Journal of Contemporary Islamic Law

No eISSN: 0127-788X

2021 6(2)

15 DECEMBER 2021

Perkahwinan Bawah Umur dari Perspektif Maqāṣid Al-Sharī‘Ah

Underage Marriage from The Perspective of Maqāṣid Al-Sharī‘Ah

Nurul Ain Hazram, ainhazram@gmail.com
Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
Raihanah Azahari, raihan@um.edu.my
Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
Received: 02 September 2021 | Accepted: 11 November 2021 | Published: 15 December 2021

2021, Vol. 6(2), pp. 32-42.  |  PDF

Setiap pensyariatan dalam Islam mempunyai hikmah dan objektifnya yang tersendiri. Secara umumnya, objektif pensyariatan bertujuan untuk menghasilkan sebanyak mungkin maṣlaḥah kepada manusia dan menolak sebanyak mungkin mafsadah daripada manusia. Begitu juga dengan akad perkahwinan yang disyariatkan dalam Islam, terdapat objektif utama yang ingin dicapai oleh syarak disebalik pensyariatan tersebut. Mutakhir ini, perbahasan mengenai isu perkahwinan bawah umur mula hangat dibincangkan semula. Para sarjana Islam juga turut berbeza pandangan terhadap amalan perkahwinan bawah umur ini, memandangkan amalan ini sering dikaitkan dengan kemudaratan dan risiko buruk yang kan ditanggung oleh kanak-kanak yang berkahwin pada usia muda. Justeru, artikel ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana amalan perkahwinan bawah umur menepati Maqāṣid Syariah dalam pensyariatan perkahwinan. Artikel ini mendapati bahawa amalan perkahwinan bawah umur secara umumnya boleh mencapai objektif-objektif syarak dalam perkahwinan sekiranya perkahwinan tersebut dilakukan dengan syarat-syaratnya. Tambahan lagi, ada beberapa keadaan dalam perkahwinan bawah umur yang dilihat sebagai salah satu cara dalam menolak mafsadah yang lebih besar, seperti bagi mengelakkan berlakunya zina dan kehamilan luar nikah.

Kata kunci: Maqāṣid Syariah, Objektif Syarak, Perkahwinan, Perkahwinan Bawah Umur, Maslahah, Mafsadah.

Every provision in Islam has its wisdom and objective. In general, the objective of syarak is to produce as many benefits (maṣlaḥah) as possible to human beings and to prevent harm (mafsadah) as much as possible from human beings. The marriage contract prescribed in Islam, there is the main objective that is to be achieved by the Islamic law behind the legislation. Recently, the debate on the issue of underage marriage has begun to heat up again. Islamic scholars also have different views on the practice of underage marriage, as this practice is often associated with harms and risks that will be borne by children who marry at a young age. Thus, this article aims to examine the extent to which the practice of underage marriage complies with the Maqāṣid Syariah in the legislation of marriage. This article finds that the practice of underage marriage, in general, can achieve the objectives of syarak in marriage if the marriage is performed with some conditions. In addition, some situations in underage marriage are seen as one of the ways in rejecting the greater mafsadah, such as to prevent the occurrence of adultery, extramarital pregnancies.
Keywords: Maqāṣid Syariah, The Objectives of Sharia, Marriage, Underage Marriage, Maslahah, Mafsadah

Abū Dawūd Sulaymān Al-Ashʻath. 2009. Sunan Abū Dawūd. Beirut: Dār al-Risālah al-ʻĀlamiyyah.

Al-Nawawiy, Yaḥyā Sharaf Abū Zakariyyā. 1996. Sharḥ Al-Nawawiy ʻalā Muslim. Dār al-Khayr.

Al-Raysūniy, Aḥmad. 1995. Naẓariyyāt Al-Maqāsid ‘Ind Al-Imām Al-Shāṭibiy. Virginia: The International Institute of Islamic Thought.

Al-Sharbīniy, Shams al-Dīn Muḥammad al-Khaṭīb. 1994. Mughnī Al-Muḥtāj Ilā Maʻrifah Maʻānī Alfāẓ Al-Minhāj. Beirut, Lubnan: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-ṬāhirʻĀshūr, Muḥammad. 2009. Maqāṣid Al-Sharīʻah Al-Islāmiyyah. Kaherah: Dār al-Salām.

Al-Yūbiy, Muḥammad Sa’d bin Aḥmad. 1998. Maqāṣid Al-Sharī’ah Al-Islāmiyyah Wa ‘Ilāqatuhā Bi Al-Adillah Al-Shar’Iyyah. Saudi Arabia: Dār al-Hijrah.

Al-Zuhayliy, Wahbah. 2008. Al-Fiqh Al-Islāmiy Wa Adillatuh. Damsyik: Dār al-Fikr.

Awang Nib Zuhairi Bin Awang Ahmad, Hadenan Bin Towpek, dan Abdul Razak Bin Abdul Kadir. 2021. Kesejahteraan Keluarga Menurut Maqasid Syariah Dalam Konteks Masyarakat Majmuk Di Sarawak: Satu Tinjauan Awal. AZKA International Journal of Zakat and Social Finance.

ʻAbd Allāh Aḥmad Muḥammad Qudāmah al-Maqdisiy. 1985. Al-Mughnī. Kaherah: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-ʻArabiy.

ʻAlā’ al-Dīn, Al-Kāsāniy Al-Ḥanafiy. 1986. Badāiʻ Al-Ṣanāiʻ Fī Tartīb Al-Sharāiʻ. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Dimon, Z. 2019. Darar Emosi Terhadap Isteri Dalam Perkahwinan Menurut Undang-Undang Di Malaysia: Emotional Darar Towards Wife In Marriage From Malaysian Law Perspective. Journal of Muwafaqat, 2(1), 99–115.

Ibn Hazm, Abū Muḥammad ‘Aliyy Aḥmad. t.th. Al-Muḥallā Bi Al-Āthār. Beirut: Dār al-Fikr.

Muḥammad bin ‘Īsā bin Sawrah al-Tirmidhiy. 1975. Sunan Al-Tirmidhiy. Kaherah, Mesir: Muṣṭafā al-Bābiy al-Ḥalabiy.

Muḥammad bin Aḥmad bin Rushd. t.th. Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtaṣid. Kaherah: Dār al-Ḥadīth.

Muḥammad bin Aḥmad Shams al-A’immah al-Sarakhsiy. 1993. Al-Mabsūṭ. Beirut: Dār al-Maʻrifah.

Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhāriy. t.th. Al-Jāmi‘ Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūl Allāh Ṣallā Allāh ‘Alayh Wa Sallam Wa Sunanih Wa Ayyāmih. Edited by Muḥammad Zuhayr bin Nāṣir Al-Nāṣir. Dār Ṭawq al-Najāh.

Muḥammad Na‘īm Muḥammad Hānī Sā‘ī. 2007. Mawsū’ah Masa’il Jumhūr Fī Al-Fiqh Al-Islāmiy. Kaherah, Mesir: Dār al-Salām.

Muhammad Najib Abd Wakil, Ikmal Hafiz Jamal, Muhammad Hasif Yahaya, dan Mohamad Afandi Md Ismail. 2021. Mas Kahwin di Pahang: Kiraan Semula Nilai Semasa. Journal of Contemporary Islamic Studies, 7(1).

Mohd Suhadi Bin Mohamed Sidik, Mohd Noor Bin Saper, & Nurul ‘Ain Mohd Daud. 2017. Kajian Kes Aplikasi Dharuriyyat, Hajiyyat Dan Tahsiniyyat (DHT) Dalam Membuat Keputusan Ketika Kaunseling Keluarga Dan Perkahwinan, Jurnal Pendidikan Bitara UPSI.

Siti Fatimah Salleh, Mohd Zulkifli Muda, dan Saadan Man. 2015. Pengambilan Suntikan Hormon Sintetik Dalam Penyusuan: Dirasah Ta’siliyyah. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari; Kuala Terengganu Vol. 9, 192-208.