Journal of Contemporary Islamic Law

No eISSN: 0127-788X

2021 6(1)

15 JUNE 2021

Panduan Ulama Islam Berkaitan Amalan Pencegahan Penularan Pandemik: Satu Sorotan

Muslim Scholars Guidance on Prevention of Pandemic: An Overview 

Mohd Sophian Ismail, p101486@siswa.ukm.edu.my
Postgraduate Student, Research Centre for Quran and Sunnah, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Mohd Arif Nazri, mohdarif@ukm.edu.my
Research Centre for Quran and Sunnah, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Najah Nadiah Amran, najah@ukm.edu.my

Research Centre for Quran and Sunnah, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Received: 18 March 2021 | Accepted: 02 June 2021 | Published: 15 June 2021

2021, Vol. 6(1), pp. 17-28.  |  PDF

Penularan pandemik COVID-19 menimbulkan kebimbangan dalam kalangan rakyat. Oleh itu kerajaan berusaha gigih melindungi masyarakat yang sihat dari mendapat jangkitan, merawat pesakit yang disahkan dijangkiti virus tersebut dan melindungi kakitangan perubatan dari terdedah kepada bahaya jangkitan dan penularannya.Penularan pandemik ini menyebabkan masyarakat berhadapan dengan kuman yang sangat bahaya serta mudah berjangkit. Mereka terdedah kepada risiko wabak penyakit yang boleh membawa maut. Untuk itu, khusus bagi umat Islam mereka perlu sentiasa disiapsiagakan secara berterusan mengenai pencegahan penularan pandemik seperti yang telah ditetapkan dalam al-Quran dan al-Sunnah. Artikel ini bertujuan menyoroti kajian lepas tentang panduan ulama Islam berkaitan amalan pencegahan penularan pandemik menurut al-Quran dan al-Sunnah. Di samping menganalisis pendapat para sarjana Islam berkaitan pencegahan penularan pandemik supaya dapat dilihat secara ilmiah dan amalan ini dapat dipraktikkan oleh masyarakat muslim. Kajian ini dilaksanakan dengan menggunakan kaedah kualitatif yang hasil dapatan kajian diperolehi menerusi kajian kepustakaan iaitu menganalisis dokumen dengan merujuk kepada rujukan primer dan sekunder menerusi pembacaan buku, tesis, jurnal dan lain-lain. Hasil penganalisaan mendapati tiga fokus utama kajian telah dilakukan oleh para sarjana Islam iaitu amalan pencegahan secara fizikal, mental dan rohani. Bagaimanapun aspek pencegahan pandemik secara khusus berpandukan al-Quran dan al-Sunnah dikaji dengan tidak menyeluruh. Justeru, diharapkan kajian ini boleh dijadikan bahan bacaan dan rujukan ahli ilmu, para perawat, pesakit dan masyarakat muslim agar tidak terkena jangkitan wabak ini.

Keywords: al-Quran, COVID-19, kaedah pencegahan penyakit, pandemik, al-Sunnah, wabak.

COVID-19 pandemic crisis raises concerns among people. Therefore protecting communities from getting infected, treating patients diagnosed with the disease and protecting medical staff from being exposed to the dangers of infection and transmission become the major efforts by the government and community. The spread of this pandemic has caused the community to face dangerous and contagious germs. People are exposed to the risk of an outbreak of a deadly disease. Islam emphasizes strongly on prevention and cure of disease. Thus Muslim communities need to be constantly prevented from the pandemics as prescribed in the Quran and Sunnah. This article aims to highlight previous studies on Muslim scholars guidances regarding the practice of preventing the spread of pandemics according to the Quran and Sunnah. It aims to analyze the opinions of the scholars regarding prevention practices socially and scientifically. This qualitative study examines and reviews primary and secondary references from books, theses, journals and others. The results of the analysis indicate there are three main area of pandemic prevention done by the scholars which highlight physical, mental and spiritual preventions. Yet there is still lacuna in the field of knowledge that comprehensively study the aspect of pandemic prevention in the light of Quran and Sunnah. The overview of the literatures in this work may systematically assist the community and future researchers in knowledge concern Islamic prevention from disease.

Keywords: Quran, COVID-19, methods of disease prevention, pandemic, Sunnah, epidemic.

Abdullah bin Muhammad Basmieh. 2011. Tafsir Pimpinan al-Rahman Kepada Pengertian al-Quran 30 Juzuk. Kuala Lumpur: Darul Fikir.

Ensiklopedia Hadith al-Kutub al-Sittah (Sahih al-Bukhari). 1431H/2011. Edisi ke-1. Jakarta: Almahira.

Ensiklopedia Hadith al-Kutub al-Sittah (Sahih Muslim). 1432H/2012. Edisi ke-1.Jakarta: Almahira.

Abdullah F. 2019. Medical and Islamic Perspectives on Human Immunodeficiency Virus Infection and its Prevention. Department of Family Medicine, Kulliyyah of Medicine, International Islamic University Malaysia. IMJM Volume 18, No. 2, August 2019.

‘Abd al-‘Al, Bay Zakūb. 2020. Mu‘ālajat al-Amrāḍ fī Ḍaw’ al-Qur’ān al-Karīm: Dirāsah Mawḍū‘iyyah. The 3rd International Conference on Contemporary Islamic Studies and Emerging Issues (Virtual Conference). Faculty of Islamic Sciences, Al-Madinah International University (MEDIU) and Faculty of Islamic Studies, The National University of Malaysia (UKM). 29-30 September 2020.

Abū Dāwūd, Sulaymān ibn al-Ash‘ath. 1419H/1999. Sunan Abī Dāwūd. al-Sayyid Muḥammad Sayyid, ‘Abd al-Qādir ‘Abd al-Khayr, Sayyid Ibrāhīm (pnyt.). al-Qāhirah: Dār Ḥadīth.

Abu Saufi Abdullah. 1999. Perubatan Dengan Kemukjizatan Al-Quran. Batu Caves: Penerbitan Darul Iman Sdn. Bhd.

‘Adnān al-Sharīf. 2001. Min ‘Ilm al-Ṭibb al-Qur’ān. Bayrūt: Dār al-‘Ilm lil-Malāyīn.

Aḥmad, Yūsuf al-Ḥajj. 2010. The Islamic Guideline on Medicine. Riyāḍ: Dārussalām.

Ahmad, Yusuf al-Hajj. 2015. Keajaiban Sains dalam Al-Quran dan Hadis. Kuala Lumpur: Seif Solution.

Amina Haji Noor. 2000. Hikmah Menjaga Kesihatan Diri. Batu Caves: Penerbitan Darul Iman Sdn. Bhd.

Amir Fazlim Jusoh. 2020. Solat Terawih di Rumah semasa Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). COVID-19 Dan Islam. Bangi: Penerbit UKM, hlm. 147-158.

Anita Abdul Rahman. 2014. A Review of The Islamic Approach in Public Health Practices. Department of Community Health, Faculty of Medicine and Health Sciences, Universiti Putra Malaysia. International Journal of Public Health and Clinical Sciences. e-ISSN: 2289-7577. Vol.1: No.2. November/Disember 2014.

‘ṣim ‘Abd al-Mun‘im Ḥussīn et al. 2019. Prophetic Medicine, Islamic Medicine, Traditional Arabic and Islamic Medicine (TAIM): Revisiting Concepts and Definitions. Acta Scientific Medical Sciences (Issn: 2582-0931) Volume 3 Issue 8 August 2019.

al-‘Asqalānī, Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar. 1997. Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. al-Riyāḍ: Maktabat Dār al-Salām.

al-Bankānī, Abū Anas Majid. 2004. Ṣaḥīḥ al-Ṭibb al-Nabawī. al-‘Abdalī: Dār al-Nafā’is.

Basri bin Ibrahim. 2004. Rawatan dalam Islam. Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa.

al-Bayyūmī, Ibrāhīm Muḥammad. 2020. Manhaj al-Islām fī al-Ta‘āmul ma‘ al-Awbi’ah. The 3rd International Conference on The 3rd International Conference on Contemporary Islamic Studies and Emerging Issues (Virtual Conference). Faculty of Islamic Sciences, Al-Madinah International University (MEDIU) and Faculty of Islamic Studies, The National University of Malaysia (UKM). 29-30 September 2020.

al-Bukhārī, Muhammad ibn Ismā‘īl. 1413H/1993. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Mustafa Dib al-Bughā (pnyt.). Damshiq: Dar al-‘Ulūm al-Insāniyyah. Danial Zainal Abidin. 1988. Konsep Perubatan Islam. Pulau Pinang: Pustaka Nahnu.

Danial Zainal Abidin. 2015. Perubatan Islam dan Bukti Sains Moden. Batu Caves: PTS Millennia Sdn. Bhd.

European Centre for Disease Prevention. 2019. Public Health Risks Related to Communicable Diseases during the Hajj 2019. Stockholm

Hafiz Firdaus Abdullah. 2012. Kaedah Memahami Hadis Musykil. Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa.

al-Ḥamawī, ‘Alī ibn ‘Abd al-Karīm. 2003. al-Aḥkām al-Nabawiyyah fī al-Ṣinā‘ah al-Ṭibbiyyah. Bayrūt: Dār Ibn Ḥazm.

Ibn Ḥibbān, ‘Alī ibn Balbān. 1997. Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān bi Tartīb Ibn Balbān. Shu‘ayb al-Arna’ūt (pnyt.). Bayrūt: Mu’assasah al-Risālah.

Ibn Mājah, Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Yazīd. 1997. Sunan Ibn Mājah. al-Riyāḍ: Maktabat al-Ma‘ārif.

Ibn Manẓūr. 2003. Lisān al-‘Arab. al-Qāhirah: Dār al-Ma‘ārif. Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Muḥammad ibn Abī Bakr. 2000. Sistem Perubatan Nabi: Kesihatan Dan Perubatan Menurut Petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kuala Lumpur: ALBAZ Publishing.

Idrus H. Alkaf. 1995. Cara Rawatan Diri Dan Pengubatan. Kuala Lumpur: Darul Nu’man.

Irwan Mohd Subri. 2020. Rukhsah Solat Fardu bagi Petugas Barisan Hadapan COVID-19. COVID-19 Dan Islam. Bangi: Penerbit UKM, hlm. 159-170.

Jabatan Kefahaman Islam Malaysia (JAKIM). 2020. Tips Menghadapi COVID-19 Panduan Menurut Perspektif Islam. Putrajaya: Jabatan Kefahaman Islam Malaysia.

al-Ka‘bī, Laṭīfah Munādī. 2020. al-Manhaj al-Qur’ānī fī al-Ta‘āmul ma‘ al-Amrāḍ wa al-Awbi’ah. The 3rd International Conference On Contemporary Islamic Studies and Emerging Issues (Virtual Conference). Faculty of Islamic Sciences, Al-Madinah International University (MEDIU) And Faculty of Islamic Studies, The National University of Malaysia (UKM). 29-30 September 2020.

al-Khaṭīb, Huwaydā Aḥmad Qāsim. 2020. Manhaj al-Qur’ān al-Karīm fī al-Ta‘āmul ma‘ al-Maraḍ. The 3rd International Conference on Contemporary Islamic Studies and Emerging Issues (Virtual Conference). Faculty of Islamic Sciences, Al-Madinah International University (MEDIU) and Faculty of Islamic Studies, The National University of Malaysia (UKM). 29-30 September 2020.

Mat Noor Mat Zain. 2020. Hukum dan Kedudukan Solat Berjemaah semasa Penularan Wabak dan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). COVID-19 Dan Islam. Bangi: Penerbit UKM, hlm. 118-146.

al-Manāwī, Nazirah. 2020. Manhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah fī al-Ta‘āmul ma‘al-Amrāḍ wa al-Awbi’ah (Corona COVID-19 Namūdhajan). The 3rd International Conference on Contemporary Islamic Studies and Emerging Issues (Virtual Conference). Faculty of Islamic Sciences, Al-Madinah International University (MEDIU) and Faculty of Islamic Studies, The National University of Malaysia (UKM). 29-30 September 2020.

al-Maq‘adī, ‘Alī ibn Ḥasan ibn ‘Abdah al-Shuhtī. 2020. Manhaj al-Qur’ān wa al-Sunnah fī al-Ta‘āmul ma‘ al-Awbi’ah wa al-Amrāḍ. The 3rd International Conference on Contemporary Islamic Studies and Emerging Issues (Virtual Conference). Faculty of Islamic Sciences, Al-Madinah International University (MEDIU) and Faculty of Islamic Studies, The National University of Malaysia (UKM). 29-30 September 2020.

Mohamad Din Yusoh. 2020. COVID-19 Ujian Kepada Manusia dan Peringatan Allah, Menghargai Masa Semasa COVID, Selepas COVID dan Mencuri Masa di Tempat Bekerja, Cara Solat Jumaat Semasa COVID. Bukit Katil: Percetakan Surya Sdn. Bhd.

Mohammad Yousuf Rathor. 2018. Improving Health Care Delivery through Islamization of Medical Practice. Dept. of Internal Medicine, Faculty of Medicine International Islamic University Malaysia. IMJM Volume 17 Special Issue No 2.

Mohd Arip bin Kasmo. 2013. Mukjizat Saintifik Dalam Sunnah Nabawiyyah.Seremban: Itqans Enterprise.

Mohd Asri Zainul Abidin. 2020. Islam Tuntut Umat Hindari Kemudaratan. Keratan Akhbar Harian Metro bertarikh 27/1/2020.

Mohd Farhan Md Ariffin et al. 2015a. Analisis Hadith Mengenai Haiwan Fasiq Dalam Al-Kutub Al-Sittah: Kajian Terhadap Persepsi Masyarakat Melayu Di Daerah Pengkalan Hulu, Perak. Tesis Sarjana Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Mohd Farhan Md Ariffin et al. 2015b. Anjing Pembawa Virus Rabies: Signifikan dan Metode Interaksi Berasaskan Fiqh Al-Hadith. Jurnal Intelek. PJIM&A, UiTM Perlis. Vol 10(1): 55-66. ISSN 2231-7716.

Mohd Farhan Md Ariffin et al. 2016. Cicak Penyebar Bakteria Salmonella: Signifikan dan Kaedah Interaksi Menurut Fiqh Al-Hadith. ISSN 2231-7716 © PJIM&A, UiTM Perlis. Jurnal Intelek (2016) Vol 10(2): 44-55.

Mohd Farhan Md Ariffin et al. 2018a. Leptospirosis Wabak Maut Dari Tikus: Analisis Berasaskan Fiqh al-Hadith. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari. ISSN 2289 6325 Bil. 18, No. 1, 2018 (Sep).

Mohd Farhan Md Ariffin et al. 2018b. Vektor Zika dan Teknik Kawalan Haiwan Perosak Menurut Perspektif Hadis. Journal of Ma’alim al-Quran wa al-Sunnah. Vol. 14, No. 1, (2018), pp. 1-10. ISSN: 1823-4356 | eISSN: 2637-0328.

Mohd Farhan Md Ariffin. 2019. Isu Keselamatan Makanan Menurut Perspektif al-Hadith: Analisis Terhadap Perusahaan Kecil Dan Sederhana Di Lembah Klang. Tesis Doktor Falsafah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Mohd. Hafiz Safiai et al. 2020. Penangguhan Solat Jumaat dalam Tempoh Pengawalan Penularan Penyakit. COVID-19 Dan Islam. Bangi: Penerbit UKM, hlm. 109-117.

Mohd Hilmi Mahmud et al. 2013. Kempen Pencegahan H1N1: Kajian Tentang Pengetahuan, Sikap Dan Amalan Penduduk Di Timur Laut Pulau Pinang. Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication Jilid 29(1) 2013: 127-140.

Mohd. Izhar Ariff Mohd. Kashim et al. 2020. Penangguhan Solat Berjemaah pada Musim COVID-19 Berasaskan Maqasid Syariah. COVID-19 Dan Islam. Bangi: Penerbit UKM, hlm. 138-146.

Muḥammad, ‘Abd al-Qādir Sulaymān. 2020. Manhaj al-Sunnah fī al- Ta‘āmul ma‘ al-Awbi’ah. The 3rd International Conference on Contemporary Islamic Studies and Emerging Issues (Virtual Conference). Faculty of Islamic Sciences, Al-Madinah International University (MEDIU) and Faculty of Islamic Studies, The National University of Malaysia (UKM). 29-30 September 2020.

Mukhlas Asy-Syarkani Al-Falahi. 2013. Allah Doktorku; Wahyu Ubat Penyakitku. Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd.

Muslim, Muslim ibn al-Ḥajjāj. 1430H/2010. Ṣaḥīḥ Muslim. Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī (pnyt.). al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīth.

Norhidayah Pauzi. 2017. Maslahah Dalam Vaksinasi: Analisis Fatwa Malaysia Dan Indonesia. Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies, University of Malaya. Jurnal Fiqh, No. 14 (2017) 27-50.

Nurul Hidayah Sultan Ahmadi et al. 2017. Sorotan Literatur Terhadap Isu Penerimaan Dan Penolakan Vaksin Menurut Perspektif Islam. AL-QANATIR International Journal of Islamic Studies. Vol. 8. No. 2 (2017) eISSN: 2289-9944.

Rifā‘ī, ‘ ṭif Ibrāhīm. 2020. Manhaj al-Qur’ān al-Karīm fī al-Ta‘āmul ma‘ al-Awbi’ah wa al-Amrāḍ. The 3rd International Conference on Contemporary Islamic Studies and Emerging Issues (Virtual Conference).

Faculty of Islamic Sciences, Al-Madinah International University (MEDIU) and Faculty of Islamic Studies, The National University of Malaysia (UKM). 29-30 September 2020.

al-Sa’dawī Sa‘īd ‘Abd al-Jalīl Manṣūr. 2020. Manhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah fī al-Ta‘āmul ma‘ al-Awbi’ah wa al-Amrāḍ (al-Ḥajr al-Ṣiḥḥī Namūdhajan). The 3rd International Conference on Contemporary Islamic Studies and Emerging Issues (Virtual Conference). Faculty of Islamic Sciences, Al-Madinah International University (MEDIU) and Faculty of Islamic Studies, The National University of Malaysia (UKM). 29-30 September 2020.

al-Tirmidhī, Abū ‘Īsā Muḥammad ibn ‘Īsā. 1430H/2010. al- Jāmi‘ al-Kabīr (Sunan al-Tirmidhī). Shu‘ayb al-Arna’ūṭ et al. (pnyt.). Dimashq: Dār al-Risālah al-‘ lamiyyah.

World Health Organization (WHO). 2018. Managing Epidemics. Geneva.

Yūsuf, Manṣūr Muḥammad Aḥmad. 2020. Qawā‘id al-Ta‘ammul ma‘ al-Awbi’ah min Khilāl al-Sunnah al-Nabawiyyah. The 3rd International Conference on Contemporary Islamic Studies and Emerging Issues (Virtual Conference). Faculty of Islamic Sciences, Al-Madinah International University (MEDIU) and Faculty of Islamic Studies, The National University of Malaysia (UKM). 29-30 September 2020.

Zulkifli Mohamad al-Bakri. 2020a. Inilah Doaku. Putrajaya: Pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama). 

Zulkifli Mohamad al-Bakri. 2020b. Hari-Hari Tarbiah Dalam Hidupku. Putrajaya: Pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama).

Zulkifli Mohamad al-Bakri. 2020c. Soal Jawab Fiqh COVID-19. Putrajaya: Pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama).

Kamus Dewan Edisi Keempat. 2012. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamus Inggeris-Melayu Dewan. 2002. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Laman Web:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/.

http://journalarticle.ukm.my/11466/1/16756-47169-1-SM.pdf. https://www.islamreligion.com/articles/2534/infection-control-in-islam/AishaStacey. 2009.

https://www.alukah.net

https://www.nytimes.com/2020

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 https://mawdoo3.com/ م†اflهوflالوباء

https://mawdoo3.com/مفهومflالطبflالوقائي†. Islam Al-Zabun. 2016. https://mawdoo3.com/مفهومflالوقايةflالصحيةflفيflالإسلام†. Talal Masy’al. 2016. https://mawdoo3.com/كيفيةflالوقايةflمنflالأمراض†. https://mawdoo3.com/مفهومflالطبflالنبوي†.Isra’ Abd. Qadir. 2016. https://mawdoo3.com/مفهومflالحجرflالصحي†. Sana’ al-Duwaikat. 2016. https://mawdoo3.com/كيف†علاج†الرسول†الَكتئاب†_. Talal Masy’al. 2018. https://mawdoo3.com/كيف†أعالج†نفسي†من†الَكتئاب†بالقرآن†_. Muhammad Marwan. 2018.

www.Kementerian Kesihatan Malaysia.2020.

www.Kementerian Kesihatan Malaysia.2021.

www.muftiwp.gov.my./7Februari 2020.