, Kuil, Gereja dan Gurdwara, Garis Panduan Kuil Hindu Kebangsaan dan Garis Panduan Perancangan Rumah Ibadat Islam. Pembinaan rumah ibadat bagi semua agama dijamin Perlembagaan Persekutuan.Seterusnya, kajian mendapati Perlembagaan Persekutuan memperuntukan jaminan bagi pengurusan kewangan pembinaan rumah ibadat bukan Islam melalui Perkara 11(3)(c). Begitu juga bagi agama Islam jaminan kewangan bagi pengembangan pendidikan Islam termaksuklah aktiviti pengembangan agama yang dilaksanakan di masjid diperuntukan dengan jelas dalam Perkara 12(2) Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Kata kunci: agama, rumah ibadat, Islam, bukan Islam, jaminan undang-undang.

The construction of houses of worship is included in the right to practice religion in Article 11(1) of the Federal Constitution, but some of religious group are still not complied with the law, by constructing their houses of worships without adhering to legal standards and registration. The issue is based on their understanding that the construction of the houses of worship is included under the right to practice religion as assured by the constitution. This article aims to analyze the demands to build houses of worship according to one’s religious teaching and the legal controls provided for Muslim and non-Muslim in Malaysia. The study found that houses of worship is essential to every religious group based on the needs to have a congregational place for worship. However, some religions are silent in their holy books, on the demand of constructing the house of worship. The study also found that the legal provisions and guidelines for the construction of houses of worship is mentioned in the Federal Constitution, the Islamic Religious Administration Act and Enactments, the Town and Country Planning Act 1976 and the Road, Drainage and Building Act 1974, Temple, Hindu Temple, Church, and Gurdwara Guideline, National Hindu Temple Guideline, and Islamic House of Worship Planning Guidelines. The construction of houses of worship for all religions are constitutionally assured. Furthermore, the study found that the Federal Constitution guarantees rights of financial administration of construction of houses of worship of non-Muslim in article 11(3) ( c). For Islamic religion, financial security for propagation of Islamic studies including the activity of propagating and enforcing religious teaching in mosque, is clearly mentioned in Article 12(2) of the Federal Constitution of Malaysia.

Key words : religion, house of worship, Islam, non-Islam, legal guarantee

al-Qur’an al-Karim.

Aaron, B. 2007. Cristianity. United States of America: Mason Crest.

Abdul Monir Yaacob. 1986. Hak Asasi Manusia Menurut Islam: Sejarah Dan Konsepnya. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Agarwal, R. 2015. Buddhism. Encyclopedia of Faiths and Cultures. Research gate.

Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974. (Akta 133).

Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993. (Akta 505).

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976. (Akta 172).

al-Imam Ibn Baz. t.th. Macna al-islam. Laman Web Rasmi Sahibus Samahah Sheikh Imam Ibn Baz. https://binbaz.org.sa/fatwas/14565/ معنى -الاسلا م

[9October2019].

Anon. t.th. Bible Gateway. https://www.biblegateway.com/ [1 Disember 2019].

Anon. t.th. BuddhaSutra.com. http://www.buddhasutra.com/index.html [1 Disember 2019].

Cheu Hock Tong. 2000. Buddhism in Chinese Culture. Selangor: Pelanduk Publications.

Hunt R., Lee Kam Hing & Roxborogh J. 1992. Cristianity in Malaysia. t.tp.: Pelanduk Publication.

Ibn Kathir, Ismail Umar al-Qarsyi al-Damsyiqi Abu Fida’ Imad al-Din. 1999. Tafsir al-Quran al-cAzim. Edisi Pertama. Saudi Arabiah. Dar al-Thaiyyibah.

Ibn Manzur, Abi al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Makram. 1993. Lisan Al-Lisan Tahzib Lisan al-Arab. Pertama. Beirut, Lubnan: Dar al-Kitab al-cAllamiyyah.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia. 1999. Garis Panduan Perancangan Rumah Ibadat Islam.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia. 2011. Garis Panduan Perancangan Tokong, Kuil, Gereja Dan Gurdwara.

Jabatan Perangkaan Malaysia. 2010. Laporan Taburan Penduduk Dan Ciri-Ciri Asas Demografi 2010. https://www.dosm.gov.my/v1/index.php?r=column/cthemeByCat&cat=117&bul_id=MDMxdHZjWTk1SjFzTzNkRXYzcVZjdz09&menu_id=L0pheU43NWJwRWVSZklWdzQ4TlhUUT09. [1 November 2019].

Kedutaan A.S. di Malaysia. 2017. Laporan Kebebasan Beragama Malaysia. Malaysia: Kedutaan A.S. Kuala Lumpur. https://my.usembassy.gov/ms/irf2017_my-053018-ms/?_ga=2.112206212.1262939839.1569140391-1150543802.1539791072. [ 1 November 2019].

Mohd Rosmizi Abd Rahman, Wan Mohd Fazrul Azdi Wan Razali, Marina Munira Abdul Mutalib & Roslizawati Mohd Ramly. 2011. Agama-Agama Di Dunia. Bandar Baru Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.

Mohd. Ali Saripan. 2000. Pembinaan rumah ibadat di Pulau Pinang: Satu kajian mengenai insiden agama di Kg. Rawa, Pulau Pinang. Tesis Sarjana. Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Noradura Hamzah. 2006. Beberapa aspek kebebasan beragama di Malaysia: Kajian kritis terhadap Perkara 11(1) Perlembagaan Persekutuan. Tesis Sarjana. Bangi: Fakulti Undang-Undang, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nur Hasliza Mohd Salleh. 2018. Bina kuil ikut mimpi bukan tradisi Hindu, kata Hindu Sangam. Free Malaysia Today, 29 December. https://www.freemalaysiatoday.com/category/bahasa/2018/12/29/bina-kuil-ikut-mimpi-bukan-tradisi-hindu-kata-hindu-sangam/. [15 November 2019].

Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1967.

Ranee Narendranath. 2017. Garis Panduan Kuil Hindu Kebangsaan. Selangor: Malaysia Hindu Sangam.

Rangan, N. 2017. Hinduism. United States of America: Mason Crest.

Shamrahayu A.Aziz. 2011. Teori dan Realiti Kebebasan Beragama dalam Perlembagaan Persekutuan. Kertas Kerja Seminar Pemahaman Kedudukan Islam dalam Perlembagaan Persekutuan. Anjuran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), Malaysia. 10 Oktober.

Shamrahayu A. Aziz. 2019. Islam dalam Perlembagaan Persekutuan. Kuala Lumpur: IKIM Press.

Teoh Eng Soon. 1963. Malayan Buddhism: A Critical Examination. Singapura: Donald Moore for Eastern Universities Press LTD.

Sukardji, Sjamsulhadi Marse & Ahmad Gozali. 2007. Perbandingan Agama. Jakarta: Azam.

Zareef Muzammil. 2019. Peruntuk RM6 juta penuhi keperluan rumah ibadat. Selangor Kini. Shah Alam. https://selangorkini.my/2019/05/peruntuk-rm6-juta-penuhi-keperluan-rumah-ibadat/ [25 Ogos 2019].