Journal of Contemporary Islamic Law

No eISSN: 0127-788X

2020 5(2)

15 DECEMBER 2020

Keperluan Deklarasi Hibah dan Kekangannya dalam Perancangan Harta Orang Islam

The Need for Hibah Declarations and Its Constraints in Property Planning of Muslims

Rosmiza Ismail, rosmiza.ipba@gmail.com
Postgraduate Student, Research Centre for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Salmy Edawaty Yaacob, salmy1001@ukm.edu.my
Research Centre for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Mohd Zamro Muda, zamro@ukm.edu.my
Research Centre for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Received: 14 October 2020 | Accepted: 09 November 2020 | Published: 15 December 2020

2020, Vol. 5(2), pp. 77-83.  |  PDF

Kesedaran masyarakat Islam merancang melalui instrumen hibah semasa hidup semakin memberangsangkan. Hal ini dapat dibuktikkan melalui peningkatan kes berkaitan hibah di Mahkamah Syariah. Hibah juga dihujahkan menjadi instrumen berkesan dalam menangani masalah berkaitan harta pusaka termasuklah peningkatan harta beku. Namun, terdapat beberapa kelemahan dalam deklarasi hibah yang boleh menjejaskan hak-hak pihak yang berkaitan. Kajian ini bertujuan menganalisis kelemahan serta kekangan dalam deklarasi hibah melalui dokumen yang dilaksanakan. Kaedah pengumpulan data dan analisis dokumen digunakan untuk kajian ini termasuk data primer dan sekunder seperti kitab- kitab, artikel-artikel lepas berkaitan dokumen hibah, jurnal hukum dan data dari syarikat amanah. Hasil kajian mendapati terdapat beberapa kelemahan dalam deklarasi hibah yang perlu di atasi dari semasa ke semasa. Penggubalan undang-undang hibah pada masa akan datang perlu mengambil kira peruntukan syarak dan undang-undang tempatan bagi mengelakkan sebarang konflik dan pertikaian.

Kata kunci: hibah, deklarasi, kelemahan, perancangan, undang-undang

The awareness of the Muslim community plans through hibah instruments while living is increasingly encouraging.This can be proved by the increase in cases related to hibah in the Syariah Court. Hibah is also argued to be an effective instrument in dealing with estate related problems including increased frozen property. However, there are some weaknesses in the hibah declaration that could affect the rights of the relevant parties. This study aims to analyze weaknesses and constraints in the declaration of hibah through documents implemented.Data collection and document analysis methods used for this study include primary and secondary data such as books, articles related to hibah documents, journals on law and data from Trust Companies.The finding of this study indicates that there are some weaknesses in the declaration of hibah which need to be addressed from time to time. The enactment of hibah laws in future should take into account the provision of Islamic and local laws in order to avoid any conflicts and disputes.

Keywords: hibah; declaration; weaknesses; planning; law

Al-Quran al-Karim.

Adilah Mohd Sa’afie & Mohd Zamro Muda. 2018. Garis panduan dalam penyediaan borang hibah di Mahkamah Tinggi Syariah. Journal of Contemporary Islamic Law, vol. 3(1) (2018).

Amirul Adli & Noor Lizza Mohamed Said. 2018. Keperluan saksi dalam permohonan pengesahan kes hibah di Mahkamah Syairah. Journal of Comtemporary Islamic Law, vol. 3(2): 20-27

Al-Hisny, Taqiy al-Din Abu Bakr bin Muhammad al-Husainy. 2013. Kifayah al-Akhyar fi hall Ghayah al-Ikhtisar. Dimashq: Dar al-Faiha’.

Ibnu ‘Abidin, Muhammad Amin bin ‘Umar bin ‘Abdul al-‘Aziz. 1992. Al-Dur al-Mukhtar wa Hasyiah Ibn ‘Abidin. Jil 6. (Beirut: Dar al-Fikr) p 509-510.

Mohd Zamro Muda & Noor Lizza bt Mohamed Said. 2015. Signifikan Hibah Sebagai Instrumen Perancangan Harta Orang Islam di Malaysia. Bangi: Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, UKM.

Mohd Zamro Muda et al. 2008. Pengantar undang-undang dan pentadbiran pusaka, wasiat dan wakaf orang Islam di Malaysia. Bangi: Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, UKM.

Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha &Ali al-Sharbaji. 2003. al-Fiqh al- manhaji ala madhab al-Imam al-Syafii. Cet ke-5. Damshiq:Dar al-Qalam

Nasrul Hisyam Nor Muhamad. 2011. Penyelesaian pindah milik harta bercagar di institusi kewangan: dari perspektif undang-undang Islam. Kanun 23(2): 180-193. Disember.

Nasrul Hisyam Nor Muhammad & Rusnadewi Abdul Rashid. 2013. Pengurusan harta melalui hibah: kepentingan dan manfaat dari pelbagai aspek untuk kemajuan ummah. Jurnal Hadhari 5(1): 92-100.

Noor Lizza Mohamed Said, Mohd Ridzuan Awang, & Amir Husin Mohd Nor. 2012. Hibah dengan syarat balasan menurut pandangan fuqaha dan kedudukannya dalam undang-undang sivil Jordan. Jurnal Syariah. Jil. 20 bil. 3. (309-328).

Nurul Syuhadah binti Azalan. 2018. Penghakiman Hakim Syarie dalam kes hibah di Mahkamah Syariah. Disertasi Sarjana, Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Rusnadewi Abdul Rashid & Nor Hisyam Ahmad. 2013. Pengurusan harta melalui hibah: kepentingan dan manfaat dari pelbagai aspek untuk kemajuan ummah. Jurnal Hadhari 5(1): 92-100.

al-Ṣuyuṭī, Jalāl al-Din ‘Abd al-Rahman. 2003. al-‘Ashbāh wa al-Naẓāir fi Qawāid Furū’ al Shāfi’iyyah. Kaherah: Dār al-Salām.

Al-Sharbini, Muhammad bin Muhammad al-Khatib. 1994. Mughni al-Muhtaj Ila Ma’ani Alfaz al-Minhaj. Jil 2-3. (Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyyah).

Siti Mashitoh Mahamood. 2017. Enakmen wakaf negeri Selangor 2015 (Enakmen 15): suatu ulasan menurut perspektif undang-undang. Jurnal Kanun 29(2): 177-192.

Al-Zuhayli, Wahbah Mustafa. 2012. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Jil 4. (Damshiq: Dar al-Fikr).