Journal of Contemporary Islamic Law

No eISSN: 0127-788X

2021 6(1)

15 JUNE 2021

Aplikasi Kaedah Perubahan Hukum dengan Berubahnya Masa dalam Siyasah Syariyyah

Application of the Method of Changing the Rulings Due to Changes in Time in Siyasah Syariyyah

Mohd Izzuddin Mohd Noor, izzuddin@kuim.edu.my
Kolej Universiti Islam Melaka
Fatimah Nadirah Mohd Noor, fatimahnadirah@kuim.edu.my
Kolej Universiti Islam Melaka
Received: 18 May 2021 | Accepted: 05 June 2021 | Published: 15 June 2021

2021, Vol. 6(1), pp. 53-61.  |  PDF

Seringkali perubahan sesuatu hukum dalam sesuatu ijtihad politik dipertikaikan oleh sesetengah golongan masyarakat. Hal ini disebabkan kejahilan mereka terhadap satu kaedah iaitu “Tidak Diingkari Perubahan Hukum Disebabkan Perubahan Masa”. Secara umumnya hukum Islam terdiri daripada dua bahagian iaitu yang kekal tidak berubah selama-lamanya dan juga tidak kekal boleh berubah mengikut kesesuaian zaman. Maka kajian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kaedah perubahan hukum dengan berubahnya masa dapat diaplikasikan dalam pendekatan Siyasah Syariyyah semasa. Kajian ini berbentuk kualitatif di mana pengkaji akan mengumpulkan maklumat daripada kitab-kitab turath dan kontemporari, kajian-kajian ilmiah, fatwa-fatwa semasa berkaitan dengan kaedah perubahan hukum disebabkan perubahan masa dan juga Siyasah Syariyyah. Semua maklumat ini akan dianalisis dan dicernakan untuk mendapatkan gambaran sebenar berkaitan dengan aplikasi kaedah ini dalam politik Islam semasa. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa kaedah ini sangat penting untuk diterapkan dalam aspek Siyasah Syariyyah oleh pihak pemerintah dalam berhadapan dengan rakyat yang sering kali mempertikaikan sesuatu polisi yang dirasakan bercanggah dengan hukum syarak, sedangkan perubahan hukum berdasarkan perubahan masa tidak bercanggah sama sekali dengan Syariah.

Kata Kunci: Aplikasi, Perubahan Hukum, Perubahan Masa, Siyasah Syariyyah

Often the change of a ruling in a political ijtihad is disputed by some groups of people. This is due to their ignorance of one method which is “There is no denying the change of rulings according to the change of time. In general, Islamic rulings consist of two parts, which remain unchanged forever and also non-permanent, subject to the change according to the times. Therefore, this study is conducted to see to what extent the method of changing the rules with the change of time can be applied in the current Siyasah Syariyyah approach. This study is qualitative in which the researcher will collect information from turath and contemporary books, scholarly studies, current fatwas related to the method of ruling change due to the change of time and Siyasah Syariyyah. All this information will be analyzed and digested to get real overview related to the application of this method in current islamic political situations. The result of this study shows that this method is very important to be applied in the aspect of Siyasah Syariyyah by the government in dealing with the people who often dispute a policy that is perceived to contradict with Islamic rulings, while the changes in Islamic ruling according to the changes of time are not contradict at all with Syariah.

Keywords: Application, Change of Ruling, Change of Time, Siyasah Syariyyah

Abdul Aziz bin Muhammad. 2006. Nawaqid al-Iman al-Qauliyyah wa al-Amaliyyah . Riyadh: Dar al-Watan.

Abu Daud, Sulaiman bin Ash’ath. t.t. Sunan Abi Daud . Jilid 1 & 4. Beirut: Al-Maktabah al-Asriyyah.

Abdul Haq Hamish. 2008. Qadaya Fiqhiyyah Mu’asarah . UAE: Jamiah Al-Shariqah,

Abdul Wahab Khalaf. 1988. Al-Siyasah al-Syariyyah fi al-Syu’un al-Dusturiyyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maaliyyah . t.t: Dar al-Qalam.

Abu Zahrah, Muhammad bin Ahmad. t.t. Zahrah al-Tafasir . Jilid 4. Kaherah: Dar al-Fikr Al-Arabi.

Al-‘Ajlan, Fahad ibn Soleh. 2009. Al-Intikhabat wa Ahkamuha fi al-Fiqh al-Islami . Riyadh: Dar Kunuz Ishbiliya.

Al-Albani, Muhammad Nasiruddin. 1991. Da’if Sunan al-Tirmidhi . Beirut: al-Maktab al-Islami.

Al-Bahisin, Yaakob ibn Abdul Wahab. 2012. Qa’idah al-‘Adah Muhakkamah Dirasah Nazariyyah Ta’siliyyah Tatbiqiyyah . Riyadh: Maktabah al-Rusyd.

Al-Baihaqi, Ahmad ibn Husin. 2011. Al-Sunan al-Kabir . Jilid 14. t.t: Markaz Hijr.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 2001. Sahih al-Bukhari . Jilid 1, 6 & 7. t.t: Dar Thuq al-Najat.

Al-Fairuzabadi, Muhammad ibn Yaakob. 2005. Al-Qamus Al-Muhit . Jilid 1. Beirut: Muassasah al-Risalah.

Al-Ghamidi, Hiza’ bin Abdullah. 2008. Muhawalat al-Tajdid fi al-Usul Fiqh wa Da’watihi Dirasatan Wa Taqwiman. Jilid 2. Riyadh: Jami’ah al -Imam Muhammad bin Sa’ud al -Islamiah.

Al-Hakim, Muhammad bin Abdullah. 1990. Al-Mustadrak ‘ala al-Sahihain . Jilid 3. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Ali Haidar. 1991. Durar al-Hukkam fi Syarh Majallah al-Ahkam . t.t: Dar al-Jil.

Al-Jurjani, Ali bin Muhammad. 1983. Al-Ta’rifat . Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah.

 Al-Khafif, Ali. t.t. Asbab Ikhtilaf Fuqaha’ . Kaherah: Dar Al-Fikr al-Arabi.

Al-Khayyat, Abdul Aziz Izzat. 1999. Al-Nizam al-Siyasi fi al-Islam . Kaherah: Dar al-Salam.

Al-Khin, Mustafa Said. 1982. Athar al-Ikhtilaf fi al-Qawa’id al-Usuliyyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha’ . Beirut: Muassasah al-Risalah.

Al-Munawi, Muhammad Abdul Rauf bin Taj Al-Arifin. 1935. Faid al-Qadir Syarh al-Jami’ al-Saghir . Jilid 5. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra.

Al-Sa’di, Abdul Rahman bin Nasir. 2000. Taisir al-Karim al-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Manan . t.t: Muassasah al-Risalah.

Al-Sayuti, Abdul Rahman bin Abi Bakar. 1990. Al-Ashbah Wa al-Nazair . Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.

Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. 1993. Fath al-Qadir . Jilid 1. Beirut: Dar al-Kalam al-Tayyib.

Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. 1993. Nail al-Autar . Jilid 8. Mesir: Dar al-Hadith.

Al-Tirmizi, Muhammad bin Isa. 1998. Sunan al-Tirmizi. Jilid 4. Beirut: Dar al-Garb al-Islami.

Al-Zuhaili, Muhammad Mustafa. 2006. Al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatuha fi Mazahib al-Arba’ah . Damsyik: Dar al-Fikr.

Al-Zuhaili, Wahbah. 1999. Al-Zarai’ fi al-Siyasah al-Syariyyah wa al-Fiqh al-Islami.  Damsyik: Dar al-Maktabi.

Atiyyah Adlan. 2011. Al-Ahkam al-Syariyyah Linnawazil al-Siyasiyyah.  Mesir: Dar Al-Kutub Al-Misriyyah.

Ibnu ‘Abidin, Muhammad Amin bin Umar. 1992. Radd al-Muhtar . Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr.

Ibnu Faris, Ahmad bin Faris. 1979. Maqayis al-Lughah . Jilid 3. t.t: Dar Al-Fikr.

Ibnu Hazm, Ali bin Ahmad. t.t. Maratib al-Ijma’ . Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.

Ibnu Manzur, Muhammad bin Mukarram. 1993. Lisan al-‘Arab . Jilid 6. Beirut: Dar Sadir.

Ibnu Nujaim, Zainuddin bin Ibrahim. t.t. Al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz al-Daqaiq . Jilid 5. t.t: Dar al-Kitab al-Islami.

Ibnu Qayyim, Muhammad bin Abu Bakar. 1991. I’lam Al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin . Jilid 3. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah.

 Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad. 1968. Al-Mughni . Jilid 1 & 9. Kaherah: Maktabah Al-Kaherah.

Ibnu Taimiyyah, Ahmad bin Abdul Halim. 1995. Majmu’ al-Fatawa . Jilid 12 & 33. Madinah: Majma’ al -Malik Fahad.

Ibrahim Abdul Rahim. 2006. Al-Siyasah Al-Syariyyah . Kaherah: Dar al-Nasr.

Yusri Ibrahim. 2011. Al-Musyarakat al-Siyasiyyah al-Mu’asarah fi Dau’ al-Siyasah al-Syar’iyyah . Kaherah: Dar al-Kutub al-Misriyyah.

https://elibrary.mediu.edu.my/books/2015/MEDIU01696.pdf (Diakses pada 15 Januari 2021).

https://www.researchgate.net/publication/338036652_Demokrasi_Pilihanraya_dan_Cakna_Perlembagaan (Diakses pada 26 Januari 2021).

https://www.riyadhalelm.com/researches/4/296_thwabt_motgirat.pdf (Diakses pada 15 Januari 2021).

https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/08/722545/pelajar-perempuan-lebih-matang-punca-ramai-masuk-ipt (Diakses pada 2 Jun 2021).

http://damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/277-312.pdf (Diakses pada 2 Jun 2021).

https://www.sinarharian.com.my/article/73668/KHAS/Koronavirus/Kes-pertama-Covid-19-didaftarkan-di-China-pada-November-bukan-Disember (Diakses pada 3 Jun 2021)

https://muftiwp.gov.my/artikel/bayan-linnas/4338-bayan-linnas-siri-ke-225-covid-19-fatwa-fatwa-terkini-berkaitan-penangguhan-solat-jumaat-dan-solat-berjemaah (Diakses pada 3 Jun 2021).

http://www.islam.gov.my/rujukan/garis-panduan/2465-sop-aktiviti-masjid-dan-surau (Diakses pada 3 Jun 2021).

https://www.sinarharian.com.my/article/136259/BERITA/Nasional/Rentas-negeri-sambut-Aidilfitri-hu kumnya-haram-Mufti-WP (Diakses pada 4 Jun 2021).