Journal of Contemporary Islamic Law

No eISSN: 0127-788X

2020 5(2)

15 DECEMBER 2020

Datin Dr. Siti Zalikhah Md Nor: Biografi dan Sumbangan dalam Perkembangan Undang-Undang Islam di Malaysia

Datin Dr. Siti Zalikhah Md Nor: Biography and Contributions in The Development of Islamic Law in Malaysia

Aniqah Azmi, p95454@ukm.edu.my
Postgraduate Student, Research Centre for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Zuliza Mohd Kusrin, zuli@ukm.edu.my
Research Centre for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Received: 11 October 2020 | Accepted: 12 December 2020 | Published: 15 December 2020

2020, Vol. 5(2), pp. 84-90.  |  PDF

Datin Dr. Siti Zalikhah Md Nor merupakan bekas pensyarah di Pusat Kajian Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia yang menguasai dua bidang ilmu iaitu Syariah dan Undang-undang. Beliau adalah antara tokoh wanita Islam yang terlibat dalam proses perkembangan undang-undang Islam di Malaysia. Beliau juga terlibat dalam bengkel-bengkel dan persidangan yang melibatkan pentadbiran Undang-undang Islam di Malaysia. Beliau telah menerbitkan penulisan karya-karya ilmiah, pembentangan kertas kerja di seminar dan penglibatan dalam pelbagai jawatankuasa. Justeru, kajian ini dijalankan untuk menganalisa latar belakang keluarga, pendidikan, kerjaya dan sumbangan beliau dalam perkembangan Undang-undang di Malaysia. Metodologi kajian ialah analisis kandungan dan temubual separuh berstruktur. Hasil daripada kajian ini dapat memperkenalan biografi diri dan keluarga serta sumbangan dalam perkembangan undang-undang Islam di Malaysia yang meliputi aspek pengajaran, penulisan akademik serta penglibatan beliau dalam industri.

Keywords : Undang-undang Islam, sumbangan, pencapaian, Siti Zalikhah Md Nor.

Datin Dr. Siti Zalikhah Md Nor is an ex-lecturer at the Research Centre for Sharia, Faculty of Islamic Studies, UKM who mastered in two field of studies that are Shariah and law. She is among the Islamic woman figure that is involved in the process of the development of Islamic Law in Malaysia. She is also involved in numerous workshops and conferences relating to the administration of Islamic law in Malaysia. She also produces diverse academic writings, presentation of articles in seminars and involved in various committees. Thus, this research aims to analyse her family background, education, career and contributions in the development of Islamic law in Malaysia. The methodology of this research is content analysis and semi-structure interview. The outcomes of this research are able to present her own self and family’s biography as well as her excellency  in her academic achievement, career and contributions in the industry.

Keywords: Islamic Law, contributions, achievement, Siti Zalikhah Md Nor.

Anon. 2020. Komunikasi Korporat. http://www.ukm.my/ptsl/corporate-communications [24 Mac 2020].

Anon. 2020. Pengamal syariah. http://www.shariahlaw.com/?page=practitioners&state=Selangor. [24 Mac 2020].

Anon. 2020. Pentadbiran Fakulti. http://www.ukm.my/fep/expertise/farhana-sidek/. [24 Mac 2020].

Anon. 2020. Maklumat Pengajian. https://www.facebook.com/hammadfs. [30 Mac 2020].

Anon. 2020. Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti. https://www.usim.edu.my/ms/lembaga-pengarah-universiti-1/. [30 September 2020].

Anon. 2020. Maklumat Pengajian. https://www.facebook.com/fadhlinasidek.sidek. [30 September 2020].

Badlihisham Mohd Nasir. 2018. Ketokohan dan Pemikiran Dakwah Dato’ Dr. Siddiq Fadhil. Jurnal Usuluddin.

Che Maryam Ahmad, Wafaa’ Yusof. 2003. Dato Paduka Seri Setia Prof. Dr. Awang Mahmud Saedon bin Awang Othman: Sumbangannya Terhadap Perkembangan Undang-undang Islam di Malaysia. Dlm. Farid Mat Zain, Izziah Suryani Mat Resad@Arshad (pnyt). Prosiding Nadwah Ulama Nusantara II: Sumbangan Ulama dan Tokoh Agama Borneo. hlm. 114-122. Fakulti Pengajian Islam, UKM.

Che Maryam Ahmad. 2020. Sifat keperibadian tokoh. Temubual, 9 September 2020.

Faridah Mohd Tap. 2019. Memoir Ketua HELWA 1971 hingga 2017. Firdaus Press.

Jawatankuasa Teknikal Undang-undang Syarak dan Sivil (1988-2011). Aktiviti Jawatankuasa Teknikal Undang-undang Syarak dan Sivil.

Kamarudin Salleh, Liyana Mustafa. 2018. Tan Sri Profesor Emeritus Dr. Abdul Shukor Husin: Kajian Biografi Ringkas. Dlm. Mohd Haidar Kamarzaman, Ahmad Sunawari Long (pnyt). Proceedings 3rd International Seminar On Islamic Thought: Islam Rahmatan Lil ‘Alamin. hlm 182-192. Jabatan Usuluddin dan Falsafah UKM.

Lembaga Tabung Haji. 2011. Laporan Tahunan Tabung Haji 2011.

Mohd Nasran Mohamad. 2020. Penglibatan tokoh dalam Klinik Hukum Syarak dan Guaman Syarie. Temubual, 8 September 2020.

Mohd Zamro Muda. 2020. Keperibadian tokoh. Temubual, 17 September 2020.

Siti Zalikhah Md Nor. 2020. Pengalaman Peribadi Seorang Murid. Dlm. Siti Shamsiah Md Supi (pnyt). Ahmad Ibrahim: Sahsiah, Pemikiran dan Sumbangan Ilmiah, hlm 61-73. Kuala Lumpur: Penerbit Institut Kefahaman Islam Malaysia.

Siti Zalikhah Md Nor. 1981. Kedudukan dan Peranan Wanita dalam Islam. Angkatan Belia Islam Malaysia.

Siti Zalikhah Md Nor. 2002. Kod Etika Peguam Syarie. Jurnal Hukum. Hlm 141-146. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Putrajaya.

Siti Zalikhah Md Nor. 2019. Biodata diri. Temubual, 19 Julai 2019.

Siti Zalikhah Md Nor. 2019. Maklumat keluarga. Temubual, 26 Julai 2019.

Siti Zalikhah Md Nor. 2019. Data pekerjaan tokoh. Temubual, 3 Oktober 2019.

Siti Zalikhah Md Nor. 2020. Maklumat anak. Temubual, 7 April 2020.

Siti Zalikhah Md Nor. 2020. Biodata diri. Temubual, 27 September 2020.

Zamzuri Zakaria. 2020. Keperibadian tokoh. Temubual, 17 September 2020.

Zuliza Mohd. Kusrin. 2019. Bidang kepakaran tokoh. Temubual, 25 Mac 2019.