Journal of Contemporary Islamic Law

No eISSN: 0127-788X

2021 6(2)

15 DECEMBER 2021

Konsep Fesyen Menurut Syarak Dan Kaitan Dengan Tabarruj: Satu Tinjauan Literatur

A Concept of Fashion According to Islamic Law and Its Relation with Tabarruj: A Review

Siti Zanariah Husain, siti180175@gmail.com
Postgraduate Student, Research Centre for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Muhammad Adib Samsudin, adib@ukm.edu.my
Research Centre for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Received: 06 July 2021 | Accepted: 16 October 2021 | Published: 15 December 2021

2021, Vol. 6(2), pp. 105-117.  |  PDF

Sejarah pakaian dan fesyen telah bermula seiring dengan perkembangan tamadun manusia. Pakaian yang direka dengan pelbagai gaya yang pada asasnya untuk melindungi badan dari sebarang elemen yang mendatangkan ketidakselesaan kepada pemakainya seperti mengelakkan kesan panas dan sejuk, telah berubah dari semasa ke semasa. mengikut peredaran zaman. Islam tidak pernah menolak kepelbagaian dalam berfesyen dan akhirnya dikaitkan dengan tabarruj. Namun sebagai seorang muslimah, amalan dalam berfesyen hendaklah menurut garis panduan yang telah diberikan oleh Islam agar tidak mengamalkan konsep tabarruj. Artikel ini mengkaji konsep fesyen yang dibenarkan oleh Islam dan kaitan fesyen dengan tabarruj berdasarkan kajian lepas. Metode yang digunakan ialah melalui kajian kepustakaan. Ini kerana bahan yang diperolehi adalah melalui artikel dan bahan rujukan diperpustakaan sahaja. Hasil kajian di dapati beberapa garis panduan yang disebut sebagai tabarruj dalam berfesyen. Dapatan kajian ini boleh dijadikan sedikit panduan dan rujukan dalam bidang berkaitan. Implikasi kajian artikel ini memberi garis panduan dalam berfesyen kepada Wanita Muslimah agar tidak tabarruj dalam berfesyen. Ini kerana Islam mengatur corak kehidupan manusia dalam setiap aspek baik dari ekonomi, politik mahupun sosial yang sudah pasti untuk kebaikan manusia.

Kata Kunci: fesyen, pakaian berlandaskan al-Quran dan al-Hadis, tabarruj dan bentuk-bentuk

The history of clothing and fashion has begun in line with the development of human civilization. Clothes designed in various styles that are basically to protect the body from any elements that cause discomfort to the wearer such as avoiding the effects of heat and cold, have change from time to time, according to Trend. Islam never rejected diversity in fashion and was eventually associated with tabarruj. However, as muslimah, the practice in fashion must follow the guidelines given by Islam so as not to practice the concept of tabarruj. Which is not allowed by Islam. This article axamines the concept of fashion permitted by islamand the relation of fashion to tabarruj based on past studies. The method used is through a literature review. This is because the material obtained is throught articles and reference materialsin the library only. The results of the study found some guidelines reffered to as tabarruj in fashion. The findings of this study can be used as a guide and reference in related fields. The implications of the study of this article provide guidelines in fashion to muslim women so that they do not tabarruj in fashion. This is because Islam is founded on the axis of faith, law an marality. Islam regulates the pattern of human life in every aspect be it economic, political or social which is definitely for the good mankind.

Keywords: fashion, clothing based on the Quran and Hadith, tabarruj and forms

Al-Qur’an al-Karim

Abdullah Sulong, Norliza Ahmad. 2010. Kesedaran Menutup Aurat Dalam Kalangan Pelajar Tahun Empat.Satu Kajian di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor

Abul A’la Maududi, Terjemahan Dr Mat Sa’ad Abd Rahman.1985. Sikap Islam Terhadap Pakaian, Penerbitan Hizbi, Shah Alam, Selangor.

Achyar Zein, Ardiansyah & Firmansyah. 2017. Konsep Tabarruj Dalam Hadis: Studi Tentang Kualitas Dan Pemahaman Hadis Mengenai Adab Berpakaian Bagi Wanita, At-Tahdis, Journal Of Hadith Studies 1(2) (64-68)

Adeeba Hanifah. 2018. Pemandangan Pemakaian Bersyariat. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ahmad Fauzi. 2016. Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam, IQTISHODIA Jurnal Ekonomi Syariah 1(1)(41-58)

Ahmad Mustami. 2015. Pendidikan Islam Dalam Peradaban Industri Fashion, Jurnal Studia Islamika 12 (1),(167-178)

Ahmad Yusuf Liey. 2010. Etika Berpakaian Menurut Islam.https://www.scribd.com/doc/61972007/Etika-Berpakaian-Menurut -Islam

Arasinah Kamis, A. Rahim Bakar, Ramlah Hamzah & Soaib Asimirin. 1985). Keperluan Kompetensi Rekaan Fesyen Pakaian (Refp) Dalam Industri Fesyen. Jurnal Perspektif 5(2):60-74.

Asmawati Suhid, Mohd Faizal Mohd Zain, Abdul Musin Ahmad & Mohd Aderi Che Noh. 2013. Tahap Pengetahuan Pelajar Tentang Konsep Menutup Aurat: Suatu Tinjauan Umum, The Online Journal Of Islamic Education 1(1). (40-47)

Bahrun Ali Murtopo. 2017. Etika Berpakaian Dalam Islam: Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam; Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan, Institut Agama Islam Nahdatul Ulama (IAINU), Kebumen, Indonesia.(48)

Henderi Kusmidi. 2016. Konsep Batasan Aurat Dan Busana Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam Jurnal El-Afkar 5(2).(98-104)

Jawiah Dakir. 2000. Pakaian Dan Perhiasan Wanita Menurut Perspektif Islam, Terengganu. Yayasan Islam Terengganu.

Melia Ilham. 2017. Konsep Busana Muslimah Menurut Tafsir Al-Mishbah. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universiti Islam Negeri (UNI) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Indonesia. (8-27)

Mohd Suffian bin Hamzah. 2017. Amalan Berfesyen Yang Menutup Aurat Dalam Kalangan Guru-Guru Islam Daerah Gombak, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Muhammad Azizul Osman. 2017. Bangi Jadi Lubuk Peminat Jenama Fesyen Tempatan, Malaysia Gazzete Sprout Your Mind https://malaysiagazette.com/2017/06/26/bangi-jadi-lubuk-peminat-jenama-fesyen-tempatan/

Muhammad Hisyam, Endang Turmudi, Dwi Purwoko &Widjajanti M. Santoso. 2019. Fesyen Muslimah Dan Transformasi Kultural, LIPI Press.

Nazirah Lee. 1985. Transformasi Fesyen Pakaian Muslim Di Semenanjung Tanah Melayu, 1930-1940. Jurnal Perspektif 6(3):68-80.

Ni’mat Sidqi. 2004. At-Tabarruj, Siri Tarbiyyah, Retype&Relayout Pada 12.25pm 6 Zil Hijjah 1424H/28 Jan 2004, K.B, Bds

Nurul Nashirah binti Abdul Karim. 2018. Garis Panduan Solekan Bagi Wanita Berkerjaya Menurut Perspektif Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nurul Farahain binti Ismail. 2015. Tahap Kefahaman Dan Pengalaman Terhadap Batas-Batas Syarak Dalam Kalangan Wanita Bekerjaya Di Kota Bharu Kelantan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Rashidah Othman, Siti Norlina Muhamad, Farawahida Mohd Yusof & Muhammad Amir Wan Harun. 2016. Fesyen Wanita Menurut Perspektif Islam Dan Kesannya Terhadap Kesejahteraan Fizikal Dan Spiritual, Jurnal Sains HUMANIKA 8(3):65-71.

Rokiah Ahmad. 2008. Mengapa Aurat Haram Didedah? Satu realiti Masa Kini. Pustaka Haji Abdul Majid; Batu Caves, Selangor (5-27)

Ruhayati Idayu Mohd Baharom. 2011. Isu Tabarruj, Scribdhttps://www.scribd.com/document/47891568/Isu-Tabarruj.

Saadah Ibrahim. 2012. Tahap kefahaman dan amalan terhadap kefarduan menutup aurat di kalangan pelajar di tiga buah sekolah Menengah agama Daerah Pekan. Fakulti Sains Sosial gunaan, Open University Malaysia.(16-28)

Sarimah Nordin. 2017. Fenomena Tabarruj Dalam Kalangan Guru Wanita Muslimah Di Daerah Sabak Bernam, Selangor, Universiti Teknologi Malaysia.

Sarimah Nordin, Sulaiman Shakib Mohd Noor & Mohd Al’ikhsan Ghazali. 2016. Fenomena Tabarruj Masa Kini Dalam Kalangan Wanita Muslimah, Proceedings Of The International Conference On Education Towards Clobal Peace 30 Nov- 1 Dis 2016, Universiti Teknologi Malaysia. (2-10)

Siti Sarah Zainal Abidin & Mohd Nawi Ismail. 2018. Busana Muslimah Menurut Perspektif Al-Quran Dan Al-Hadith. Jurnal INSANIAH: Online Journal of Language, Communicatin And Humanities.(61-70)

Shofian Ahmad, Lotfiah Zainol Abidin. 2004. Aurat Kod Pakaian Islam. Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. Kuala Lumpur.

Wan Norina Wan Hamat, Zaharah Hussin, Ahmad Fakrudin Mohamed Yusoff & Ahmad Arifin Sapar. 2013. Pengaruh Media Massa Terhadap Penampilan Akhlak Islam Politeknik Malaysia The Online Journal Of Islamic Education 1(1).(21-25)

Zainora Binti Daud. 2007. Amalan Tabarruj Di Kalangan Muslimah Bekerjaya Serta Hubungkaitnya Dengan Kes-Kes Gangguan Seksualiti: Kajian Kes Di Daerah Hulu Langat. Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zulfahmi Hasyim. 2012. Perempuan Dan Feminisme Dalam Perspektif Islam, MUWAZAH 4(1)(71-81).

Zulkifli Mohamad Al-Bakri. 2016. Hukun Memakai Pakaian Wanita Mengikut Fesyen Moden, IRSYAD AL-FATWA KE 140, IRSYADAL-FATWA, Pejabat Wilayah Persekutuan. https://muftiwp.gov.my/ms/artikel/irsyad-fatwa-umum/2018-irsyad-al-fatwa-ke140-hukum-memakai-wanita-mengikut-fesyen-moden.