Journal of Contemporary Islamic Law

No eISSN: 0127-788X

2021 6(2)

15 DECEMBER 2021

Akad Jual Beli dalam Talian Berasaskan Prinsip Fiqh Muamalat

Contract of Sale and Purchase via Online from Fiqh Muamalat Principles

Roshaimizam Suhaimi, roshaimizam@uitm.edu.my
Akademi Pengajian Islam Kontemporari, Universiti Teknologi MARA Pulau Pinang
Ismail Ahmad, drismailahmad@uitm.edu.my
Fakulti Pengurusan dan Perniagaan, Universiti Teknologi MARA Johor
Mohd Hapiz Mahaiyadin, mohdhapiz659@uitm.edu.my
Akademi Pengajian Islam Kontemporari, Universiti Teknologi MARA Shah Alam
Ezani Yaakub, ezani@uitm.edu.my
Akademi Pengajian Islam Kontemporari, Universiti Teknologi MARA Shah Alam
Jasni Sulong, jasni@usm.my
Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia
Received: 12 August 2021 | Accepted: 11 November 2021 | Published: 15 December 2021

2021, Vol. 6(2), pp. 1-11.  |  PDF

Akad jual beli dalam talian adalah satu bentuk akad jual beli yang dibentuk, dilaksana, digubal dan dinyatakan oleh sistem perisian komputer dengan sokongan rangkaian perhubungan internet melibatkan pihak yang saling berjauhan bagi menyempurnakan sesuatu akad. Akad ini sinonim dengan transaksi melibatkan aktiviti perbankan, lelongan, jual beli atau lain-lain perkhidmatan seperti penyediaan tapak laman web. Ianya dilaksanakan sama ada melalui pasar maya atau portal, borang dalam talian, media sosial atau emel. Disebabkan akad jual beli dalam talian adalah satu kaedah moden dalam membentuk akad, maka satu penjelasan fiqh yang praktikal diperlukan bagi memastikan prinsip-prinsip yang digariskan dalam fiqh muamalat dipatuhi. Oleh itu, kajian ini dijalankan bagi meneliti kepatuhan prinsip fiqh dalam akad jual beli dalam talian. Kajian berbentuk kualitatif ini dijalankan berasaskan kaedah kepustakaan dengan penelitian karya-karya fiqh dan kajian semasa yang telah dijalankan bagi mendapatkan rumusan dan dapatan yang jelas bagi akad jual beli dalam talian patuh syariah. Seterusnya, hasil kajian merumuskan prinsip-prinsip penting fiqh bagi akad jual beli dalam talian yang dilaksanakan sama ada dalam bentuk bayn al-hadirayn atau bayn al-gha’ibin. Hasil kajian menunjukkan akad jual beli dalam talian yang menghasilkan mesej digital (elektronik) memberi gambaran kepada wujudnya sighah akad secara bertulis .

Kata kunci: kerelaan, bayn al-ghaibin, bayn al-hadirayn, portal jual beli dalam talian, media sosial.

E-commerce contract is formed, executed, drafted, and expressed by a computer software system with the support of an internet connection network. Electronic contracts are executed by connecting distant parties through a network of contacts to complete transactions or contracts that are agreed upon between them. This contract is in line with a contract entered through the internet network involving banking transactions, auctions, sales, or other services such as in providing a website. The contract can be executed with the concept of exchange between the contracting parties through virtual markets, online forms, social media, or email as an agreed transaction between two or more parties. The contract is ruled as legally valid even using electronic intermediaries, because of electronic transactions nowadays become a modern method of forming contracts. Therefore, a practical explanation of fiqh is needed to ensure that the principles outlined in muamalat fiqh are adhered to. Thus, this study was conducted to examine the compliance of fiqh principles in e-commerce contracts. The study was conducted based on the library method by studying classical fiqh and current research that have been conducted to obtain clear conclusions and findings for shariah-compliant e-commerce contracts. Next, the results of the study will summarize the critical elements of fiqh for e-commerce contracts implemented either in the form of bayn al-hadirayn or bayn al-gha’ibin. In addition, an important principle of shariah compliance in the purchasing contract that is the principle of voluntariness is displayed through that communication in writing form resulting from electronic messages..

Keywords: willingness, inter absentes, inter presentes, e-comerce portal, social media .

‘Abd al-‘Alim, Usamah. (2008). Majlis al-‘aqd wa atharuhu fī ‘uqud al-tijarah al-iliktruniyah: Dirasah muqaranah fi al-fiqh al-Islamiy wa al-qanun al-wadha‘i. Iskandariyah: Dar al-Jami‘ah al-Jadidah.

Al-‘Izz, ‘Ali Abu. (2008). Al-tijarah al-iliktruniyyah: Wa ahkamuha fi al-fiqh al-Islamiy. Jordan: Dar al-Nafa’is.

Al-Qurtubi, Abi ‘Umar Yusuf. (1978). Kitab al-kafi fi fiqh ahl al-madinah al-maliki. Riyadh : Maktabah al-Riyadh al-Hadithah.

Ahmad Jazlan Mat Jusoh, Joni Tamkin Borhan, & Mohd Borhanuddin Zakaria. (2015). Isu-isu syariah dalam pelaksanaan jual beli dalam talian. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari. 10(2), 68-80. Al-Ifan, Belal M. (2013). Contract formation methods in e-commerce from Islamic perspective. Kertas kerja dibentangkan di 5th International Conference in Information and Communication Technology for the Muslim World (ICT4M) 2013. (h. 1-3). IEEE.

Al-Kasani, ‘Alauddin Abi Bakr Su’ud. (1998). Bada’i al-sanai’ fi tartib al-syara’i. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabiy.

Al-Shirbini al-Khatib, Muhammad ibn Ahmad. (2012). Mughni al-muhtaj ila ma‘rifat ma‘ani alfaz al-minhaj. Kaherah: Dar al-Hadis. Alzaagy, A. (2007). The Islamic concept of meeting place and its application in e-commerce. Masaryk UJL & Tech., 1, 27.

Alzaagy, A. (2012). The time of concluding the contract in e-commerce from Islamic legal perspective. Cyber Orient, 6(2).

Anitha Rosland & Joni Tamkin Borhan. (2013). Akad dalam perbankan internet. Jurnal Teknologi Universiti Teknologi Malaysia, 65(1), 45-50.

Billah, M. M. (2007). Applied Islamic law of trade finance – A selection of contemporary practical issues (edisi ke 3). London, Malaysia: Sweet and Maxwell.

El-Islamy, H. (2002). E-business: An Islamic perspective. Kuala Lumpur: A.S. Noorden.

Ibn ‘Abidin, Muhammad Amin Ibn ‘Umar .(2012). The book of sales: Kitab al-buyu‘, Muhammad Anas al-Muhsin & Amer Bashir, (terj.). Kuala Lumpur: IBFIM.
Ibrahim, Basim Muhammad Sarhan. (2011). Majlis ‘aqd al-bay‘: Bayn al-nazariyah wa al-tatbiq. Jordan: Dar al-Nafa’is.

Jaballah, M. A. al-Maqsud .(2012). Fiqh al-kitab wa al-sunnah fi ‘uqud al-mu‘amalat, Iskandariyah: Muassasah Hurus al-Dawliyah.

Jabatan Perangkaan Malaysia (JPM). (2016). Ekonomi Malaysia sepintas lalu 2016. Capaian Mac 20, 2017 dari https://www.dosm.gov.my/v1/index.php

Kamus Undang-Undang. (1995). Kamus undang-undang. Shah Alam: Fajar Bakti.

Majallat al-ahkam al-‘adliyyah. (1968).

Md. Abdul Jalil. (2011). Clarification of rules of acceptance in making business contracts. Journal of Politics and Law, 4(1), 109-122.

Marjan Muhammad, Muhd Rosydi Muhammad, & Khalil Mohammed Khalil. (2013). Towards shari’ah compliant e-commerce transactions: A review of amazon.com. Middle-East Journal of Scientific Research, 15 (9), 1229-1236.

Nasrul Hisyam Nor Muhamad. (2008). Aplikasi sains dan teknologi dalam transaksi muamalah Islam: Rujukan kepada rukun-rukun akad mengikut perspektif undang-undang kontrak Islam. Jurnal Teknologi UTM, 49, 81–91.

Nizham, al-Shaykh. (2010). Al-fatawa al-‘alamkiriyyah al-ma‘rufah bi al-fatawa al-hindiyah fi madhahab al-hanafiah. Beirut: Dar al-Fikr.

Nor Adila Mohd Noor & Nor Azlina Mohd Noor. 2008. Kontrak Jual beli dalam talian:Perbandingan Aqad (Kontrak) Dalam Muamalah Islam. http://www.internationalconference.com.myproceeding/ice2008_proceeding/PAPER_027_KontrakEDagang.pdf

Salaun, A. (1999). E-commerce consumer protection-proposals for improving the protection of online consumer. Computer, Law & Security Report, 15(3), 159-167.

Shaik Mohd Noor Alam S.M. Hussain. (2014). Undang-undang komersil di Malaysia (2nd ed.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Siti Salwani Razali. (2010). Islamic Law of Contract. Singapura: Cengage Learning.

Sonny Zulhuda. (2011). The law of electronic in Malaysia: Issues and challenges. Dalam Mohammad Naqib Ishan Jan (Ed.), Law and Commerce: The Malaysian perspective (h. 210-236). Kuala Lumpur: IIUM Press.

Tamrin Amboala, Mohd Zulkifli Muhammad, & Mohd Rushdan Yasoa. (2008). Issues of security, challenges and implementation of sharia’ principle in e-commerce transaction. Kertas Kerja dibentangkan di Applied International Business Conference, Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Sabah.

Zaharudin Abd Rahman. (2014). Fiqh kewangan Islam: Halal dan haram dalam sistem jual beli Islam. Kuala Lumpur: PTS Islamika Sdn Bhd.