Journal of Contemporary Islamic Law

No eISSN: 0127-788X

2021 6(1)

15 JUNE 2021

Saman Penghutang Penghakiman: Keperluan Perintah Nafkah atau Perintah Tunggakan Nafkah

Judgment Debtor Summons: Requirement for Maintenance Order or Recovery of Arrears of maintenance Order

Mohd Hazwan Ismail, hazwanismail@student.usm.my
Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia.
Jasni Sulong, jasnisulong@usm.my
Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia.

Received: 05 May 2021 | Accepted: 03 June 2021 | Published: 15 June 2021

2021, Vol. 6(1), pp. 29-38.  |  PDF

Saman penghutang penghakiman (SPP) adalah penguatkuasaan dan pelaksanaan perintah dalam Akta/Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah di negeri-negeri di Malaysia. Saman penghutang penghakiman dibincangkan dalam peruntukan khas di Bab 4 Akta/Enakmen tersebut dan ia adalah pelaksanaan perintah yang berkait dengan kewangan sahaja. Permasalahan berlaku apabila berlaku dua keputusan mahkamah yang berbeza berhubung permohonan saman penghutang penghakiman, yang meminta pemohon mendapatkan perintah tunggakan nafkah terlebih dahulu, dan terdapat kes yang membenarkan permohonan saman penghutang penghakiman apabila berlaku sahaja tunggakan daripada perintah nafkah sebelumnya. Isu yang timbul di sini ialah manakah daripada kedua keputusan tersebut yang lebih tepat dan adil kepada pihak-pihak yang bertikai? Kajian ini adalah berbentuk kajian kualitatif yang dilakukan secara kajian dokumentasi dan pemerhatian, iaitu kajian akan meneliti dokumen-dokumen yang terdiri daripada statut, Arahan Amalan dan kes-kes yang telah diputuskan. Dapatan kajian mendapati bahawa penuntut boleh memohon saman penghutang penghakiman tanpa perlu mendapatkan perintah tunggakan nafkah. Taksiran tunggakan nafkah boleh diperolehi melalui Pendaftar Mahkamah dengan mengemukakan dokumen yang mencukupi. Penuntut perlu mengemukakan keterangan serta dokumen yang kukuh bagi mendapatkan taksiran nafkah sebelum SPP dikeluarkan. Prosedur ini akan dapat melaksanakan hak pemiutang penghakiman dengan segera tanpa perlu proses perbicaraan yang memakan masa untuk mendapat perintah tunggakan nafkah.

Kata Kunci: saman penghutang penghakiman, perintah tunggakan nafkah, perundangan, mahkamah syariah.

 Judgment Debtor Summons (SPP) enforces and executes the Syariah Court Civil Procedure Act/Enactment orders in all states in Malaysia. Judgment Debtor Summons is discussed in Chapter 4 under the said Act/Enactment, and the judgment only involves the monetary charges only. The problem occurs when there is a different judgment on debtor summons by the shariah courts, asking the applicant to obtain a maintenance arrears order before the application. While in the other case, a court accepted and was satisfied with the previous maintenance order. The issue raised here is which of the two decisions is more accurate and fair to the disputing party? This study is a qualitative study conducted by documentation and observation methods. The study will examine documents that involve statutes, instructional practice as well as decided cases. The study’s findings found that the plaintiff can apply for a judgment debtor summons without the order for maintenance arrears. The plaintiff can obtain the assessment of arrears of maintenance through the Registrar of the Court by submitting sufficient documents. The plaintiff needs to present evidence and vital records to receive a court assessment before the SPP is issued. The procedure can provide the creditor’s right to judgment immediately without wasting time for the trial process to  recover arrears maintenance.

Keyword: judgment debtor summons, recovery of arrears of maintenance order, law, Shariah court.

Abdul Sany Faizal bin Abdul Rahman lwn Zulraini binti Zulkifli (2009) No. Kes Mal: 14000-037-0001-2009 Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

Abdul Walid Abu Hassan. (2016). Hak-hak Wanita Menurut Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia. Selangor: Universiti Islam Malaysia.

Aidorra binti Ibrahim lwn Azman bin Abdul Jalil (2008) (2008) 2 SHLR 140

Akta 303, Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984

Akta 585, Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998

Al-Sarakhsi, Abi Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahal. (2001). Al-Mabsut. Beirut: Dal al-Kutub al-Ilmiyyah.

Azlinda Wahab lwn. Fazley Zulfikar Ismail (2018) (2018) 3 LNS 9

Enakmen No. 11, Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003.

Maslinda Abdul Rahman lwn Mohd Alias Jab (2018) (2018) 3 LNS 11

Mohd Yusoff bin Ali lwn Zaharah binti Ayob (2019) No. Kes Mal: 07000-037-0005-2019 Mahkamah Rayuan Syariah Pulau Pinang. (2008) 2 SHLR 140

Muhammad Salām Madkūr. (1963). Al-Madkhal li al-Fiqh al-Islām. Meṣir: Matba’ah Dār al- Nahḍah al-‘Arabīyyah.

Muhammad Soleh bin Ahmad. (1998). Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah. Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abdul Majid.

Nurasikin binti Othman lwn Mohd Hafiz bin Ahmad (2017)’ No. Kes Mal: 07003-023-0085-2017 Mahkamah Rendah Syariah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang.

Nor Azmin bin Tajul Arifin lwn Reni Elvira binti Nasrul (2015). No. Kes Mal: 14000-003-0035-2015 Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

Noraini Taha lwn Rizal Sazali Omar (2008) (2008) 25 (2) JH 265

Pendakwa Syarie lwn Fahyu Hanim, Noni Mohamad & Sharina Shaari (2000) 8 JS 137

Rokiah binti Hussein lwn Zulkifli bin Husin (2019). No. Kes Mal: 07004-037-0420-2019 Mahkamah Rendah Syariah Daerah Barat Daya di Negeri Pulau Pinang.

Suriati binti Othman lwn Abdul Ghani bin Yusuf (2016) No. Kes Mal: 07003-023-0781-2016 Mahkamah Rendah Syariah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang.

Zaharah binti Ayob lwn Mohd Yusooff bin Ali (2018). No. Kes Mal: 07200-037-0202-2018 Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang.