Journal of Contemporary Islamic Law

No eISSN: 0127-788X

2021 6(1)

15 JUNE 2021

Asas Forensik dalam Islam Berdasarkan Sejarah dan Elemen

The Basics of Forensics in Islam Based on The History and Elements

Athirah Mahussin, athirahmahussin@yahoo.com.my
Postgraduate Student, Research Centre for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Nurbazla Ismail, nurbazla@ukm.edu.my
Research Centre for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Abdul Basir Mohamad, abasir@ukm.edu.my

Research Centre for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Received: 20 January 2021 | Accepted: 06 June 2021 | Published: 15 June 2021

2021, Vol. 6(1), pp. 1-8.  |  PDF

Kajian barat pada masa kini banyak membincangkan tentang forensik dari sudut patologi forensik, serologi forensik, entomologi forensik, antropologi forensik dan odontologi forensik. Namun, perbincangan forensik juga wujud dalam kitab fiqh yang dibahaskan oleh para fuqaha sejak awal kewujudan Islam. Hal demikian terbukti sebagaimana yang telah disebut dalam al-Quran, hadith dan kisah para sahabat iaitu peristiwa sejarah yang mengandungi unsur yang boleh dikaitkan dengan ilmu forensik. Walau bagaimanapun, perbincangan berkaitan asas forensik dalam Islam masih belum diteroka dengan terperinci. Maka, kajian ini bertujuan untuk mengkaji asas forensik dalam Islam dengan menelusuri sejarah dan elemen yang boleh dikaitkan dengan ilmu forensik. Kajian ini menggunakan metodologi pengumpulan data secara analisa dokumen seterusnya data dianalisis secara induktif dan deduktif. Hasil kajian mendapati bahawa asas forensik dalam Islam dapat dilihat berdasarkan sejarah dan elemen yang boleh dikaitkan dengan ilmu forensik dalam Islam iaitu pengecaman kesan atau tinggalan jenayah, pengecaman kesan darah, pengecaman bau, pengecaman tapak kaki dan pengecaman air mani. Kajian ini memberi implikasi kepada para ilmuan yang membuat kajian bagi memberi pendedahan kepada masyarakat tentang kewujudan dan perkembangan ilmu forensik dalam Islam.

Kata kunci: Asas forensik, definisi forensik, sejarah forensik, elemen forensik, forensik Islam.

Western studies today have been discussed in many areas of forensic pathology, forensic serology, forensic entomology, forensic anthropology and forensic odontology. However, there has been a forensic debate in the book of jurisprudence since the early Islamic era. This has been proven, as mentioned in the Quran, hadith and the story of the companions which contain the history and the elements that could be related to forensic study. However, the discussions on the basics of forensics in Islam have not yet been explored in detail. The aim of this study is therefore to examine the basics of forensics in Islam by observing the history and elements that could be related to the forensic study. The methodology used in this study for data collection is document analysis and the data is then analysed inductively and deductively.  The results of the study found that the basis of forensics in Islam can be seen on the basis of the history and elements that could be associated with the forensic study in Islam, namely the detection of traces or remnants of crime, the identification of blood effects, the detection of odours, the recognition of footprints and the identification of sperm. This study has implications for scholars who have conducted research to give exposure to the society about the existence and development of forensic knowledge in Islam.

Keywords: the basis of forensics, forensic definition, forensic history, forensic elements, forensic in Islam.

 Al-Qur’an. 

Abdul Aziz Khalifah al-Qassaar. 1999. Hukm Tasyrih al-Insaan: baina al-Syariah wa al-Qaanun.  Bierut, Lubnān: Dar Ibn Hazam lil Tibaa’ah  wa al-Nasyr wa al-Tauz’ik. 

Abdul Aziz Khalifah al-Qassaar. 1999. Hukm Tasyrih al-Insaan: baina al-Syariah wa al-Qaanun.  Bierut, Lubnān: Dar Ibn Hazam lil Tibaa’ah  wa al-Nasyr wa al-Tauz’ik.

Ahmad Syukran Baharuddin, Mohamad Amir Wan Harun, Aminuddin Ruskam, Abdul Rahim Yacob. 2015. Forensik Biologi dalam Penjagaan Nasab (Hifz Al-Nasab/Nasl) . Johor Bahru: Universiti Teknologi Malaysia, Fakulti Tamadun Islam dan Fakulti Sains.

Ahmad Syukran Baharuddin, Aminuddin Ruskam, Abdul Rahim Yacob. 2015. Prinsip Asas Sains Forensik dari Perspektif Islam: Suatu Sorotan Literatur . Johor Bahru: Universiti Teknologi Malaysia, Fakulti Tamadun Islam dan Fakulti Sains.

Al-Difa’k, Ali Abdullah. 1998. Rawad ilm al-Tibb fi al-Hadarah al-‘Arabiah wa al-Islamiah . Bierut, Lubnān:  Muassasah al-Risalah Naasyirun.

Al-Jaabiri, Jalal Al-Jabiri. 2002. Al-Tibb al-Syar’i wa al-Samum . Jordan: Dar al-Thaqafah lil al-Nasyar wa al-Tauzi’k.

Ibn ‘Imad, Abdul Hayyi Ahmad Muhammad Ibn ‘Imad al -‘Akri al -Hanbali, Abu al-Falah. 1986. Syazarat al-Zahab fi Akhbar min Zahab . Bierut, Damsyik: Dar Ibn Kathir.

Ibn al-Hajjaj, Muslim. 2006. Sahih Muslim . Saudi Arabia, Riyadh: Dar Taibah.

Ibn al-Qayyim, Shams al-Din Muhammad. (t.t.). Al-Turuq al-Hukmiyyah . Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 

Ibn Farhun, Ibrahim Ali Muhammad. 1986. Tabsiratu al-Hukkam fi Usul al-Uqdiah wa Manahij al-Hukkam.  Mesir:  Maktabah al-Kulliyyat al-Azhariah.

Ibn Ismail, Muhammad al-Bukhari. 2002. Sahih Bukhari . Bierut, Damsyik: Dar Ibn Kathir.

Ibn Nadim, Muhammad Ishak al-Nadim. 1996. Kitab al-Fihrist li Ibn Nadim . Bierut, Lubnān : Dar Ihya’ al -Turath al-‘Arabi. 

Ibn Rajab, al-Hanbali. 1996. Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari.  Cairo: Maktab al-Tahqiq Dar al-Haramayn.

Ibnu Kathir, Ismail Umar. 1999. Tafsir Al-Qur’an Karim (Tafsir Ibnu Kathir).  Saudi Arabia, Riyadh: Dar Taibah.

Khalid Muhammad Sya’ban. 2008. Mas’uliyyah al-Tibb al-Syar’i: Diraasah Muqaranah baina al-Fiqh al-Islami wa al-Qaanun al-Wadh’i. Mesir: Dar al-Fikr al-Jaama’i. 

Sayyid Qutb, Ibrahim Husin. 1993. Tafsir fi Zilal Al-Qur’an. Beirut, Lubnān: Dar Syuruq.

Siti Zalikhah Md. Nor. 2006. Al-Syariah : Undang-undang Keterangan Islam . Jil. 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Tariq Soleh Yusof Azam.  2009. Atharu al-Tibb al-Syar’i fi Ithbat al-Huquq wa al Jaraaim.  Jordan: Dar al-nafais lil nasyar wa al-tauzi’ik.